Lees online
Nieuwsbrief Versnellingsplan juni 2020 | Newsletter Acceleration Plan June 2020
v  

Read the English version

Nieuws van het Versnellingsplan

Onze laatste nieuwsbrief kwam op 5 maart. En toen was daar ineens de Coronacrisis. Inmiddels leven we in een andere wereld en is er enorm veel gebeurd in onderwijsland. De afgelopen maanden hebben we vaak gehoord dat instellingen, docenten en studenten hard hebben gewerkt om online onderwijs in tijden van Corona mogelijk temaken. Nu het stof is neergedaaldrijzen de vragen rond digitale didactiek, hoe we de kwaliteit van online onderwijs waarborgen en verbeteren en op welke manier we onze docenten het beste kunnen ondersteunen. 

Vraagbaak Online Onderwijs
 

Met de sluiting van hogescholen en universiteiten, ontstond op 12 maart een grote vraag naar expertise en faciliteiten op het gebied van online onderwijsDe VSNUVHSURF, ECIO, het ComeniusNetwerk en hetVersnellingsplan besloten daarop de krachten te bundelen en een landelijk coördinatiepunt te vormen voor kennisuitwisseling en ondersteuning bij online onderwijs: de Vraagbaak Online Onderwijs 

De Vraagbaak biedt voor iedereen in het hoger onderwijs een platform om kennis op te halen en te delen. 
Thema’s die aan bod komen zijn onder andere software en tools
digitale didactiek en (open) leermaterialenDaarnaast worden we wekelijks webinars georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen,
zoals interactie met studenten organiseren
, toetsen op afstand en docentondersteuning.

Bezoek hier de Vraagbaak.
 
Corona Plan van Aanpak Versnellingsplan 
De Coronacrisis heeft vanzelfsprekend invloed op het Versnellingsplan en de zones. In de updates van de zones lees je welke impact de Coronacrisis op de werkzaamheden van de zones heeft. Zo schreef Sam Stuijver, beleidsmedewerker van de zone, een blog over een stapje terugdoen in Coronatijd.

Ook hebben we afgelopen periode gewerkt aan een plan om als Versnellingsplan in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Er zijn nieuwe thema’s opgekomen waarop innovatie en kennisuitwisseling nodig is. We gaan daarom teams vormen rond de thema’s ‘Toetsen op afstand’ en ‘Online onderwijs in praktijkvaardigheden’. Houd de website in de gaten en volg ons op Twitter voor aankondigingen m.b.t. deze nieuwe teams.  

Vanuit het Versnellingsplan wordt voor komend studiejaar de Vraagbaak Online Onderwijs versterkt met extra bemensing voor het ontsluiten en samenvatten van de belangrijkste informatie op het gebied van online en hybride onderwijs en het stimuleren van kennisdeling. 
 
Onderzoek digitale leermaterialen door Koersteam 
De zone Gezamenlijk koersen op versnelling, de bestuurlijke zone van het Versnellingsplan, ambieert een 
passend model voor digitale leermaterialen. Het Koersteam wil een bijdrage leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat leidt tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie meer dan nu bij onderwijsinstellingen ligt. De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie. Dit doen we met een enquête onder studenten en docenten.
 

Ben je student of docent? Dan vragen we je om deze enquête in te vullen. In deze bijzondere en drukke tijden is dat geen verzoek dat we lichtvaardig doen. Tegelijkertijd zit online lesgeven vanwege het Corona-virus in een versnelling, en achten we de impuls aan de toegang tot digitale leermaterialen van groot belang. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 tot 10 minuten.

Voor de enquête voor docenten klik je hier
, voor studenten klik je hier. De enquête staat open tot 1 juli. 

Nieuws uit het team

Stuurgroepwisselingen
Deze week namen studentbestuurders Eline van Hove (ISO) en Roos van Leeuwen (LSVb) afscheid van de stuurgroep. In dit interview keken we met ze terug op een veelbewogen jaar én keken we vooruit naar wat de projecten uit het Versnellingsplan betekenen voor studenten. 

Ook Erwin Bleumink, lid van de stuurgroep namens SURF, neemt binnenkort afscheid van de stuurgroep van het Versnellingsplan. Aanstaande maandag publiceren we een uitgebreik interview met hem op de website van het Versnellingsplan. 

