KienhuisHoving advocaten en notarissen online lezen
  |  afmelden
Kienhuis Hoving
Nieuwsbrief
Omgevingsrecht en
Overheid - nr. 133
Onbevoegd ingesteld hoger beroep niet langer niet-ontvankelijk

Het was vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) dat wanneer een bestuursorgaan (hoger) beroep instelt zonder dat daarvoor een rechtsgeldig procesbesluit was genomen, dat beroep niet-ontvankelijk was. Op 17 maart 2021 brak de Afdeling met die lijn. Onbevoegd ingestelde (hoger) beroepen kunnen ook na het verstrijken van de beroepstermijn worden bekrachtigd.
Lees meer
 
 
De gevolgen van het Verdrag van Aarhus

In mijn vorige blog schreef ik over het arrest van het Europees Hof van Justitie (HvJEU) van 14 januari 2021 in de zaak C-826/18. Dat arrest gaat nu al de boeken in als het arrest ‘Varkens in Nood”. In dat arrest oordeelde het Hof dat artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht in strijd is met het Verdrag van Aarhus wanneer belanghebbende milieuorganisaties niet-ontvankelijk worden verklaard enkel omdat zij in de voorbereiding van een besluit geen zienswijze over dat besluit hebben ingediend. Ik sloot mijn blog af met de constatering dat het Hof geen uitspraak doet over de vraag of ook andere belanghebbenden dan milieuorganisaties met succes een beroep op het verdrag kunnen doen wanneer zij zijn vergeten zienswijzen in te dienen.
Lees meer
 
 
Is een onherroepelijke natuurvergunning nog wel veilig?

In Nederland kennen we het systeem dat wanneer tegen een vergunning geen bezwaar of beroep is ingesteld of wanneer de rechter de vergunning in stand laat, die vergunning onherroepelijk is. Dat betekent dat die vergunning niet meer kan worden aangevochten. De vergunninghouder kan er rechten aan ontlenen. Een onherroepelijke vergunning biedt dus zekerheid. In een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stond een onherroepelijke natuurvergunning centraal. Diverse partijen hadden gedeputeerde staten van Noord-Brabant gevraagd die vergunning in te trekken. Op 20 januari 2021 oordeelde de Afdeling dat er situaties kunnen zijn waarin het bevoegd gezag een onherroepelijke natuurvergunning kan intrekken, maar ook situaties waarin hij dat moet. De reden daarvoor ligt in de Europese Habitatrichtlijn. 
Lees meer
 
 
Kienhuis Hoving
Pantheon 25
7521 PR Enschede
t +31(0)53 480 42 00
e info@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
Aanmelden  |  Reageren  |  Gegevens wijzigen  |  Afmelden