Lees online
Nieuwsbrief Versnellingsplan / Newsletter Acceleration Plan - maart/ March 2020
v  

Read the English version

Nieuws van het Versnellingsplan

Nieuwe mensen

De afgelopen maanden heeft het Versnellingsplan nieuwe sterren aan het firmament mogen verwelkomen. Zo is Sam Stuijver bij de zone Flexibilisering gestart als beleidsmedewerker en ondersteuner van de werkgroepen van de zone. Jasmijn Jacobs-Wijn, projectleider digitale leeromgeving bij SURF, is gestart als verbinder van de zone EdTech. Het Programmateam is per 1 maart uitgebreid met Klaas Timmerman, die is begonnen als aanvoerder van het ondersteuningsteam. Daarmee is het programmateam na het vertrek van Arian Ooijevaar weer compleet. Verder zijn onderzoekers Marlies Venhuizen-ter Beek en Dorien Hopster-den Otter begonnen bij de zone Docentprofessionalisering. Zij werken aan de wetenschappelijke onderbouwing van de producten die de zone ontwikkelt.

Terugblik op 2019

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een serie interviews blikken we met de aanvoerders terug op het eerste jaar van hun zone. Ronald Spruit en Kim Schildkamp van de zone Docentprofessionalisering trapten af. Lees hier hun verhaal.

Ook de andere zones blikken terug op hun eerste jaar. De komende zes weken publiceren we elke woensdag een terugblik met een aanvoerder. Volgende week is het de beurt aan Jelgar de Wilde van de zone EdTech.

Ander nieuws uit de zones

De zone Studiedata lanceerde op Valentijnsdag haar Statistisch Handboek Studiedata. Was je er niet bij? Lees dan hier het verslag.

Op 3 februari bezocht Minister Van Engelshoven de zones Docentprofessionalisering en Aansluiting arbeidsmarkt. Het bezoek vond plaats bij Avans Hogeschool. Ronald Spruit, Kim Schildkamp en Caroline van de Molen presenteerden in samenwerking met hun zoneleden hun werk en plannen aan de minister. Lees hier een verslag van het bezoek. Ook schreef Ronald een blog ‘Wij zijn de olie’ naar aanleiding van het bezoek. 

Op 22 januari vond de afsluiting van het EdTech Validation Lab plaats op de TU Delft. De deelnemende startups pitchten nog een maal hun ideeën. Het Programmateam was erbij. Lees hier het verslag. Liever de beelden zien? Dat kan hier.

Op 17 januari organiseerde de zone Flexibilisering een Futures Literacy Knowlab over leren en ontwikkelen in 2060. Een team van de Hanzehogeschool verzorgde de workshop. Lees hier een korte inkijk in de dag.

 

Minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, brengt een bezoek aan de Versnellingszones Aansluiting op de arbeidsmarkt verbetren en Faciliteren en professionaliseren van docenten, op 3 februari bij Avans Hogescholen.

Open leermaterialen in de optimale mix van leermaterialen

Deze week is het Open Education Week. Robert Schuwer, Lector Open Educational Resources bij Fontys Hogescholen en aanvoerder van de zone Digitale (open) leermaterialen, en Kirsten Veelo, verbinder van de zone Digitale (open) leermaterialen a.i. en projectleider Open leermaterialen bij SURF, schreven over hun inzichten.

“Van 2 tot 6 maart wordt, in het kader van de Open Education Week, wereldwijd aandacht besteed aan open leermaterialen, open cursussen en open onderwijs. Doel van deze week is meer bewustzijn van de mogelijkheden die open vormen van onderwijs kunnen bieden te creëren bij docenten, studenten, staf en management.
 
In de zone Naar digitale (open) leermaterialen wordt gewerkt aan het realiseren van de ambitie om studenten en docenten zo eenvoudig als mogelijk hun optimale mix van digitale leermaterialen te kunnen laten samenstellen en gebruiken. Een dergelijke mix zal in veel gevallen bestaan uit zowel open als gesloten leermaterialen. De meerwaarde van open leermaterialen in een dergelijke mix is meervoudig: het vergroot het aantal leermaterialen dat beschikbaar is en bij het onderwijs past, het draagt bij aan verlaging van drempels in de toegang tot leermaterialen, het draagt potentieel bij aan meer efficiency bij het maken van leermaterialen doordat kan worden voortgebouwd op  beschikbare leermaterialen, en het maakt didactische werkvormen mogelijk die zonder open leermaterialen niet of lastig gerealiseerd kunnen worden. Deze meerwaarde draagt uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van onderwijs en studentsucces. 

