Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 51, juli 2018
Dalend aantal WW-uitkeringen goed voor ons allemaal
De Nederlandse economie trekt steeds meer aan. Meer mensen vinden een baan en er zijn minder WW-uitkeringen nodig. Dat is niet alleen goed nieuws voor de mensen die weer aan het werk gaan en hun gezinnen, maar voor ons allemaal.
Minder uitkeringen betekent dat er veel minder geld wordt uitgegeven aan de WW. Dat betekent ook goed nieuws voor de vermogens van de 3 fondsen die de WW-uitkeringen financieren: het Algemeen Werkloosheidsfonds, de sectorfondsen en het Uitvoeringsfonds voor de Overheid. Het vermogen van deze fondsen is afkomstig uit de WW-premies die werkgevers betalen. Deze premie-inkomsten bleven, ook gedurende de crisis, constant op ongeveer € 8,5 miljard per jaar. De uitgaven namen echter alleen maar toe. Door het grote aantal WW-uitkeringen liep het tekort van de WW-fondsen tussen 2008 en 2016 op naar € 13,3 miljard. Sinds 2017 neemt het tekort gestaag af, tot € 10,8 miljard in 2018. Voor mensen met recht op een WW-uitkering maken deze vermogenstekorten gelukkig niets uit. Hun uitkeringen worden immers altijd betaald. Maar op macroniveau ligt dat anders.
 
Lees de volledige column van Neander Nijman >>

 
Neander Nijman
Neander Nijman
Manager Planning, control en analyse FEZ

Twitter: @UWVnl

  
 
 
 
Verschenen 
UWV Juninota 2018
 
 
Deze Juninota schetst voor 2018 en 2019 de verwachte financiële ontwikkeling van de wetten die UWV uitvoert.
 
UWV verwacht in 2018 € 4,3 miljard aan WW-uitkeringen uit te betalen. Dat is € 2,7 miljard minder dan in 2014, het hoogtepunt van de crisis.
De uitgaven voor de Ziektewet vallen € 8 miljoen hoger uit dan geraamd. Dat is het gevolg van de grote en langdurige griepgolf in het eerste kwartaal van 2018.
Het financiële tekort in de uitkeringsfondsen blijft afnemen, van € 5,5 miljard per eind 2017 tot € 0,9 miljard eind 2018.
 
Lees de Juninota 2018 >> 
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel
De no-riskpolis in kaart gebracht
Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze mensen een beroep doen op de no-riskpolis, een regeling die loondoorbetaling compenseert. Voor dit artikel is het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers onderzocht.
 
Er is sprake van ondergebruik van de no-riskpolis door de werkgever.
Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van het verzuim, voor werkenden met een WGA-uitkering 50%.
Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager: 17% respectievelijk 14%.
 
Lees het UKV-artikel >> 
 
 
 
Verschenen
LVB, schulden en werk
 
Welke ondersteuning hebben mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) nodig om te voorkomen dat financiële problemen hun re-integratie en/of arbeidsparticipatie in de weg staan.
 
Uit interviews met de doelgroep en betrokken professionals blijken allerlei omstandigheden bij te dragen aan financiële problemen waarvan sommige vaker voorkomen bij mensen met een LVB.
De meningen verschillen over de vraag of schulden moeten worden gestabiliseerd voordat wordt ingezet op arbeidstoeleiding, of andersom.  
Lees het rapport >>
 
 
 
Verschenen 
Factsheet Schoonmakers
 
 
Het aantal schoonmakers in Nederland groeit. In 2017 werkten er 265.000 schoonmakers. Dat zijn er 10.000 meer dan in 2015.
 
Werkgevers in de schoonmaak kunnen hun vacatures steeds moeilijker vervullen. 3 op de 10 bedrijven hebben problemen door personeelstekorten.
Vooral gespecialiseerde schoonmakers, zoals glazenwassers en gevelreinigers, zijn lastig te vinden. De baankansen zijn hier dan ook het best.
Schoonmakers hebben relatief vaak flexibele contractvormen. Ook werkt 31% er minder dan 12 uur per week.
 
Bekijk de Factsheet Schoonmakers >> 
 
  
 
 
Verschenen
Moeilijk vervulbare vacatures. Overzicht van beroepen.  
 
UWV bracht in beeld voor welke beroepen werkgevers te maken hebben met moeilijk vervulbare vacatures. Deze beroepen bieden goede baankansen voor mensen met de vereiste kwalificaties.
 