Programmateam
Jort Diekerhof, beleidsadviseur bij de Vereniging Hogescholen en lid van het Programmateam namens de VH, verlaat na de zomer het Programmateam. De VH gaat daarom opzoek naar een beleidsadviseur die namens de vereniging plaatsneemt in het Programmateam en zo wil bijdragen aan het landelijk project voor digitalisering van het hoger onderwijs in Nederland.

Heb je interesse het Programmateam van het Versnellingsplan te komen versterken? Houd dan de website van de Vereniging Hogescholen in de gaten. 

Publicaties 
Whitepaper Stand van zaken digitale leermaterialen 

Op 10 juni hebben we een whitepaper over de stand van zaken rond digitale leermaterialen gepubliceerd. 
De complexiteit rond het thema digitale leermaterialen is hoog. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet
om bestaande processen in kaart te brengen. Daarbij is onderzocht welke interventies gedaan zouden kunnen worden om patronen in de keten van digitale leermaterialen te doorbreken. Gezien de moeilijkheden en complicaties die daarbij zijn ondervonden, en de verschillende visies op het al dan niet functioneren van de markt voor digitale leermaterialen, heeft het koersteam besloten meer tijd te nemen om de situatie in kaart te brengen. 

Deze whitepaper geeft op hoofdlijnen weer wat de stand van zaken is, welke initiatieven er al lopen en welke kansen er zijn. Hieruit wordt afgeleid wat er nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten. Je vindt het whitepaper hier.
  

Handreiking Digitaal toetsen op afstand 
Op 24 juni hebben we de handreiking Digitaal toetsen op afstand op afstand gepubliceerd. De handreiking biedt een overzicht van toetsvormen en geeft tips hoe en wanneer deze toetsvormen in te zetten. De handreiking beantwoordt vragen als: Welke alternatieven zijn er voor fysieke toetsen? Hoe zetten we toetsen om naar alternatieven? En hoe borgen we daarbij de leerdoelen? De handreiking gaat daarnaast in op privacy, schaalbaarheid en fraudebestendigheid. Download de handreiking hier 

 

Foto Reflection Rooms van het ISO, ComeniusNetwerk en OCW met Minister Van Engelshoven.

Nieuws uit de zones

Flexibilisering

Dit collegejaar heeft de zone Flexibilisering intensief gewerkt aan het thema microcredentials. Ze hebben een inventarisatie van bestuurlijke vraagstukken rondom microcredentials voorbereid. In zes regiosessies heeft de zone verkend welke vraagstukken beantwoord moeten worden als microcredentials een formele plek in het stelsel zouden krijgen. Ook zijn er interviews afgenomen met relevante stakeholders, zoals VNO-NCW, de SER en DUO. Vraagstukken rondom een gedeelde definitie, toepassing/doelgroep, scope en kwaliteit van microcredentials vormen de kern van de bestuurlijke vraagstukken die als eerste geadresseerd moeten worden. Op basis van alle verzamelde input wordt nu een document met enkele scenario’s opgesteld, met daarin een voorzet ten aanzien van kwaliteit, omvang en doelgroep van microcredentials in ons onderwijs.

De zone is bezig met de pilot Studentmobiliteit, waarin de UU, WUR en TU/e samenwerken. Lees hier in het interview met Ulrike Wild meer over de pilot. Download hier de one-pager met alle informatie over de pilot.

Studiedata

Om de potentie en het belang van studiedata verder te onderbouwen werkt de zone aan een website over
datageletterdheid vanuit het perspectief van de verschillende gebruikers binnen het hoger onderwijs. Ze hebben een strategische plaat ontwikkeld die hierin een belangrijke rol zal gaan vervullen. Alle initiatieven zullen ondergebracht worden in deze website. Daarnaast ziet de zone door de Coronacrisis het belang van prognoses in het hoger onderwijs die zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Op het moment werkt de zone aan een extra deelproject dat met behulp van Bayesiaanse statistiek trendwijzigingen in data goed kan opvangen.  

De zone heeft recent het magazine Studiedata in praktijk gepubliceerd. In het magazine vertellen vijf leden van de zone hoe in hun instelling gebruik gemaakt wordt van studiedata. Download hier het magazine.  

  • Lees hier het verhaal van Tom Konings van BUas.  
  • Lees hier het verhaal van Bert-Jan Klaren van Hanzehogeschool Groningen. 
  • Lees hier het verhaal van Bram Enning van Hogeschool Leiden.  
  • Lees hier het verhaal van Theo Bakker van de VU Amsterdam. 
  • Lees hier het verhaal van Tjeerd-Jan Groenewoud van de Rijksuniversiteit Groningen. 

EdTech

De zone EdTech werkt in twee sporen. Spoor 1 richt zich op het stimuleren van EdTech startups. Net als afgelopen jaar wil de zone dit doen middels het EdTech Validation Lab. Activiteiten zijn onder andere meetings organiseren tussen startups en geïnteresseerden binnen de instellingen met als doel beiden een boost te geven. De werving van de nieuwe startups staat gepland voor juli. Het Validation Lab loopt tot medio december. De komende maand kijkt de zone hoe ze het Validation Lab, ondanks de Coronamaatregelen, zo goed mogelijk vorm kunnen geven met online en offline activiteiten. Houdt de website van het Versnellingsplan in de gaten voor nieuws over het Validation Lab. 

Verder brainstormt de zone momenteel met betrokken instellingen en SURF over de Dutch EdTech Incubator als juridische entiteit. Na de zomer start de zone met gesprekken met bestaande incubators zoals PLNT en Utrecht Inc.  

Binnen spoor 2 werkt de zone aan het verlagen van drempels voor EdTech-startups binnen instellingen. Begin juli wordt het basis framework met mogelijke barrières opgeleverd. Dit framework is gebaseerd op intervisiesessies binnen alle betrokken instellingen en met meer volwassen EdTech bedrijven die reeds binnen Nederland actief zijn. Het framework zal worden aangevuld met best practices vanuit de instellingen. Daarnaast werkt de zone aan een communicatietoolbox met een begrippenlijst, rollenspellen, een website en communicatie- en promotiemateriaal om duidelijk te maken wat EdTech precies is en wat instellingen eraan kunnen hebben. Verder werken studenten van Fontys Hogescholen voor de zone aan een EdTech TripAdvisor, waarin instellingen EdTech-producten kunnen zoeken, vinden en beoordelen. Het eerste prototype wordt nu getest.

Docentprofessionalisering 

De zone richt zich onder andere op het belang van een integrale aanpak bij het faciliteren en professionaliseren van docenten op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Voor deze aanpak is een ‘integrale bewegingssensor’ ontwikkeld, waarmee instellingen het denken en handelen over onderwijsinnovatie met ICT in beweging kunnen krijgen. De bewegingssensor bestaat uit een praatplaat, een handreiking, gespreksleidraad, en een evaluatietool. Het hele pakket komt in september beschikbaar voor hoger onderwijsinstellingen. De praatplaat is versneld beschikbaar om instellingen de gelegenheid te bieden te reflecteren op de ondersteuning van docenten in de recente transitie naar online onderwijs als gevolg van de Coronacrisis. Download hier de praatplaat. Lees hier het interview met de ontwerpers van de bewegingssensor, Conchita Alvarez, Marie-José Kuypers en Jacob Nouta. 

Daarnaast heeft de zone, in navolging van de placemat Digitale peerfeedback, de placemat Online Didactiek gepubliceerd. De placemat biedt docenten een handzame basis voor actief en inspirerend online onderwijs. Lees hier de blog van Egbert Neels over de placemat. 

Verbinder van de zone, Marian Kat-de Jong, schreef aan het begin van de Coronacrisis een blog over hoe je docenten ondersteunt bij het snel overschakelen naar online onderwijs. De blog lees je hier

Aansluiting arbeidsmarkt

Binnen de zone Arbeidsmarkt merkt men dat de Coronacrisis grote effecten heeft. De urgentie op het gebied van digitale vaardigheden, zowel binnen werk als online-onderwijs, is flink toegenomen. Die urgentie versterkt het belang van de zone. Op dit moment werkt de zone Arbeidsmarkt aan interactieve infographics om de resultaten van de eerste verkennende onderzoeken weer te geven. Deze worden na de zomer gepubliceerd op de website van het Versnellingsplan.  
 
Daarnaast test de zone momenteel het Framework Computational Thinking bij diverse opleidingen. In samenwerking met het lectoraat strategisch HRM bij Hogeschool Saxion, voert de zone een onderzoek uit naar hybride leeromgevingen. Eerder stond voornamelijk het tot stand komen van samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt centraal. Als vervolg hierop verdiept het onderzoek zich nu in vragen als: “Hoe komt het leren een dergelijke samenwerking tot bloei?” en “Hoe stimuleren we het adaptief vermogen van de student?” Tot slot brengt de zone in kaart welke stakeholders, nationaal en internationaal, actief zijn op het gebied van digitalisering op de arbeidsmarkt en welke relatie(s) deze met het hoger onderwijs (kunnen) hebben.  

Evidence-informed

Voor de zone Evidence-informed is het een interessante tijd. Het onderwijs is in rap tempo online gegaan, vaak zonder eerst bewijs (evidence) te raadplegen. Desondanks kijkt de zone met interesse naar de huidige ontwikkelingen. Lees bijvoorbeeld dit interview met Esther van der Stappen of deze blog van aanvoerder Fleur Prinsen over de adoptie van onderwijstechnologie. 

Qua activiteiten richt de zone zich tot het einde van het jaar op het aanleveren van deliverables voor een ‘best evidence’ bibliotheek. Daarnaast wordt binnenkort de Evidence-informed Blended Learning Module opgeleverd waarin docenten worden getraind in het vormgeven van blended onderwijs. 

Digitale leermaterialen 

Ook de zone Digitale leermaterialen merkte de gevolgen van de Coronacrisis. Zoneleden waren druk in hun instellingen om het online onderwijs goed in te richten. Inmiddels zijn de werkgroepen weer op stoom. De werkgroep Infrastructuur heeft een projectleider aangetrokken en verspreidt eind juni een vragenlijst om de behoeftes rondom een infrastructuur voor het hergebruiken van digitale leermaterialen te peilen bij 20 tot 40 vakcommunity’s. Daarnaast gaat de zone open, commerciële en nieuwe vormen van content in kaart brengen, om inzicht te krijgen in hoe deze content kan worden aangeboden in een infrastructuur. De zone onderzoekt momenteel commerciële leermaterialen en presenteert na de zomer een visiestuk over digitale leermaterialen.  

Verder heeft COVID-19 ook geleid tot twee extra activiteiten door de zone, gericht op ondersteuning van docenten rond digitale leermaterialen. De resultaten van die activiteiten zijn deels al zichtbaar op de Vraagbaak Online Onderwijs. Na de zomer publiceert de zone een tool om docenten te helpen het juiste leermateriaal bij hun leerdoelen en gekozen didactiek te kiezen.

Column van Elisabeth Minneman

De rol van onderwijs in de strijd tegen racisme Eigenlijk wilde ik deze blog wijden aan hoe de coronacrisis tot een enorme ICT-versnelling bij Breda University of Applied Sciences (Buas) heeft geleid en hoe trots ik ben op de bottom-up beweging van onze education innovators. Maar de Black Lives Matter-protesten hebben ons allen opgeschud en gedwongen na te denken over onze eigen positie en bijdrage. Ook het onderwijs speelt een belangrijke rol in de strijd tegen racisme - persoonsvorming hoort tenslotte bij onze maatschappelijke opgave.

Toen de protesten begonnen, aarzelde ik nog wat mijn recht van spreken was. Maar terwijl ik nog over mijn eigen ‘white privilege’ peinsde, kregen wij als instituut al vragen van studenten over ons standpunt. Een studente was zo goed om met mij in gesprek te gaan, en vertelde hoe het voelt om als zwarte studente op een voornamelijk witte hogeschool te studeren. Zij beschreef het als zich in de schaduw voelen, alsof zij minder gezien en gehoord wordt dan haar medestudenten.

Zoals wij allen denken dat wij geen racisten zijn, zo denken wij ook dat het op onze scholen niet voorkomt. De vertrouwenspersoon heeft tenslotte geen klachten ontvangen, en er is ruime aandacht voor het bouwen aan interculturele competenties. Maar dat is niet genoeg.

We moeten niet aarzelen of terugschrikken om te reflecteren op ons eigen gedrag en op de fouten die in onze eigen systemen kunnen liggen. Dit begint bij leren over de complexiteit van racisme en de subtiele en systemische manieren waarop het zich kan manifesteren. Bovendien moeten we niet bang zijn om racisme aan te wijzen en aan te pakken wanneer we het zien en horen. Ook zijn er manieren om diversiteit te integreren in onze curricula, evenementen en programmering. Digitalisering van het onderwijs kan hiervoor een krachtig instrument zijn, binnen maar ook ver buiten de grenzen van onze eigen instituten.

Racisme eindigt niet met een enkele demonstratie, een post op Instagram of een online petitie. Het moet overal worden aangepakt, in de klas, tijdens vergaderingen en bij de koffieautomaten. Het is aan ons om echte inclusieve hoger onderwijsinstellingen te creëren voor iedereen.

Dr. Elisabeth Minnemann is voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences. Per 15 augustus wordt zij voorzitter van de College van Bestuur van De Haagse Hogeschool.

Ander nieuws

Reflection Rooms

Op maandag 25 mei organiseerden het ComeniusNetwerk en het ISO in samenwerking met SURF, het ministerie van OCW en het Versnellingsplan de Reflection Rooms digitalisering van het hoger onderwijs post-coronacrisis. Minister Van Engelshoven was er ook bij. Hier lees je het verslag.  

Statistisch Handboek Studiedata

Op 14 februari lanceerde de zone Studiedata het Statistisch Handboek Studiedata. Het was een geslaagde dag met lezingen over het toepassen van statistische methoden door VU-professoren Sandjai Bhulai en Martijn Meeter.  Ook kregen de bezoekers een introductie en workshop over het werken met het statistisch handboek. Het statistisch handboek helpt collega’s in het hoger onderwijs met een gemeenschappelijke standaard om studiedata te analyseren met statistische methoden. Na de lancering hebben we hard gewerkt om het statistisch handboek uit te breiden met nieuwe toetsen. Er zijn veel nieuwe toetsen toegevoegd voor de programmeertalen R en Python. Daarnaast zijn de bestaande toetsen verder verbeterd met behulp van reviews. Een precies overzicht van de voortgang van het statistisch handboek vind je in de verantwoording op de website www.sh-studiedata.nl

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van het statistisch handboek? Abonneer je dan op de nieuwsbrief en ontvang vier keer per jaar een update over het statistisch handboek. 

Stimuleringsregeling Open en online van start

Instellingen kunnen weer voorstellen indienen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Via deze regeling stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor experimenten met online onderwijsvormen en initiatieven om open leermaterialen te delen en hergebruiken. Dien uiterlijk dinsdag 15 december (12.00 uur) je voorstel in. Meer informatie vind je hier.

Geleerde lessen uit de pilot Edubadges

In de edubadges-pilot heeft SURF een gezamenlijke infrastructuurvoor het uitgeven van edubadges 
ontwikkeld. De opgedane kennis en ervaring uit de pilot zijn opgehaald bij de 16 deelnemende instellingen en samengevat in deze publicatie. Download de publicatie hier.

Besluiter de podcast van Betrouwbare Bronnen

"De universiteiten willen weer voluit aan de slag" 
 
De Podcast Betrouwbare Bronnen heeft samen met de VSNU een speciale aflevering gemaakteen 
virtuele editie van het welbekende VSNU-Café. De centrale vraag in deze podcast is: Hoe gaan de universiteiten om met de coronacrisisTe gast zijn Pieter Duisenberg (voorzitter van de VSNU). Rianne Letschert (rector magnificus van de Universiteit Maastricht). Robert-Jan Smits (voorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven). Pieter Gerrit Kroeger (oud-hoofdredacteur van ScienceGuide). Studenten en Alex Tess Rutten (voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVb 2019-2020) praten ook mee.  
 
Beluister de podcast hier

Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte blijven van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter! Nieuwsbrief nummer 7 verschijnt in najaar 2020. 

Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

English version

News the Acceleration Plan

Our last newsletter came out on March 5. Then suddenly there was COVID-19. By now we live in a different world. A lot has also happened in the educational world. In recent months we have often heard that institutions, lecturers and students have worked hard to enable online education in times of COVID-19. Now that the dust has settled, questions arise about digital didactics, how to guarantee and improve the quality of online education and how to support our lecturers the best way we can.

Online Education Community
From March 12, when colleges and universities had to close their campuses, a great demand for expertise and tools in the field of online education arose. Association of Universities in The Netherlands (VSNU), The Netherlands Association of Universities of Applied Sciences (VH), SURF, the ComeniusNetwerk and the Acceleration Plan decided to join forces and to provide a platform for knowledge exchange and support in online education: the Online Education Community. This community offers a platform for everyone in higher education to collect and share knowledge. Themes that are discussed include software and tools, digital didactics and (open) educational resources. We also organise weekly webinars on various topics, such as interaction with students (Dutch), remote testing, and support for lecturers. Visit the Online Education Community here

Action Plan COVID-19
The COVID-19 crisis naturally affects the Acceleration Plan and the zones. In the updates of the zones below you can read what impact the crisis has on the activities of the zones.

