Nieuws van Menzis Zorgkantoor voor cliëntenraden | Bekijk dewebversie
menzis
Nieuws voor cliëntenraden
2 oktober 2020
Beste leden van de cliëntenraad,

Corona beheerst nog steeds in grote mate ons leven. Inmiddels is het aantal besmettingen de afgelopen weken exponentieel toegenomen en zijn de landelijke maatregelen aangescherpt. Veel zorgaanbieders hebben inmiddels een draaiboek opgesteld over hoe zij willen acteren bij een tweede uitbraak van Covid-19. Dit juichen wij als Zorgkantoor toe. Zodat er snel kan worden gehandeld bij een nieuwe uitbraak en de gevolgen voor cliënten en hun mantelzorgsysteem kan worden beperkt.
 
In de afgelopen periode is er veel onderzoek gedaan naar de ervaringen van Wlz-klanten en mantelzorgers tijdens de eerste uitbraak. Deze onderzoeken zijn zowel landelijk als regionaal uitgevoerd. Ook vanuit Menzis Zorgkantoor is er contact geweest met deze klanten om te horen hoe zij de crisis hebben ervaren en wat we daarvan kunnen leren in de toekomst.
 
In deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de belangrijkste uitkomsten van ons eigen onderzoek. En de adviezen van ons eigen onderzoek met jullie delen. Daarnaast vinden jullie in deze nieuwsbrief een korte uitvraag. Wij zijn erg benieuwd waar jullie informatiebehoefte als cliëntenraad ligt.

Met vriendelijke groet, 
 
Marlou Sommer, Emma Gerbenzon en Mariëlle van der Woude
Menzis Zorgkantoor
 
 
Onderzoek Menzis Zorgkantoor naar wegvallen dagbesteding
Voor een groot deel van onze thuiswonende Wlz-klanten met een modulair pakket thuis (mpt) is de reguliere dagbesteding in het voorjaar weggevallen. Menzis Zorgkantoor wil leren van die periode en heeft daarom een onderzoek uitgevoerd onder deze klanten en hun mantelzorgers. Hoe hebben zij de periode van sluiting beleefd? Is er een (alternatieve) vorm van dagbesteding geweest? En wat zou er anders kunnen/moeten bij een tweede golf?
 
Het onderzoek is uitgevoerd met telefonische interviews met mantelzorgers en/of thuiswonende mpt-klanten. In totaal zijn 39 telefonische interviews afgenomen, zowel met klanten uit de sector Verpleging & Verzorging als de Gehandicaptenzorg.
 
Er is veel lof voor de inzet van zorgpersoneel tijdens de eerste periode, voor de creatieve oplossingen die bedacht zijn en voor de manier waarop er ook in de thuissituatie contact is gehouden met klanten en hun familie.

Uit de interviews komen ook een aantal duidelijke lessen naar voren:

Klanten en mantelzorgers hebben behoefte aan maatwerk.
> Blijf contact houden met de klant en zijn/haar mantelzorger.
Heb oog voor de mantelzorger.
Zet in op andere vormen van dagbesteding thuis of de inzet van meer zorg in de thuissituatie.
Onderzoek de mogelijkheden voor een andere vorm van bezoek.
Zorg voor samenspraak over de coronamaatregelen, met name in de gehandicaptenzorg.
 
 
 
Korte uitvraag cliëntenraden
Menzis Zorgkantoor neemt de lessen uit het onderzoek ook zelf mee zodat we vanuit onze zorgplicht, maar ook vanuit ons eigen verantwoordelijkheidsbesef, vinger aan de pols kunnen houden bij deze groep kwetsbare mensen. En meer (persoonlijk) contact en aandacht hebben voor de klant in moeilijke situaties.
 
Daarnaast zijn we erg benieuwd hoe we u als lid van de cliëntenraad kunnen ondersteunen op dit gebied. Waar ligt de informatiebehoefte? Wat heeft u gemist tijdens de eerste corona-uitbraak? En welke mogelijke alternatieven voor dagbesteding thuis of zorg thuis is volgens u geschikt?
 
We willen u vragen om een korte vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van deze uitvraag worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en worden in een volgende nieuwsbrief met u gedeeld.
Naar de vragenlijst >
 
 
 
Delen bevindingen, tips en trucs
De afgelopen periode hebben we gebruikt om het contact met de cliëntenraden te intensiveren. Verschillende online brainstormsessies hebben plaatsgevonden en een panel is in oprichting. De behoefte om van elkaar te leren is groot, zo blijkt ook uit de gesprekken. Hoe gaan andere cliëntenraden om met de corona-perikelen? Hoe onderhouden andere cliëntenraden het contact met hun achterban?
 
We denken na over hoe we deze uitwisseling het beste kunnen organiseren. Corona dwingt ons daarbij andere oplossingen te bedenken. Voorlopig gebruiken we de nieuwsbrief om informatie met elkaar te delen.


Wilt u als lid van de cliëntenraad graag input op bepaalde onderwerpen, of wilt u bepaalde bevindingen delen, neem dan contact met ons op via klantzorgkantoor@menzis.nl.
 
 
...