De zone werkt aan verlaging van de drempels die grootschalige adoptie van digitale (open) leermaterialen in de weg staan. Zo wordt onder meer gewerkt aan een platform waar digitale leermaterialen kunnen worden gevonden en gedeeld en waar vakcommunities van docenten terecht kunnen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van de collectie te definiëren en te bewaken. Ook willen we ervoor zorgen dat de mix met commerciële materialen eenvoudiger te realiseren is onder voorwaarden die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn. En tenslotte willen we stappen zetten naar meer erkenning en waardering voor delen en hergebruiken van open leermaterialen voor docenten.

Ook buiten de zone gebeurt er veel rond open leermaterialen. Met partijen als SURF, de SIG Open Education en de bibliotheken werkgroep Open Online Onderwijs werken we daarom nauw samen om de ambities te realiseren. Stay tuned voor verdere ontwikkelingen in onze zone!”

Nieuws uit de teams

In januari presenteerden de aanvoerders van de zones hun plannen van aanpak voor 2020 aan de stuurgroep. Hieronder vind je een samenvatting én een link naar de volledige plannen van aanpak, die nu online staan op de site van het Versnellingsplan.

Faciliteren en professionaliseren van docenten
Voor 2020 heeft de zone Docentprofessionalisering onder andere de volgende doelen:

 1. Publicatie van minimaal 10 testimonials met ondersteunende materialen van onderwijsinnovaties met ICT, bij voorkeur in relatie met de proeftuinen;
 2. Deelnemende instellingen krijgen een concrete, tastbare set bouwstenen voor docentprofessionalisering met bijpassende werkvorm om aan de hand daarvan hun professionaliseringsaanbod te kunnen analyseren en waar nodig versterken;
 3. Met vier deelnemende instellingen een professionaliseringsmodule ontwikkelen rond digitale peer-feedback, zodanig dat deze aangeboden kan worden aan alle ho-instellingen;
 4. Testen van de integrale bewegingssensor binnen (minimaal) vijf instellingen, en verbeteren het instrument tot een tweede prototype;
 5. Op basis daarvan een Plan van Aanpak maken om ICT-competenties sector-breed te verankeren op basis van de competentieprofielen die door de zone worden opgeleverd. Zo mogelijk wordt er een start gemaakt met het realiseren van het genoemde Plan van Aanpak;
 6. Testen – op kleine schaal – of het werken met microcredentials en edubadges interessant is voor instellingen en docenten.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
Voor de plannen in 2020 is er per werkpakket steeds een inhoudelijke focus en een focus op community building. Daarnaast onderscheiden de werkpakketten zich door verschillende perspectieven. Werkpakket 1 ’Toekomstgerichte competentieprofielen’ gaat over de inhoud van benodigde competenties, werkpakket 2 ‘Kwalificering digitale arbeidsmarkt’ over het onderwijskundig ontwerp, werkpakket 3 ‘Voorlopende bedrijven’ over het proces van samenwerking met het bedrijfsleven en werkpakket 4 ‘Next practices’ over kennis-innovatie.

Ook de focus op community building bestaat uit verschillende elementen:

 • Community building tussen direct betrokken instellingen bij de zone en instellingen daarbuiten tijdens een werkconferentie in juni 2020, 2021 en 2022;
 • Informeren van instellingen buiten de zone over ontwikkelingen in afstemming met communicatieadviseur Versnellingsplan.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een werkpakket 0 ‘Inventarisatie arbeidsmarkt’. Dit is een inventarisatie van stakeholders die zich beleidsmatig bezighouden met digitaliseringsvraagstukken op de arbeidsmarkt. Deze stakeholders zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, belangenorganisatie en onderzoeksinstituten.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Flexibilisering van het onderwijs
In 2020 maken de instellingsoverstijgende werkgroepen een goede start en leveren zij elk een eerste tussenproduct op.

 • Voor de werkgroep Technologie en Organiseren is het eerste tussenproduct een track op de Challenge Day op 12 maart waarbij wij aanbieders van Student Informatie Systemen (SIS’en) uitdagen om versnellen en vertragen voor studenten administratief mogelijk te maken binnen het SIS.
 • De inventarisatie van bestuurlijke vraagstukken rondom microcredentials door AEF wordt in samenwerking met OCW, VSNU, VH, DUO, SURF en de Flexibiliseringszone opgeleverd en aan de koepels ter besluitvorming voorgelegd.
 • Ongeveer 6 strategieworkshops zullen binnen instellingen worden georganiseerd (naar behoefte). Deze dienen ter ondersteuning bij het formuleren van doelen op het gebied van flexibilisering.
 • In januari 2020 organiseren wij een Futures thinking workshop (i.s.m. Hanzehogeschool Groningen) ter inspiratie.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Naar digitale (open) leermaterialen

 • Collectiemanagers van bibliotheken van alle instellingen die aangesloten zijn bij de zone hebben een overzicht van alle open tekstboekrepositories en op welke wijze deze content eenvoudig bewerkt kan worden door docenten, zodat het hergebruik van (delen van) open tekstboeken toeneemt.
 • Inzicht in de behoeften van vakcommunity’s rond hergebruik, delen en samenwerken op het gebied van digitale (open) leermaterialen, zodat eind 2020 kan worden overgegaan tot de realisatie/aanschaf van een online platform voor ondersteuning van delen, zoeken en vinden van open en niet-open leermaterialen.
 • Professionaliseren van docenten/studenten/ondersteuners in (her)gebruik van digitale (open) leermaterialen. Hierdoor moeten docenten en studenten zich gemotiveerder, competenter en beter ondersteund voelen.
 • Het verandertraject dat nodig is om te komen tot gebruik van een optimale mix van leermaterialen in hoger onderwijsinstellingen faciliteren middels het definiëren van de transitiefases, het geven van een overzicht van instelling/transitiefase en het ontwikkelen van een toolkit per algemene transitiefase.
 • Inzicht in issues die een rol spelen bij het combineren van commerciële en niet-commerciële leermaterialen.
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen rond leermaterialen buiten de zone en agenderen bij relevante partijen (OCW, SURF, VSNU, VH).

Lees het hele plan van aanpak hier.

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
In 2020 zullen we de verbinding met overige zones strategisch en praktisch vormgeven; daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de thema’s van het Versnellingsplan (2018) en de Strategische Agenda Hoger Onderwijs (2019). De zone studiedata wil faciliterend en innoverend zijn voor de overige zones.

We zullen een position paper schrijven over de strategische mogelijkheden van studiedata en de bijbehorende randvoorwaarden. Vanaf Q2 2020 willen we in overleg met de overige aanvoerders met elke zone een strategische sessie organiseren: Mångata Sessie Studiedata. Elke sessie resulteert in een aanvulling op het position paper over de mogelijkheden van studiedata voor de thematiek in een andere zone en de Strategische Agenda Hoger Onderwijs. Een traineeprogramma zal inhoudelijk bijdragen, door de opdrachten die trainees krijgen te koppelen aan de concrete studiedata-vraagstukken van de zones en de strategische thema’s.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech
Het is de ambitie van deze zone om van Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken voor EdTech-startups en bedrijven en hun onderwijsinnovaties, en bij voorkeur een toonaangevende Europese voorloper op dit gebied. Door middelen, kennis en (toegepast) onderzoek met betrekking tot de EdTech-markt en EdTech-adoptiestrategieën en -beleid te bundelen, kunnen we de risico's en kosten van onderwijsinnovatie met EdTech verminderen en het tempo van onderwijsontwikkeling en -innovatie binnen onze instellingen verhogen.

Deze versnellingszone is van plan dit te bereiken door een 'Nederlandse EdTech Incubator' te creëren om het tempo van innovatie en bedrijfsontwikkeling op de Nederlandse EdTech-markt (inclusief kleuterschool, K12, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en professionele opleidingen) te verhogen. Door het ontwerpen van strategieën, beleid en hulpmiddelen om toetredingsdrempels in de hoger onderwijsmarkt te verlagen en daarmee de snelheid van acceptatie, inbedding en schaalbaarheid van onderwijsinnovaties in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen te vergroten.

Lees het hele plan van aanpak hier.

Agenda

Op 12 maart vindt de SURF Challenge Day plaats in Utrecht. Hoe organiseren we wendbaarheid? Over die uitdaging wil Radboud Dam (Hogeschool van Amsterdam) het graag hebben op de Challenge Day. En Jelgar de Wilde, aanvoerder van de zone EdTech, spreekt over hoe we zorgen voor een duurzame samenwerking tussen EdTech en onderwijsinstellingen, zodat Nederland leidend wordt op het gebied van onderwijstechnologie.  De zone Flexibilisering heeft een challenge uitgeschreven voor leveranciers van studentinformatiesystemen (SIS). Je kunt er als bezoeker ook bij zijn. Meld je daarvoor hier aan.

Op 16 maart is de Digitaal Talent Dag tijdens de Nederland Digitaal Conferentie. Dit jaar vindt de Conferentie plaats in het MartiniPlaza in Groningen, van 16 tot en met 19 maart 2020. Tijdens de Digitaal Talent Dag ligt de focus op ontwikkeling en behoud van Digitaal Talent in Nederland en verenigen we iedereen die hier een visie op heeft. Het is dé dag voor alle professionals die bezig zijn met de vernieuwing van onderwijs: van leraren en onderwijsontwikkelaars tot schoolleiders en onderwijsbestuurders, van bedrijfsleven tot overheid. Onder andere de zone Docentprofessionalisering zal op 16 maart een sessie verzorgen tijdens de Digitaal Talent Dag.
Voor meer informatie, of om je aan te melden. Kijk hier.

Op 10 en 18 maart organiseert de zone Flexibilisering regiosessies omtrent microcredentials. Deze vinden plaats in respectievelijk Tilburg en Leeuwarden. De zone spreekt in deze sessie graag met hoofden onderwijsbeleid en/of adviseurs Leven Lang Ontwikkelen en flexibilisering. Tijdens de bijeenkomsten worden brede thema’s rondom microcredentialing besproken, zoals bekostiging, kwaliteitszorg en inrichting van het onderwijs. Mocht je een collega’s weten voor wie dit relevant is, dan kun je de uitnodiging gerust doorsturen.

Om je aan te melden voor de sessie in Tilburg op 10 maart, klik hier.
Om je aan te melden voor de sessie in Leeuwarden op 18 maart, klik hier.

Ander nieuws

VH Jaarcongres

De Vereniging Hogescholen organiseert op 9 april 2020 haar jaarlijkse congres, met dit jaar als thema ‘Helden van het hbo’. De locatie is net als afgelopen jaar Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Deelname aan dit congres is kosteloos.

Helden van het hbo
Onze leraren voor de klas, de ic-verpleegkundigen die onze zieken verzorgen en de technisch ingenieurs die de nieuwste aanpassingen ontwerpen voor ons waterbeheer. Nederland drijft op de kennis, de kunde en de praktische inzichten van topmensen die zijn opgeleid door het hoger beroepsonderwijs. Met de poten in de klei en tegelijkertijd aan tafel bij de hoogste bazen slaan de prachttalenten die van onze hogescholen komen een brug tussen theorie en praktijk. Helden van het hbo kom je overal tegen en dit jaarcongres staan ze centraal.

Ook het Versnellingsplan is aanwezig op het jaarcongres. We verzorgen een aparte stream binnen het programma met presentaties van de zones Aansluiting arbeidsmarkt, Docentprofessionalisering, Flexibilisering en Studiedata.

Voor meer informatie, het programma en om je aan te melden, kijk hier.

SURF Communities

Nieuw! Deel jouw kennis via de nieuwe website SURF Communities. En leer andere experts kennen die binnen het onderwijs en onderzoek werken aan ICT-innovatie! Kijk snel hier.

Kennisdelingssessies eStudybooks 

In het eStudybooks-project onderzocht SURF, samen met instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. Op 27 maart presenteert SURF de geleerde lessen en gaat SURF in gesprek over hoe ze verder kunnen met de beschreven conclusies en aanbevelingen. 

Seminar edubadges 

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van open badges in het onderwijs? Diverse instellingen hebben hiermee geëxperimenteerd in de SURF-edubadgespilot. Wil je weten wat de geleerde lessen uit de edubadgespilot zijn en hoe SURF hiermee verder gaat? Kom dan naar het seminar op 23 maart. 

Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte gehouden worden van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter! Nieuwsbrief nummer 6 verschijnt in juni. 

Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl om je af te melden. 

English version

News from the acceleration teams

New people

In recent months, the Acceleration Plan has welcomed new stars to the sky. For example, Sam Stuijver started working in the Flexible education zone as a policy officer and supporter of the working groups of the zone. Jasmijn Jacobs-Wijn, project leader digital learning environment at SURF, started as a connector for the EdTech zone. The Programme Team has been expanded since 1 March with Klaas Timmerman, who started as the new leader of the support team. Researchers Marlies Venhuizen-ter Beek and Dorien Hopster-den Otter have joined the Professional development zone and are working on the scientific foundation of the products that the zone is developing.

Looking back at 2019

The first year of the Acceleration Plan is over. In a series of interviews we look back on the first year, together with the team leaders. Ronald Spruit and Kim Schildkamp, from the Professional development zone, kicked off. Read their story here.

In the coming six weeks, every Wednesday, we will publish a new year review with a team leader. Next up is Jelgar de Wilde, team leader of the zone EdTech.

Other news from the teams

The Learning analytics zone launched their Learning Analytics Statistical Handbook on Valentine's Day.

On the 3rd of February, Minister Van Engelshoven visited the Acceleration Plan to speak with the Professional development and Job market connection zone. The visit took place at Avans University of Applied Sciences. Ronald Spruit, Kim Schildkamp, and Caroline van de Molen presented their work and plans to the minister, together with their zone members.

The closing of the EdTech Validation Lab took place on the 22nd of January at TU Delft. The participating start-ups once again pitched their ideas. The Programme Team was there. To see the summary, go here.

On January 17th, the Flexible education zone organised a Futures Literacy Knowlab about what learning and development will look like in 2060. A team from the Hanze University of Applied Sciences facilitated the workshop.

 

The Minister of Education, Ingrid van Engelshoven, visits the teams of the Better job market connection and the Facilitating professional development for lecturers zones. The visit took place at Avans Univeristy of Applied Sciences on the 3rd of February.

Open educational resources in the optimal mix of educational resources

This week is the Open Education Week. Robert Schuwer, team leader of the Digital (open) educational resources zone, and Kirsten Veelo, temporary connector of the Digital (open) educational resources zone and project leader Open Educational Resources at SURF, write about their insights.

“From 2 to 6 March, it's Open Education Week. Worldwide attention will be paid to open learning materials, open courses, and open education. The aim of this week is to create more awareness among teachers, lecturers, students, staff and management about the opportunities and possibilities open forms of education can offer.

The Towards digital (open) educational resources zone is working to realise its ambition to enable students and teachers to compile and use their optimal mix of digital educational resources as easily as possible. Such a mix will, in many cases, consist of both open and closed educational resources. The added value of open educational resources in such a mix is ​​multiple: it increases the number of educational resources that are available and fits in with education, it contributes to lowering barriers to access to educational resources, it potentially contributes to more efficiency in creating educational resources as it’s possible to build on available educational recourses, and it makes didactic teaching methods possible that can’t be realised, or are (too) difficult to achieve without open educational resources. This added value ultimately contributes to a better quality of education and student success.

The team is working on lowering the barriers to large-scale adoption of digital (open) educational resources. For example, work is being done on a platform where digital educational resources can be found and shared and where professional communities of teachers can go to match supply and demand and to define and monitor the quality of the collection. We also would like to ensure mixing with commercial materials is easier to realise under conditions acceptable to all parties involved. And finally, we would like to take steps towards more recognition of and appreciation for sharing and reusing open educational resources for lecturers.

Also outside the zone, there’s a lot going on around open learning materials. We therefore work closely with parties such as SURF, SIG Open Education, and the libraries working group Open Online Education to realise the ambitions. Stay tuned for further developments in our zone!”

News from the teams

In January, the team leaders presented the action plans for their zones for 2020 to the steering group. Below you will find a summary and a link to the full action plans, which are now up on the website of the Acceleration Plan.

Facilitating professional development for lecturers
In 2020 the goals of the Professional development zone are - among other things:

 1. Publication of at least 10 testimonials with supporting materials from educational innovations with ICT, preferably in relation to the testing grounds;
 2. Participating institutions will receive a concrete, tangible set of building blocks for lecturer professionalisation with a suitable working method to be able to analyse and, if necessary, strengthen their professionalisation offer;
 3. Develop a professionalisation module on digital peer feedback with four participating institutions in such a way that it can be offered to all higher education institutions;
 4. Test the integral motion sensor within (at least) five settings, and improve the instrument, resulting in a second prototype;
 5. Based on this, draw up a Plan of Action to anchor ICT competencies throughout the sector based on the competency profiles that are delivered by the zone. If possible, a start is made with the realisation of the aforementioned Action Plan;
 6. Testing - on a small scale - whether working with microcredentials and edubadges is interesting for institutions and lecturers.

Read the full action plan here.

Better connection to the job market 
For all of the plans in 2020, each work package has both a substantive focus and a focus on community building. In addition, the work packages are distinguished by different perspectives. Work package 1 'Future-oriented competence profiles' is about the content of the required competences, work package 2 'Qualification of the digital job market' is about educational design, work package 3 'Leading companies' is about the process of cooperation with the business community and work package 4 'Next practices' is about knowledge innovation.

The focus on community building also consists of various elements:

 1. Community building between directly involved institutions in the zone and institutions outside the zone, during a work conference in June 2020, 2021 and 2022;
 2. Informing institutions outside the zone about developments, in coordination with Acceleration Plan communications advisor.

In addition, work is being done on a work package 0 ‘Job market inventory’. This is an inventory of stakeholders who are involved in policy issues with digitalisation on the job market. These stakeholders can be, for example, government agencies, interest groups or research institutes.

Read the full action plan here.

Making education more flexible 
In 2020, the cross-institutional working groups will make a good start and each will deliver a first intermediate product.

 • For the Technology and Organising working group, this first intermediate product is a track on the SURF Challenge Day on March 12th, in which providers of Student Information Systems (SISs) are challenged to make acceleration and deceleration for students possible within the SIS (administratively).
 • The inventory of administrative issues of microcredentials is delivered by AEF, in collaboration with the Ministry of Education, Association of Universities in the Netherlands, The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences, DUO, SURF and the Flexible Education zone. Then it is submitted to the umbrella organisations for decision-making.
 • Approximately 6 strategy workshops will be organised within institutions (if required). These serve to support the formulation of goals in the field of flexible education.

In January 2020 we organised a Futures thinking workshop for inspiration (in collaboration with  Hanze University of Applied Sciences).

Read the full action plan here.

Towards digital (open) educational resources

 • Collection managers from libraries of all institutions affiliated with the zone have an overview of all open textbook repositories and how this content can be easily edited by lecturers, so that the re-use of (parts of) open textbooks increases.
 • Gain insight into the needs of professional communities with regard to re-use, sharing and cooperation in the field of digital (open) educational resources, so that at the end of 2020, a realisation or purchase can be made of an online platform to support sharing, searching and finding open and non-open learning materials.
 • Professionalise lecturers/students/supporters in (re-)use of digital (open) educational resources. As a result, lecturers and students must feel more motivated, competent and supported in using these materials.
 • Facilitate the change process needed to realise an optimal mix of educational resources from higher education institutions by defining the transition phases, providing an overview of the institution/transition phase and developing a toolkit per general transition phase.
 • Gain insight into issues that play a role in combining commercial and non-commercial educational resources.
 • Signal relevant developments concerning learning materials outside the zone and getting them on the agenda of relevant parties (Ministry of Education, SURF, Association of Universities in The Netherlands, The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences).

Read the full action plan here.

Secure and reliable use of learning analytics
In 2020, we will design the connection with other zones strategically and practically. In doing so, we align as much as possible with the themes of the Acceleration Plan (2018) and the Higher Education Strategic Agenda (2019). The Learning analytics zone wants to be facilitating and innovative towards the other zones.

We will write a position paper on the strategic possibilities of learning analytics and the associated preconditions. From Q2 2020 on, we want to organise a strategic session with each zone in consultation with the other team leaders: Mångata Session learning analytics. Each session results in an addition to the position paper on the possibilities of learning analytics for the theme of the another zone and the Strategic Agenda for Higher Education. A trainee programme will contribute substantively, by linking the assignments that trainees receive to the specific learning analytics issues of the zones and the strategic themes.

Read the full action plan here.

Accelerating educational innovation with EdTech
The ambition of this zone is to make The Netherlands a fertile breeding ground, and preferably a leading European precursor, for (starting) EdTech providers and their educational innovations. By bundling resources, knowledge and (applied) research related to the EdTech market and EdTech adoption strategies and policies, we can reduce the risks and costs of educational innovation with EdTech and increase the pace of educational development and innovation within our institutions.

This acceleration zone intends to achieve this by creating a 'Dutch EdTech Incubator' to increase the pace of innovation and business development on the Dutch EdTech market (including kindergarten, K12, vocational education, higher education and professional training). By designing strategies, policies and tools to lower barriers to enter the higher education market and thereby increasing the speed of acceptance, embedding and scalability of educational innovations in Dutch higher education institutions.

Read the full action plan here

Calendar

The On March 12, the SURF Challenge Day will take place in Utrecht. The Flexible education zone has issued a challenge for suppliers of student information systems (SIS) to make acceleration and deceleration possible (administratively) for students. Register here for the event.

On March 16, the Digital Talent Day takes place during the Netherlands Digital Conference. This year the conference will take place at the MartiniPlaza in Groningen, from 16 to 19 March 2020.
On March 16, during the Digital Talent Day, the focus will be on developing and maintaining Digital Talent in the Netherlands and uniting everyone who has a vision on this. It’s thé day for all professionals involved in educational innovation: from lecturers and educational developers to school leaders and education administrators, from business to government. Among other things, the Professional development zone will provide a session on 16 March during the Digital Talent Day.

For more information, or to register, have a look here.

The Flexible education zone organises regional sessions on microcredentials on March 10 in Tilburg and on March 18 in Leeuwarden. In these sessions, the zone wants to speak with heads of education policy and/or advisers for lifelong learning and flexible education. The reason for this, is that in these meetings, broad themes are discussed around microcredentialing, such as funding, quality assurance and the organisation of education. If you feel that this invitation fits better with the work area of ​​one of your colleagues, feel free to forward the invitation.

To register for the session in Tilburg on March 10, click here.
To register for the session in Leeuwarden on March 18, click here

Other news

 Annual conference Netherlands Association of Univerities of Applied Sciences

The Association of Universities of Applied Sciences is organising its annual conference, themed "Heroes of higher professional education", on the 9th of April 2020. The location is Congress Centre 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Participation in this congress is free of charge.

University of Applied Sciences’ heroes
Our primary and secondary school teachers, the ICU nurses who take care of our sick, and the technical engineers who design the latest adjustments for our water management. The Netherlands is based on the knowledge, skills and practical insights of top people who have been trained by higher professional education. Trained in practice, but also talking to the highest bosses, the wonderful talents that come from our universities of applied sciences build a bridge between theory and practice. You can find heroes of higher professional education everywhere. This year they are central to the annual congress.

The Acceleration Plan is also present at the annual congress. We provide a separate stream within the programme, with presentations from the zones Job market connection, Professional development, Flexible education and Learning analytics.

For more information, the programme, or to register, click here.

SURF Communities

Share your knowledge through the new SURF Communities website. Connect with other experts within the educational and research sector, working on IT innovation. Go here

Experience sharing session eStudybooks

With the eStudybooks project SURF explored together with institutions, the potential of a service offering digital study books to students and lecturers. SURF is sharing the results of this exploration on 27 March. During this session, potential next steps will be discussed.

Seminar Edubadges

Are you intersted to learn more about het possibilities of open badges in education? Several higher education institutions have tested open badges in the SURF edubadges pilot. Would you liek to know what the results are of this pilot and what the next steps are? Visit the seminar on 23 March.

Stay up to date!

Would you like to stay more up to date about the Acceleration plan? Follow us on Twitter! The next newsletter will be published in June. 

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.

 
 
 
...