Recently, within the Acceleration Plan, we have also worked on an action plan to respond to current developments. New themes have emerged that require innovation and knowledge exchange. Therefore, new teams will be formed on the themes of “Remote assessing" and "Online education for practical skills". Keep an eye on our website and follow us on Twitter for announcements regarding these new teams.

Another step that we will take to support higher education is this crisis, is strengthening the Online Education Community in the coming academic year. The steering group of the Acceleration Plan has agreed to provide additional staff for providing and summarising the most important information in the field of online and hybrid education and for stimulating knowledge exchange.

Research on digital educational resources by the team Accelerating together
The Accelerating together zone, which is the administrative zone of the Acceleration Plan, wants to create an appropriate model for digital educational resources. The team wants to contribute to the development of a model for digital educational resources that leads to a more efficient and accessible system in which the educational institutions have more control. The first step is to map out the current situation. This is done with a survey among students and lecturers. Are you a student or lecturer? Please fill out this survey. During these special and busy times, that is not a request that we make lightly. At the same time, online teaching is accelerating because of the Corona virus, and we consider the impulse to access digital educational resources to be of great importance. Completing the survey takes a maximum of 10 minutes.

For the survey for lecturers click here, for students click here. Use the language choice to choose English. The survey is open until July 1.

News from the team
Steering committee
This week, student directors Eline van Hove (ISO) and Roos van Leeuwen (LSVb) said handed over their steering group responsibilities to their successors. In this interview (Dtuch) we looked back on an eventful year with them and we looked ahead at what the projects from the Acceleration Plan mean for students.

Erwin Bleumink, member of the steering committee on behalf of SURF, will be saying leaving the steering committee for the Acceleration Plan as well shortly. Next Monday we will publish an extensive interview with him on the website of the Acceleration Plan.

Programme team
Jort Diekerhof, policy advisor at the Association of Universities of Applied Sciences (VH) and a member of the Programme Team on behalf of the VH, will be leaving the Programme Team after summer. The VH will therefore be looking for a policy advisor to join the Programme Team on behalf of the Association, and thus contribute to the Acceleration Plan and digitialisation of higher education in The Netherlands.

Are you interested in joining the Acceleration Plan Programme Team? Keep an eye on the website of the Association of Universities of Applied Sciences for the vacancy to appear. 

Publications
Whitepaper The state of digital educational resources
On June 10, we published a white paper on the state of digital educational resources. The complexity surrounding the theme of digital educational resources is high. Much work has already been done in recent years to map existing processes, for example investigating which interventions could be done to break patterns in the chain of digital educational resources. Given the difficulties and complications encountered, and the different views on whether the digital educational resources market functions or not, the Accelerating together team decided to take more time to map the situation. This white paper outlines the current state of affairs, which initiatives are already present and which opportunities there are. From the white paper, the team will deduce what is needed to take next steps. You can find the whitepaper here (Dutch).

Guide to Digital remote testing
On June 24, we published the guide to Digital remote testing. The guide provides an overview of different types of tests and gives tips on how and when to use these test. The guide answers questions such as: What alternatives are there for physical tests? How do we convert tests into alternatives? And how do we safeguard the learning objectives? The guide also discusses privacy, scalability and fraud-detection. Download the guide here (Dutch).

 

Relection Rooms by ISO, ComeniusNetwerk and the Ministery of Education with Minister Van Engelshoven

News from the zones

Flexible Education

This academic year, the Flexibilisation zone worked intensively on the theme of microcredentials. They have prepared an inventory of administrative issues surrounding microcredentials. In six regional sessions, the zone explored the issues to be answered if microcredentials were given a formal place in the Dutch higher education system. Interviews were also conducted with relevant stakeholders, such as VNO-NCW, the SER and DUO. Issues surrounding a shared definition, application or target group, scope and quality of microcredentials form the core of the administrative issues that must be addressed first. Based on all the input collected, a document with several scenarios is now being drawn up, containing a first draft of policy regarding the quality, size and target group of microcredentials in higher education.

The zone is also working on the Student Mobility pilot, in which Utrecht University, Wageningen University&Research and Eindhoven University of Technology are working together. Read more about the pilot in an interview with Ulrike Wild (Dutch) or download the one-pager with all the information about the pilot here (Dutch).

Learning analytics

To further substantiate the potential and importance of learning analytics, the zone Learning analytics is working on a website on data literacy from the perspective of the different users within higher education. They have developed a strategic talking plan that will play an important role in this. All initiatives will be included in this website. In addition, due to the Corona crisis, the zone sees the importance of education forecasts that can adapt quickly to changing circumstances. The zone is currently working on an additional sub-project that can properly absorb trend changes in data using Bayesian statistics. 

The zone has recently published a magazine on learning analytics in practice. In the magazine, seven members of the zone explain how study data is used in their institution. Download the full magazine here or read the separate articles on our website (all in Dutch): 

On 1 and 8 July, the last interviews with Theo Nelissen from Avans University of Applied Sciences and Wilco te Winkel of the Eurasmus University Rotterdam will be published on the webiste. 

EdTech

The EdTech zone operates in two tracks. Track 1 focuses on stimulating EdTech startups. Just like last year, the zone wants to do this through the EdTech Validation Lab. Activities include organising meetings between startups and interested parties within the educational institutions, with the aim of boosting both. The recruitment of the new startups is scheduled for July. The Validation Lab runs until mid-December. In the coming month, the zone will look at how they can best shape the Validation Lab with online and offline activities, regarding the Corona measures. Keep an eye on the Acceleration Plan website for news about the Validation Lab. Furthermore, the zone is currently brainstorming with the relevant institutions and SURF about making the Dutch EdTech Incubator into a legal entity. After the summer, the zone will start conversations with existing incubators such as PLNT and Utrecht Inc. 

Within track 2, the zone is working on lowering thresholds for EdTech startups within institutions. The basic framework with possible barriers will be delivered by early July. This framework is based on peer review sessions within all institutions involved and with more mature EdTech companies that are already active in the Netherlands. The framework will be supplemented with best practices from the institutions. In addition, the zone is working on a communication toolbox with a glossary, role-playing games, a website and communication and promotional material to clarify what EdTech is exactly and how institutions can benefit from it.

Students of Fontys University of Applied Sciences are also working on an EdTech TripAdvisor for the zone, in which institutions can search, find and assess EdTech products. The first prototype is now being tested. 

Professional development

The zone focuses, among other things, on the importance of an integrated approach in facilitating and professionalising lecturers in the field of educational innovation with ICT. An 'integrated motion sensor' has been developed for this approach. Institutions can use the motion sensor to get the thinking and acting about educational innovation with IT moving. The motion sensor consists of a conversation map, a handout, a conversation guide, and an evaluation tool. The entire package will be available to higher education institutions this September. Due to COVID-19 the zone has decided to fast track the conversation map and make it available for institutions sooner than originally planned to use as an opportunity to reflect on the support of lecturers in the recent transition to online education. Read the interview with the designers of the motion sensor here (Dutch). 

In addition, following the handout on Digital peer feedback (Dutch), the zone has published the handout Online Didactics (Dutch). The placemat offers lecturers a handy basis for active and inspiring online education. 

Right at the beginning of the Corona crisis, connector of the zone, Marian Kat-de Jong, wrote a blog on how to support lecturers in quickly switching to online education. You can read the blog here (Dutch).

Job market connection

Within the zone Job market connection, people notice that the Corona crisis has major effects. The urgency in the field of digital skills, both in work and online education, has increased significantly. That urgency reinforces the importance of the zone.  

Currently, the zone is working on interactive infographics to show the results of the first exploratory studies. These will be published on the Acceleration Plan website after the summer. In addition, the zone is testing the Framework Computational Thinking at various study programmes. In collaboration with the strategic HRM professorship at Saxion University of Applied Sciences, the zone conducts research into hybrid learning environments. Previously, the creation of cooperation between education and the job market was central. As a follow-up to this, the research now examines questions such as: "How does such a collaboration flourish?" and "How do we stimulate the adaptive capacity of the student?" Finally, the zone is mapping out which stakeholders, national and international, are active in the field of digitalisation on the job market and which relationship(s) they have or can have with higher education.
 

Evidence-informed

It is an interesting time for the Evidence-informed zone, too. Education has gone online at a rapid pace, often without first consulting evidence. Nevertheless, the zone is looking with interest at current developments. For example, read this interview with Esther van der Stappen (Dutch) or this blog by team leader Fleur Prinsen (Dutch) about the adoption of educational technology. 

In terms of activities, the zone will focus on delivering deliverables for a "best evidence" library until the end of the year. In addition, the Evidence-informed Blended Learning Module will be delivered shortly, in which lecturers will be trained in designing blended education. 

