Lees online
Nieuwsbrief no. 8 december 2020 | Newsletter no. 8 December 2020
v  

For English please scroll down


Nieuws van het Versnellingsplan

Het tweede jaar van het Versnellingsplan zit erop! Dat betekent dat we met het programma op de helft van ons bestaan zijn. De tussentijdse evaluatie door het ministerie van OCW vindt daarom binnenkort plaats. Het was een ongelofelijk vol jaar, waarin de uitbraak van de coronacrisis een dubbele inzet van iedereen vroeg. Daardoor hebben we ook een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld. Zo zijn we in samenwerking met SURF, ECIO en het ComeniusNetwerk, de Vraagbaak Online Onderwijs begonnen, waar kennis, tips en voorbeelden worden gedeeld om de overstap naar online onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen.

Binnen het Versnellingsplan zijn twee nieuwe werkgroepen gestart: Digitaal toetsen op afstand en Online onderwijs in praktijkvaardigheden. En volg je ons al op LinkedIn?

In deze laatste nieuwsbrief van 2020 presenteren we een overzicht van de publicaties en producten die het resultaat zijn van alle inspanningen van de teams achter de zones in het Versnellingsplan. Laten we er samen voor zorgen dat deze kennis ook binnen onze instellingen de juiste plek vindt. Delen van deze nieuwsbrief: graag!


Producten en publicaties

Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek
Wat is de impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistieke processen? Deze analyse biedt inzicht op die vraag door de vier flexibele studentroutes die de zone Flexibilisering heeft uitgewerkt te mappen op onderwijslogistieke processen. Meer info >

Placemat Formatief toetsen
Hoe bereid jij je eigen formatieve toetsing? Download hier de placemat Formatief toetsen van de zone Faciliteren en professionaliseren van docentenMeer info >

Visiedocument leermaterialen 2025
Dit visiedocument van de zone Naar digitale (open) leermaterialen beschrijft de optimale mix van leermaterialen in 2025, inclusief bouwstenen om deze mix samen te kunnen stellen en te gebruiken.
Download het document hier >

Handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT
Aan de slag met docentprofessionalisering? Dit handboek biedt richtlijnen voor het ontwerp, uitvoering en evaluatie van een goed aanbod van professionaliseringsactiviteiten voor docenten. Meer info >

Handleiding ondersteuning onderzoekers
Elke onderwijsinstelling heeft bepaalde vormen van studiedata beschikbaar. De zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata heeft speciaal voor hoger onderwijsinstellingen een handleiding ontwikkeld waarmee onderzoekers aan de slag kunnen met studiedata die beschikbaar is in hun instelling.
Meer info >

De integrale bewegingssensor
Het pakket van de integrale Bewegingssensor, een instrument dat helpt om het denken en handelen over onderwijsinnovatie met ICT binnen de instelling in beweging te brengen, bestaat onder anderen uit een handreiking, gespreksleidraad en praatplaat. Vanuit de zone Docentprofessionalisering hebben leden van de werkgroep ‘Integrale aanpak’ de integrale ICT-bewegingssensor ontwikkeld. Meer info >

Template voor Good Practices
Gebruik de template voor de beschrijving van goede voorbeelden van evidence-informed manieren van werken binnen innovatieprojecten of -trajecten in het hoger onderwijs in Nederland. Op deze pagina vind je ook een ingevuld exemplaar als voorbeeld. Meer info >

Aandacht voor de docent: position paper docentprofessionalisering
De aanvoerders van de zone Docentprofessionalisering geven acht adviezen aan bestuurders en managers in het hoger onderwijs, voor professionalisering van docenten op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Meer info > 

Vakcommunities over een landelijk platform voor open leermaterialen
Eén van de speerpunten van de zone Naar digitale (open) leermaterialen is de realisatie van een landelijk platform voor digitale leermaterialen. Deze requirementstudie biedt o.a. inzicht in de behoefte en eisen onder 26 vakcommunities. Meer info > 

Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering
In deze publicatie presenteert de zone Docentprofessionalisering 37 bouwstenen. Hiermee kunnen instellingen bewuste en onderbouwde keuzes maken voor de inrichting, uitvoering en analyse van hun docentprofessionalisering. Meer info >

Bevindingenrapport EdTech in het hoger onderwijs
Dit rapport bevat een inventarisatie van obstakels die door zowel de hoger onderwijsinstellingen als de EdTech leveranciers worden ervaren, bij het streven naar educatieve innovatie met EdTech in het hoger onderwijs. Meer info > 

Handreiking Digitaal toetsen op afstand
Deze handreiking biedt een overzicht van toetsvormen en geeft tips hoe en wanneer deze toetsvormen in te zetten. Meer info >  

Whitepaper Digitale leermaterialen
Een verkennende notitie naar de vraag of digitale leermaterialen, in al hun verschijningsvormen, in de huidige situatie optimaal ingezet kunnen worden in het onderwijs, en zo niet, welke belemmeringen daar een rol in spelen. Meer info >

Placemat Online Didactiek
Aan de slag met online didactiek? Deze placemat geeft je als docent een handzame basis voor het ontwerp van actief en inspirerend online onderwijs. Meer info > 


Column

In de column van deze nieuwsbrief blikt Ron Augustus, Chief Officer Innovation en lid van de Raad van Bestuur van SURF en lid van het kernteam, vooruit op de volgende uitdaging die voor ons ligt. Lees ‘Digitale transformatie’.    


Nieuws van partners

Vraagbaak Online Onderwijs
De vraag naar expertise en kennisdeling over online onderwijs is groot vanwege de coronacrisis en het stopzetten van onderwijs op locatie. Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, de VSNU, de VH, ComeniusNetwerkECIO en SURF hebben hun krachten gebundeld en zijn samen de community Vraagbaak Online Onderwijs gestart. Doel: docenten en instellingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vormgeven van online onderwijs. Sluit je aan bij deze community. Iedereen kan bijdragen en vragen stellen!

SURF
Tijdens de online SURF Onderwijsdagen zijn de SURF Onderwijsawards 2020 uitgereikt. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt aan onderwijsvernieuwers. We zijn enorm trots op onze aanvoerders Ulrike Wild (zone Flexibilisering, Wageningen University & Research) en Robert Schuwer (zone Leermaterialen, Fontys Hogescholen) die verrast werden met een award. Erik Slaats (zone EdTech, Fontys), Willem van Valkenburg (TU Delft) en Marja Verstelle (Universiteit Leiden/TU Delft, EUR) ontvingen ook een award.

VSNU
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft samen met het samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een handzaam gidsje uitgebracht over Creative Commons voor wetenschappelijke publicaties en onderwijsmateriaal. Klik hier voor meer informatie. 


Gezocht

Oproep
De zone Aansluiting arbeidsmarkt start een focusgroep voor de validatie en verdere uitwerking van de aanbevelingen om de samenwerking tussen onderwijs en werkveld in te richten. De focusgroep vindt plaats op maandag 1 februari van 9-12 uur. Alle deelnemers ontvangen een attentie op het thuisadres voor deelname. Meer weten en aanmelden? Ga naar deze pagina.

Vacature
Word relatiemanager bij het Versnellingsplan! Heb jij ervaring met onderwijsinnovatie en weet je als geen ander hoe je deze innovaties in hoger onderwijsinstellingen op de juiste plekken krijgt? Dan ben jij de relatiemanager/productmarketeer die we zoeken! Reageren kan tot 20 december a.s. Meer info >


Op de hoogte blijven
Wil je vaker op de hoogte blijven van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn! Nieuwsbrief nummer 9 verschijnt in maart 2021. 

Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl


English version

The second year of the Acceleration Plan is over! This means we’re halfway through the programme. The interim evaluation by the Ministry of Education, Culture and Science will therefore take place shortly.

2020 was an incredibly full year. The pandemic demanded a double effort from everyone. As a result, we have started a number of new initiatives. Including in collaboration with SURF, ECIO and the Comenius Network, the Online Education Community, where we share knowledge, tips, and examples to support the transition to online education as well as possible.

We also started two new working groups within the Acceleration Plan: Remote digital assessment and Online education in practical skills. And do you already follow us on LinkedIn?