Werkgevers zoeken vooral vakmensen: van hoveniers, glazenwassers en vrachtwagenchauffeurs tot verzorgenden.
In de techniek is er op alle niveaus personeelstekort: van grondwerkers en stukadoors tot ingenieurs.
In sommige beroepen blijft de schaarste beperkt tot hbo- en wo-niveau. Denk aan docenten techniek en exacte vakken en aan specialistische ICT-functies.
 
   
Lees Moeilijk vervulbare vacatures. Landelijk overzicht van beroepen. >> 
 
 
 
Verschenen
Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk.
Een steeds groter deel van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Werkgevers zoeken naar oplossingen om het werk toch gedaan te krijgen. UWV bracht in kaart welke oplossingen er nu al worden toegepast. Mogelijk brengt dit andere werkgevers met personeelstekorten op ideeën.
 
Werkgevers hebben een breed scala aan oplossingen voor moeilijk vervulbare vacatures. In het rapport worden 24 concrete oplossingen genoemd, met praktijkvoorbeelden.
Oplossingen gaan over het aanboren van nieuw talent, werkprocessen anders organiseren en het binden en boeien van personeel.
Lees Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk >>  
 
 
 
Verschenen 
Twee derde WW’ers snel weer aan het werk na einde uitkering
 
Twee derde van de WW’ers heeft snel weer werk als hun uitkering eindigt. Er zijn wel verschillen tussen leeftijds-groepen. Dit concludeert UWV uit gegevens over het eerste halfjaar van 2017.
 
Van de werkzoekenden tussen 25 en 55 jaar is ongeveer 70% aan het werk bij of vlak na uitstroom uit de WW. Van de 55- tot 60-jarigen is dat iets meer dan 60%. Bij de 60-plussers gaat het om bijna een derde.
Mensen die voor hun WW-uitkering in de financiële dienstverlening werkten, gaan na hun WW-uitkering vaak in een andere sector werken, veelal in de zakelijke dienstverlening.
 
Lees de notitie >> 
 
 
 
Verschenen
Cijfers en trends
 
 
 
 
In de maandelijkse uitgave Cijfers en trends publiceert UWV de ontwikkeling en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo. De cijfers zijn met een vertraging van anderhalve maand beschikbaar. I.v.m. technische problemen gaat het bij WIA, WAO, WAZ en Wajong om voorlopige cijfers.
 
Eind mei 2018 liepen 300.900 WW-uitkeringen voor 289.600 personen (eind 2017: 330.000 uitkeringen voor 315.000 personen).
Eind mei 2018 verzorgde UWV in totaal 813.200 arbeidsongeschiktheids-uitkeringen.
 
Lees Cijfers en trends >>
 
 
 
Verschenen
Atlas SV 2017
 
 
 
 
De UWV Atlas SV 2017 bevat tabellen die per provincie en per gemeente inzicht geven in de ontwikkelingen in WW, Wajong, WIA, WAO en WAZ in 2017. De gegevens over het aantal inwoners per gemeente (peildatum: 1-1-2017) zijn afkomstig van het CBS, de gegevens over uitkeringen (peildatum: 31-12-2017) uit de registratiesystemen van UWV. Om te voorkomen dat lage aantallen tot persoonsniveau herleid kunnen worden, zijn leeftijdsklassen samengevoegd tot nieuwe, op basis van de wet logische leeftijdsklassen. Alle informatie is ook beschikbaar als excelbestand, zodat u uw eigen analyses kunt maken.
 
Lees de Atlas AV 2017 >>
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.
  
Ga naar de Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
De daling van het aantal WW-uitkeringen zet onverminderd door.
In mei verstrekte UWV 300.900 WW-uitkeringen.
Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen met ruim 13.300 (-4,2%) ten opzichte van vorige maand.
In vergelijking met mei 2017 nam de WW af met bijna 85.000 uitkeringen (-22%).
De daling op jaarbasis is het sterkst onder mensen met technische beroepen en met transport- en logistieke beroepen.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Meer mensen aan het werk
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is in de afgelopen 3 maanden toegenomen tot 8,7 miljoen.
In mei waren er 352.000 werklozen, ofwel 3,9% van de beroepsbevolking.
Daarmee is de werkloosheid wel nog steeds hoger dan het laagste punt voor het begin van de economische crisis - in de tweede helft van 2008 - toen het werkloosheidspercentage 3,6 was.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl