Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 46, februari 2018
Waar is die inclusieve arbeidsmarkt?
Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen zonder hulp niet meedoen op de arbeidsmarkt. Ook met behulp van de banenafspraak en werkgeverssubsidies blijft de kloof tussen beperkte en niet beperkte mensen groot in Nederland. Waar blijft die inclusieve arbeidsmarkt?
Er is veel onderzoek gedaan naar wat arbeidsparticipatie bevordert of belemmert, maar dat heeft nog niet geleid tot inzicht in effectiviteit van de dienstverlening van UWV en re-integratiebedrijven. Daarom starten UWV en het ministerie van SZW in 2018 een onderzoek naar ‘wat werkt voor wie op welk moment’. Van belang is te weten wat de belangrijkste doelen van de dienstverlening van UWV zijn. Is dat meer mensen aan het werk? Of minder uitkeringslasten? Stijging op de participatieladder, minder zorgkosten, minder sociale uitsluiting, betere klanttevredenheid? En wat kost de dienstverlening en wat brengt het op? Is dat een financiële vraag of een politieke? Met dit kennisprogramma willen UWV en SZW concrete bouwstenen aandragen voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. 
Lees de volledige column van Anneke van der Giezen >>

 
Anneke van der Giezen
Anneke van der Giezen
Programmacoördinator ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Twitter: @Annekegiezen 
 
 
 
Verschenen 
UKV-artikel Kansen van technologie voor arbeidsparticipatie
In dit artikel staan de resultaten centraal van 2 subsidieonderzoeken:
 
Er zijn 8 technologische voorzieningen in kaart gebracht die kansen bieden om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten. Ook zijn 4 scenario’s uitgewerkt voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
Deze technologische voorzieningen kunnen inclusief werken bevorderen. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelaars de behoeften van gebruikers kennen en dat beleidsmakers de barrières voor inzet van technologie erkennen en waar mogelijk slechten.
  
Lees het UKV-artikel op
uwv.nl >> 
  
 
 
Verschenen
Januarinota

  
De Januarinota 2018 beschrijft ontwikkelingen van wetten die UWV uitvoert en fondsen die UWV beheert. Enkele conclusies:
 
Door de sterke economische groei en de gunstige arbeidsmarkt neemt het aantal WW-uitkeringen in 2018 verder af.
De huidige raming is gunstiger dan de laatste financiële prognose van UWV, in juni vorig jaar. Dit komt omdat de werkloosheid sneller afneemt dan eerder voorspeld. 
Het aantal arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen bij UWV neemt dit jaar naar verwachting licht toe naar 808.000. 
 
Ga naar de Januarinota >>
 
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Werkzoekgedrag verbeteren
Het artikel laat zien hoe UWV gedragsinzichten toepast om WW’ers naar werk te begeleiden.
 
Op basis van gedragsinzichten is het persoonlijk werkplan ontwikkeld. WW’ers kregen een uitnodiging om een werkplan op te stellen, waarin zij zelf doelen en acties vastlegden.
Het invullen en opsturen van dit werkplan zorgt ervoor dat WW’ers meer en betere sollicitatieactiviteiten rapporteren. 
Ook voelen WW’ers met een werkplan zich autonomer, hebben ze helderder doelen voor ogen en zijn ze tevredener over dienstverlening van UWV. 
  
Lees het UKV-artikel op
uwv.nl >>
 
 
 
Verschenen 
Kansen voor vrachtwagen-
chauffeurs
Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Dat komt door de vergrijzing en een grotere behoefte aan vervoer van producten en materialen. Voor werkzoekenden levert dat kansen op. UWV belicht de beroepsgroep in een factsheet. Enkele conclusies:
 
​De beroepsgroep telt naar schatting 7.000 openstaande vacatures, 36% meer dan een jaar geleden.
​Het aantal nieuwe WW-uitkeringen onder vrachtwagenchauffeurs is sterk gedaald, van 10.700 in 2013 naar 4.000 in 2017.
De transportsector wil in de periode 2018‒-2019 3.000 nieuwe chauffeurs laten instromen.
  
Ga naar Kansen voor vrachtwagenchauffeurs >> 
  
 
 
Verschenen
Factsheet technische beroepen
 
Het tekort aan technici groeit, omdat er steeds meer moeilijk vervulbare vacatures zijn. Voor WW’ers zijn er volop kansen op werk in de techniek. Zij kunnen zich laten omscholen. UWV belicht de beroepsgroep in een factsheet. Enkele conclusies:
 
Werkgevers in de techniek hebben personeelstekorten.
Werkzoekenden hebben goede kans op werk in de techniek (bouw, installatie, middenkader en hoger technisch personeel).
UWV werkt samen aan opleidingstrajecten, ook voor werkzoekenden zonder ervaring in techniek.
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor technici is sterk gedaald.
 
Ga naar Technische beroepen – Factsheet arbeidsmarkt >>
 
 
 
Column Rob Witjes
Schapen met 5 poten
 
 
2017 gaat de boeken in als een goed arbeidsmarktjaar. Er is zelfs weer sprake van krapte op sommige delen van de arbeidsmarkt. Hardnekkige werkloosheid bestaat echter ook nog steeds. Werkgevers zoeken vaak andere kennis en ervaring dan de werkzoekenden bieden. Het is van groot belang om de problemen van nu op te lossen, maar ook te investeren in de langere termijn. In eerdere crises hebben we gezien dat door werkloosheid veel kwaliteiten voor de arbeidsmarkt verloren gingen die we later nodig hadden. Blijven zoeken naar schapen met 5 poten heeft dan ook geen zin; we hebben oplossingen voor de langere termijn nodig.   
 
  
Lees de volledige column >>
 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft maandelijks per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. De publicatie besteedt aandacht aan instroom, uitstroom en stand van de WW-uitkeringen. Ook kenmerken van de WW-uitkeringen ‒ zoals leeftijd, opleidingsniveau, sector en beroep – komen aan bod. Verder is er aandacht voor de nieuwe en openstaande online UWV-vacatures en voor niet-werkende werkzoekenden (NWW). De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie zijn beschikbaar in pdf-formaat.
 
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In december nam het aantal lopende WW-uitkeringen verder af met 7.000 (2,1%) tot 330.000.
In bijna alle sectoren was sprake van een daling. Alleen in een aantal seizoensgevoelige sectoren ‒ zoals landbouw en visserij en bouw ‒ nam de WW toe, omdat er in dit seizoen minder werk is in deze sectoren.
De grootste procentuele daling is te vinden in de bouw en bij uitzendbedrijven.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Ruim 100.000 werklozen minder in 2017
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
De werkloosheid kwam in december op 395.000 (4,4%).
Over heel 2017 waren er gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder dan in 2016.
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk lag in 2017 gemiddeld 176.000 hoger dan in 2016.
2017 is het derde jaar op rij waarin het aantal werkenden hoger ligt dan in het jaar ervoor.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl