Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 48, april 2018
Beter af met een hybride WGA-stelsel?
WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze term doet de groep echter geen recht. In de praktijk is een aanzienlijk deel van de WGA’ers niet gedeeltelijk arbeidsgeschikt maar volledig arbeidsongeschikt. Wie betaalt de uitkeringen van deze mensen? Dat hangt ervan af waar de werkgever voor kiest.
Als hij ervoor kiest om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, betaalt hij de uitkering zelf. Zo niet, dan is hij automatisch bij UWV verzekerd en betaalt UWV de uitkering. Dit noemen we een hybride stelsel. Bedrijven die zelf het risico dragen, kunnen vrijwillig een private verzekering afsluiten bij een commerciële verzekeraar. Dit hybride stelsel kan voordelen hebben op macroniveau, voor de BV Nederland dus. Het feit dat er iets te kiezen valt, maakt werkgevers bewust van het feit dat ze zelf invloed kunnen hebben op de kosten van de WGA. Verzekeraars en UWV houden elkaar scherp, wat de uitkeringskosten kan drukken. Of deze – theoretische – voordelen ook daadwerkelijk verzilverd worden in de vorm van minder WGA-uitkeringen weten we niet: we hebben vrijwel vanaf het begin van de WGA al dit stelsel, we kunnen het dus nergens mee vergelijken. Voor individuele werkgevers kan eigen risico dragen voordelen hebben. Eigenrisicodragers lijken – al dan niet met hulp van hun verzekeraar – meer in re-integratie en dossierscreening te (kunnen) investeren dan UWV. Hoe ze dit precies aanpakken, weten we niet.
Lees de volledige column van Carla van Deursen >>

 
Carla van Deursen
Carla van Deursen
Senior Kennisadviseur UWV

Twitter: @carlavdeursen


 
  
 
 
 
Verschenen 
Factsheet zorg
 
 
Het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen groeit. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. UWV belicht de zorgarbeidsmarkt in een factsheet. Enkele conclusies:
 
UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen.
Naar verwachting ontstaan dit jaar 120.000 tot 130.000 vacatures.
Vooral verpleegkundigen en verzorgenden ig zijn moeilijk te vinden.
Ook voor helpenden neemt de kans op werk toe.
De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen, samen met overheid en onderwijs.
UWV werkt regionaal samen aan scholing van werkzoekenden.
 
Bekijk de factsheet Zorg >> 
 
 
  
 
 
Verschenen
Factsheet sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang
UWV belicht de arbeidsmarkt in sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang in een factsheet. Enkele conclusies:
 
Het aantal vacatures in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld.
Er zijn inmiddels signalen dat werkgevers moeite hebben om vacatures te vervullen, met name in de Randstad.
Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen stellen kinderopvangorganisaties wel hogere eisen aan personeel op het gebied van diploma’s, ervaring en taalvaardigheid.
Ook in het sociaal werk en de jeugdzorg moeten mensen de omslag naar een nieuwe manier van werken kunnen maken.
 
Bekijk de factsheet Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel Minder beroep op WGA bij eigenrisicodragen?
Werkgevers kunnen naar keuze eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) of publiek verzekerd blijven. In dit artikel brengen we het beroep op de WGA van beide groepen in kaart.
 
Er is weinig verschil in het WGA-instroompercentage tussen werknemers van publiek verzekerde werkgevers en eigenrisicodragers.
Werknemers van eigenrisicodragers verblijven wel korter in de WGA. Ze stromen veel vaker door naar de IVA (Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten) en ook verlaten ze iets vaker de uitkering vanwege herstel.
  
Lees het UKV-artikel op uwv.nl >>
 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In februari verstrekte UWV 329.600 lopende WW-uitkeringen.
Dat is een daling van 5.300 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-1,6%) en een daling van 86.000 (-20,7%) ten opzichte van februari vorig jaar.
In januari steeg het aantal WW-uitkeringen nog vanwege seizoensinvloeden, maar nu zet de dalende trend zich weer voort.
In het afgelopen jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in bijna alle sectoren.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Aantal werkenden stijgt opnieuw
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
De werkloosheid daalde in februari verder en kwam uit op 367.000 (4,1%).
Gemiddeld nam het aantal werklozen in de laatste 3 maanden af met 10.000 per maand.
In februari had 67,2% van de 15- tot 75-jarigen betaald werk. De nettoarbeids-participatie was in februari 2009 het hoogst met 68,3% en daalde daarna tot 64,4% begin 2014. Sindsdien groeit dit aandeel weer.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl