Lees online
Nieuwsbrief september 2020 | Newsletter September 2020
v  

Read the English version

Klik meteen naar: 

Nieuws van het Versnellingsplan
Publicaties
Flexibilisering
Studiedata
EdTech
Docentprofessionalisering
Aansluiting arbeidsmarkt
Evidence-informed
Digitale (open) leermaterialen
Koersteam
Column van Arthur Mol
Nieuws van partners


Nieuws van het Versnellingsplan

Het nieuwe collegejaar is inmiddels een aantal weken van start. Vanwege de maatregelen is het allemaal anders dan de jaren ervoor. We wensen iedereen veel succes! Mede door de coronacrisis zijn vanuit het Versnellingsplan twee werkgroepen van start gegaan. Toetsing op afstand en Online onderwijs in praktijkvaardigheden. Houd onze website in de gaten voor nieuws van deze werkgroepen. 

In de stuurgroep van het Versnellingsplan verwelkomen we een aantal nieuwe deelnemers. Jet de Ranitz, sinds 1 september CEO van SURF, volgt Erwin Bleumink op. Eline Terpstra van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) volgt Roos van Leeuwen op. En Aukje de Ruijter van het 
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) volgt Eline van Hove op.  


Publicaties

Tijdens de zomermaanden zijn diverse publicaties verschenen. De zone Docentprofessionalisering presenteert 37 bouwstenen voor instellingen om keuzes te maken voor de inrichting, uitvoering en analyse van docentprofessionalisering. In de publicatie Bouwstenen voor professionaliseren in een pandemie, worden twee praktijkvoorbeelden geanalyseerd met de bouwstenen. Tot slot is de eerder verschenen handreiking digitaal toetsen op afstand, nu ook in het Engels beschikbaar. 

Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering
Bouwstenen voor professionaliseren in een pandemie
Remote digital assessment: a reference


Flexibilisering

"De WHW: Een analoge wet in een digitaal tijdperk" aldus aanvoerders Ulrike Wild en Paul den Hertog van de zone Flexibilisering en Jolien van der Vegt (AEF) die de politiek oproepen tot het ontwerp van een nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Hoe die nieuwe WHW eruit moet zien? Lees het in dit artikel dat op Scienceguide verscheen. 


Studiedata

Het Statistisch Handboek Studiedata is gelanceerd voor de hoger onderwijsprofessional die werkt met studiedata. Een project van de zone Studiedata. De ontwikkelaars van het handboek zijn benieuwd naar gebruikerservaringen. Heb je al gewerkt met het handboek en wat vond je er van? Stuur een e-mail met je bevindingen aan Elian Griffioen, hoofdredacteur van het handboek. 


EdTech

De startups voor de derde editie van het EdTech Validation Lab zijn geselecteerd! Tien weken lang zullen kansrijke EdTech initiatieven een intensief programma volgen. De deelnemers zijn (in alfabetische volgorde): BUKU, Clanbeat, DocFlow, Enlight Ed, HelprAi, Intense, Komensky, Nyurobeat UG (Letos), Schoolyear, Tranquility Ltd en Valor Metrics.

De zone EdTech heeft ook een onderzoek gepubliceerd; een inventarisatie naar obstakels voor onderwijsinnovatie met EdTech. Zowel vanuit hoger onderwijs, als vanuit EdTech leveranciers zijn obstakels geïnventariseerd. 


Docentprofessionalisering

Heb je ze al gelezen? De interviews met praktijkverhalen van deelnemers uit de zone Docentprofessionalisering. Carolien Kamphuis van de Radboud Universiteit, Judith Vennix van Hogeschool Rotterdam en Peter Dekker van de Hogeschool van Amsterdam deelden hun ervaringen én inspiratie voor de ondersteuning van docenten bij onderwijsinnovatie met ICT. Houd de website van het Versnellingsplan in de gaten voor nog meer interviews (totaal 6!).

 


Aansluiting arbeidsmarkt

Er lopen diverse onderzoeken vanuit de zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Hiervoor worden deelnemers gezocht. Ben jij betrokken bij hybride leeromgevingen en wil je hierover worden geïnterviewd? Neem dan contact op met onderzoekers Amber Kornet en Floor Venhuis via f.c.venhuis@saxion.nl. 

Daarnaast is de zone bezig met een onderzoek over competentieprofielen. De zone Aansluiting arbeidsmarkt heeft een framework ontwikkeld waar zij testopleidingen voor zoeken. Meer weten? Lees het hier


Evidence-informed

De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT is gestart met het samenstellen van een bibliotheek van good practices en instrumenten voor evidence-informed innovaties met ICT in het hoger onderwijs. Heb of ken jij zo'n onderbouwde innovatie op het gebied van ICT in het (hoger) onderwijs? Stuur dan een e-mail naar Fleur Prinsen (aanvoerder zone) via f.r.prinsen@hr.nl.


Digitale (open) leermaterialen

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober organiseert de zone Naar digitale (open) leermaterialen een webinar. We gaan in gesprek over de resultaten van het onderzoek naar een landelijk platform voor digitale leermaterialen. Ben je benieuwd naar de resultaten en denk je graag mee over de vervolgstappen? Meld je dan aan via deze link.


Koersteam

Het Koersteam werkt aan een visie en roadmap voor een platform voor digitale leermiddelen. Zij brengen daarvoor het huidige gebruik van digitale leermiddelen door studenten en docenten in kaart. Docenten kunnen nog tot 30 september deelnemen aan het onderzoek van ResearchNed en zo bijdragen aan inzichten op het gebied van digitaal leermateriaal. Klik hier om de enquête in te vullen.

Column van Arthur Mol

In de column van deze nieuwsbrief tekent Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen University & Research én voorzitter van de stuurgroep van het Versnellingsplan, een voorzichtige (tussen)balans op van de impact van COVID-19 op onderwijsland. Lees: "Disruptief leren"


Nieuws van partners

SURF

De SURF Onderwijsdagen 2020 voor mbo, hbo en wo zullen dit jaar ONLINE plaatsvinden. Op 10 en 11 november staat het veelzijdig programma in het teken van digitalisering nu en in de toekomst én hoe we daarin kunnen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. 

VSNU

Live vanuit Nieuwspoort vindt op 28 september a.s. vanaf 9 uur het VSNU Kennisontbijt plaats. Dit jaar is het thema 'Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis'. Via de chat kan je deelnemen aan het gesprek en vragen stellen. Uitgebreide informatie over het programma vind je hier, met de link om je aan te melden. 

 
 

Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte blijven van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter! Nieuwsbrief nummer 8 verschijnt in december 2020. 

Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl


English version

News from the Acceleration Plan
Publications
Flexible education
Learning analytics
EdTech
Professional development
Labour market connection
Evidence-informed educational innovation with IT
Digital (open) educational resources
Strategy team
Column by Arthur Mol
News from partners


News from the Acceleration Plan

The new academic year has now started for a number of weeks. Due to the COVID-19 measures, it’s all different from the years before. Partly due to the corona crisis, two working groups have been started from the Acceleration Plan. Remote digital assessing and Online education in practical skills. Keep an eye on our website for news from these working groups.

We welcome a number of new participants to the steering group of the Acceleration Plan. Jet de Ranitz, CEO of SURF since 1 September, succeeds Erwin Bleumink. Eline Terpstra of the National Student Union (LSVb) succeeds Roos van Leeuwen. And Aukje de Ruijter of the Intercity Student Consultation (ISO) succeeds Eline van Hove.


Publications

We have made various publications during the summer months. The Professional development zone presented 37 building blocks for institutions to make choices for the design, implementation and analysis of professional development. The original article was written in English and published in JPCC, you can find it here. In the publication ‘Building blocks for professional development during a pandemic’, two practical examples are analysed with these building blocks. Finally, the previously published guide to Digital remote testing is now also available in English.
Reference guide to remote digital assessment


Updates from the teams


Flexible education

"The Act on higher education and research: An analogue law in a digital age" said leaders Ulrike Wild and Paul den Hertog of the Flexible education zone and Jolien van der Vegt (AEF), who are calling on politicians to draft a new Higher Education and Scientific Research Act. What should the new act look like? Read it in this article that appeared on ScienceGuide (Dutch). 


Learning analytics

The Statistical Manual of Learning Analytics has been launched for higher education professionals working with learning analytics. A project by the Learning Analytics zone. The developers of the handbook are keen to hear about user experiences. Have you already worked with the manual and would you like to share your experience and feedback? Please send an email to Elian Griffioen e2.griffioen@vu.nl, editor-in-chief of the handbook.


EdTech

The startups for the third edition of the EdTech Validation Lab have been selected! Promising EdTech initiatives will follow an intensive program for ten weeks. The participants are (in alphabetical order): BUKU, Clanbeat, DocFlow, Enlight Ed, HelprAi, Intense, Komensky, Nyurobeat UG (Letos), Schoolyear, Tranquility Ltd, and Valor Metrics.
 
The EdTech zone has also published their recent study, an inventory of obstacles to educational innovation with EdTech. Obstacles have been identified both from higher education and from EdTech suppliers.


Professional development

Have you read them yet? The interviews with practical stories of participants from the Professional development zone. Carolien Kamphuis from Radboud University, Judith Vennix from Rotterdam University of Applied Sciences and Peter Dekker from Amsterdam University of Applied Sciences (all Dutch) shared their experiences and inspiration for supporting teachers in educational innovation with IT. Keep an eye on the Acceleration Plan website for more interviews (there will be 6 in total!).

 


Labour market connection

Several studies are underway from the Improving connection to the labor market zone. Participants are sought for this. Are you involved in hybrid learning environments and would you like to be interviewed about this? Please contact researchers Amber Kornet and Floor Venhuis f.c.venhuis@saxion.nl.

In addition, the zone works on competency profiles  for graduates. The Labour Market Connection Zone has developed a framework for which they are looking for test training. Would you like to know more? Read it here (Dutch). 


Evidence-informed

The zone Evidence-informed educational innovation with IT has started to compile good practices and instruments for evidence-informed working. Do you have or do you know of substantiated innovation in the field of IT in (higher) education? Please contact the team leader of the zone Fleur Prinsen on f.r.prinsen@hr.nl.


Digital learning materials

On Thursday 8 and Friday 9 October, the zone Towards digital (open) learning materials is organising a webinar. They will discuss the results of their research into a national platform for digital learning materials. Are you curious about the results and would you like to think about the next steps? Please join the webinar and sign up via this link. Please note, this webinar will be hosted in Dutch.


Strategy Team

The Strategy Team works on a vision and roadmap for a platform for digital educational resources. To do so, they are mapping out the current use of digital educational resources by students and teachers. Teaching staff can still participate in the ResearchNed survey until September 30 and thus contribute to insights in the field of digital learning materials. Click here to complete the survey.

Column by Arthur Mol

In the column for this newsletter, Arthur Mol, rector magnificus of Wageningen University&Research, and chair of the steering group of the Acceleration Plan, draws up a careful (interim) assessment of the impact of COVID-19 on the educational world. Read "Disruptive Learning" here.


News from partners

SURF

The SURF Education Days 2020 for tertiary education in The Netherlands, will take place ONLINE this year. On 10 and 11 November, the versatile programme will focus on digitalisation today and in the future. The programme is tailored to explore how we can work together as an industry and take the reins and responsibility in this.


The Association for Universities in The Netherlands (VSNU)

The VSNU is organising a live Knowledge Breakfast at Nieuwspoort on 28 September at 09.00hrs. This year's theme is 'Education and research during and after the COVID-19 pandemic’. You can participate in conversation and ask questions via chat. Detailed information about the programme can be found here, (Dutch) where you can also register for the event.

 


Stay up to date!

Would you like to stay more up to date about the Acceleration plan? Follow us on Twitter! The next newsletter will be published in December. 

Unsubscribe

You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter?
Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.

     

 

 
...