KienhuisHoving advocaten en notarissen online lezen  |  afmelden
Kienhuis Hoving
Nieuwsbrief
Omgevingsrecht en
Overheid - nr. 132
Kennisevent bestuursrecht

Jaarlijks organiseert KienhuisHoving kennisbijeenkomsten over de ontwikkelingen in het algemeen en bijzonder bestuursrecht. Die vinden plaats op ons kantoor of in de Grolsch Veste. Deze fysieke bijeenkomsten konden in 2020 vanwege de corona-pandemie niet plaatsvinden. Helaas kan dat nog steeds niet. Daarom organiseert KienhuisHoving op 9 maart 2021 een webinar over de ontwikkelingen en actualiteiten in het algemeen bestuursrecht. Erik Averdijk, Ingrid Nauta en Ilse van der Woude behandelen dan een scala van onderwerpen. Welke dat zijn kunt u lezen op onze speciale webpagina. U kunt zich op die pagina ook aanmelden.
Artikel 6:13 Awb en het Verdrag van Aarhus
Erik Averdijk

Een milieuorganisatie mag op grond van artikel 6:13 Awb niet niet-ontvankelijk worden verklaard omdat die niet eerst zienswijzen over een ontwerp-omgevingsvergunning (milieu) naar voren heeft gebracht. Dat volgt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie van 14 januari 2021 dat heeft geoordeeld dat artikel 6:13 Awb in strijd is met artikel 9, lid 2, van het Verdrag van Aarhus. Voor de toepassing van artikel 6:13 Awb heeft het arrest wellicht grote gevolgen.
Lees meer
 
 
Inbesteding schoonmaakwerkzaamheden door Staat toegestaan
Arnold Gelderman

Eind vorig jaar is een arrest van het Gerechtshof Den Haag gepubliceerd waarin het hof ingaat op de inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden door de Staat. Het hof oordeelt dat de inbesteding niet in strijd is met het aanbestedingsrecht en dat van staatssteun geen sprake is. 
Lees meer
 
 
Stemming over ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Op 13 januari 2021 debatteerde de Eerste Kamer met minister Ollongren over het ontwerpbesluit inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Die wet moet op 1 januari 2022 in werking treden. Op voorstel van het CDA heeft de Eerste Kamer besloten om de beraadslaging te schorsen en de stemming over het ontwerpbesluit tot een nader te bepalen moment uit te stellen. 
Lees meer
 
 
Aanbesteden van bouwteamovereenkomsten
Marianne ten Feld-Sprik

Veel inkopers worstelen met het aanbesteden van bouwteamovereenkomsten en andere ‘twee fasen-aanbestedingen’. Is het rechtmatig om in een aanbesteding naast de ‘bouwteamfase’ ook al de realisatiefase te betrekken, terwijl voor de realisatie nog geen prijs kan worden uitgevraagd? Dan is de vraag of uiteindelijk wel de inschrijving met de beste prijs/kwaliteitverhouding wordt gekozen. In een recent gepubliceerd vonnis oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat het aanbesteden van dergelijke overeenkomsten, uitgaande van een gefaseerde verstrekking van de opdracht, niet in strijd lijkt met de aanbestedingsbeginselen en evenmin een vrijbrief tot strategisch inschrijven hoeft te geven. 
Lees meer
 
 
Minister moet locatiegegevens van PAS-meldingen openbaar maken
Erik Averdijk

Van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 werd in Nederland de stikstofdepositie op Natura-2000gebieden gereguleerd met gebruikmaking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Binnen het PAS was het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat veehouders hun stikstofdepositie met een melding bij de overheid kenbaar maakten. Op 29 mei 2019 zette de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door het PAS en was het doen van meldingen niet meer mogelijk.
Lees meer
 
 
Whatsapp teksten van boa's grond voor ontslag
Christian Mutlu

Een bijzonder element dat ambtenaren onderscheidt van andere werknemers is hun integriteit. Welke sanctie kan volgen indien die integriteit is geschonden, bijvoorbeeld omdat boa’s op WhatsApp hun chef uitschelden en kritiek uiten op de gemeentesecretaris?
Lees meer
 
 
Kienhuis Hoving
Pantheon 25
7521 PR Enschede
t +31(0)53 480 42 00
e info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
Aanmelden  |  Reageren  |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden
...