Digital educational resources

The zone Digital educational resources also noticed the consequences of the Corona crisis. At the beginning of the crisis, zone members were busy in their institutions to properly organise online education, but the work groups are now back on track. The work group Infrastructure has recruited a project leader and will distribute a questionnaire among 20 to 40 specialist communities at the end of June to gauge the needs of an infrastructure for the reuse of digital educational resources. In addition, the zone will map open, commercial and new forms of content, to gain insight into how this content can be placed in an infrastructure. The zone is currently also researching commercial educational resources and will present a vision paper on digital educational resources after the summer. 

Furthermore, the Corona crisis has also led to two additional activities by the zone, aimed at supporting lecturers in using digital educational resources. The results of these activities are already partly visible on the Online Education Community. After the summer, the zone will publish a tool to help lecturers choose the right materials for their learning objectives and chosen didactics. 

Blog Elisabeth Minnemann

The role of education in the fight against racism Initially, I intended to dedicate this blog post to how the covid-19 crisis has led to a huge IT acceleration at Breda University of Applied Sciences (BUas). I was going to write about how proud I am of the bottom-up movement of our education innovators. But the Black Lives Matter protests have shaken us all. They have forced us to think about our own position in and contribution to society. Education too, plays an important role in the fight against racism - personal formation is, after all, part of our social responsibility as an industry.

When the protests started, I was hesitant about my right to speak up. However, while I was still analysing about my own "white privilege", as an institution, we were already receiving questions from students about our position on the matter. One student was kind enough to speak to me about what it feels like to be a student of colour at a mainly white institution. She described as though she was continuously overlooked, she felt as though she wasn’t seen or heard to the same extend as her white fellow students.

Just as we might all think we are not racists; we might also think that racism doesn’t occur in our institutions. After all, the confidential advisor hasn’t received any complaints, and there is ample attention for building intercultural competences. But this is simply not enough. We shouldn’t hesitate to or shy away from reflecting on our own behaviour and on the errors that ought to be in our systems.

This starts with learning about the complexity of racism and the subtle and systemic ways in which it manifests itself. Moreover, we shouldn’t be afraid to identify and address racism when we witness it. There are ways to integrate diversity into our curricula, events, and programmes. Digitalisation of education can be a powerful tool to realise this, within and also far beyond the boundaries of our own institutions.

Racism doesn't end with a single demonstration, an Instagram post, or an online petition. It has to be tackled everywhere, all the time. In the classroom, during meetings, and at the coffee break. It is up to us to create truly inclusive higher education institutions for everyone.

Dr. Elisabeth Minnemann is the chair of the Executive Board of Breda University of Applied Sciences. As of August 15, she will become chairman of the Executive Board of The Hague University of Applied Sciences. 

Other news

Reflection rooms

On Monday 25 May, the ComeniusNetwork and the ISO, in collaboration with SURF, the Ministry of Education, Culture and Science and the Acceleration Plan, organised the Reflection Rooms on digitisation of higher education post-corona crisis. Minister Van Engelshoven was present as well. Here you can read the report here (Dutch). 

Statistical manual learning analytics

On February 14, the zone Learning analytics launched its Statistical Manual Learning Analytics. It was a successful day with lectures on the application of statistical methods by VU professors Sandjai Bhulai and Martijn Meeter. Visitors were also given an introduction into and workshop on working with the statistical manual. The manual helps colleagues in higher education with a common standard to analyse educational data with statistical methods. After the launch, the zone worked hard to expand the statistical manual with new tests. New tests have been added for the programming languages R and Python. In addition, the existing tests have been improved with the help of reviews. A detailed overview of the progress of the Statistical Manual can be found in the accountability on the website www.sh-studiedata.nl. 

Do you want to be kept informed of the progress of the Statistical Manual? Subscribe to the newsletter and receive an update about the Statistical Manual four times a year.  

Open and online education incentive scheme kicks off

The Open and Online Education Incentive Scheme has started again. The call for proposals has opened. Through this scheme, the Ministry of Education, Culture and Science provides funding for experiments with online teaching methods and initiatives to share and reuse open educational resources. Submit your proposal no later than Tuesday 15 December at noon.  

More information can be found here.

Pilot Edubadges lessons learned

In the edubadges pilot, SURF has developed a joint infrastructure for issuing so called edubadges. Knowledge and experience gained from the pilot were collected from 16 participating institutions and summarised in this publication. Download the publication here.

Stay up to date!

Would you like to stay more up to date about the Acceleration plan? Follow us on Twitter! The next newsletter will be published in September. 

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.

 
 
...