As this is our last newsletter for 2020, we present an overview of the publications and products the teams behind the zones of the Acceleration Plan have delivered this past year. Let's work together to ensure this knowledge also finds its way to the right people in our higher education institutions. Share this newsletter: please!


Products and publications

Building blocks for effective lecturers professional development
In this publication, the Professional development zone presents 37 building blocks. With these building blocks, institutions can make conscious and substantiated choices for the design, implementation, and analysis of their lecturer’s professional development. Find out more >

Findings report EdTech in higher education
This report is an inventory of obstacles experienced by both higher education institutions and EdTech suppliers in the pursuit of educational innovation with EdTech in higher education. More info >

Remote digital assessment guide
This guide provides an overview of test formats and gives tips on how and when to use these test formats. More info >

Impact of flexible student routes on education logistics
What is the impact of flexible student routes on educational logistics processes? This analysis provides insight into this question by mapping the four flexible student routes that the Flexible education zone has developed to educational logistics processes. Download the report here (in Dutch) >

Placemat Formative assessment
How to prepare your own formative assessment? Download the handout Formative assessment of the Professional development zone here. Get the handout here >

Vision document learning materials 2025
This vision document of the Towards digital (open) learning materials zone describes the optimal mix of learning materials in 2025, including building blocks to compile and use this mix. More info >

Handbook Professional development on educational innovation with IT
Getting started with lecturer’s professional development? This handbook provides guidelines for the design, implementation, and evaluation of a good range of professionalisation activities for lecturers. Find out more (in Dutch) >

Manual support for researchers
Every educational institution has certain types of learning analytics available. The Safe and reliable use of learning analytics zone has developed a manual especially for higher education institutions that researchers can use to work with available learning analytics. Find out more (in Dutch) >

The integral motion sensor
The package of the integral Motion Sensor, an instrument that helps to set thinking and acting about educational innovation with IT in motion within the institution, and includes a handbook, discussion guide, and talking map. Members of the "Integrated approach" working group of the Professional development zone have developed the integrated IT motion sensor. For more information, go here (in Dutch) >

Template for Good Practices
Use this template to describe good examples of evidence-informed ways of working within innovation projects or processes in higher education in The Netherlands. On this page you’ll also find a completed copy as an example. More info (in Dutch) >

Attention for the teacher: position paper lecturer’s professional development
The team leaders of the Professional development zone give eight concrete recommendations for administrators and managers in higher education for the benefit of lecturers professionalisation for educational innovation with IT. Read the position paper here (in Dutch) >

Professional communities about a national platform for open educational resources
One of the goals of the Digital educational resources zone is the realisation of a national platform for digital learning materials. This requirement study provides insight into the needs and requirements among 26 professional communities. More information available here (in Dutch) >

Whitepaper Digital educational resources
An exploratory note into the question of whether digital educational resources, in all their forms, can be optimally used in education in the current situation, and if not, what obstacles play a role in this.
More info >

Placemat Online Didactics
Want to get started with online didactics? This placemat gives you as a teacher a handy basis for the design of active and inspiring online education. More info > 


Column by Ron Augustus

In the column of this newsletter, Ron Augustus, Chief Officer Innovation and member of the Board of Management of SURF and member of the core team, looks to the next challenge that lies ahead. Read his column "Digital Transformation" here.


News from partners

FAQ Online Education
The demand for expertise and knowledge sharing about online education is high due to the COVID-19 crisis and the discontinuation of on-site education. The Acceleration Plan for Educational Innovation with IT, the VSNU, the VH, ComeniusNetwork, ECIO, and SURF have joined forces and together started the Online Education Community. Its purpose: to support lecturers and institutions as much as possible in designing online education. Join this community. Anyone can contribute and ask questions!

SURF
The SURF Education Awards 2020 were presented during the online SURF Education Days. These awards are presented annually to educational innovators. We are extremely proud of our suppliers Ulrike Wild (Flexible education zone, Wageningen University & Research) and Robert Schuwer (Educational resources zone, Fontys University of Applied Sciences), who were surprised with an award. Erik Slaats (EdTech Zone, Fontys), Willem van Valkenburg (TU Delft), and Marja Verstelle (Leiden University/TU Delft, EUR) also received an award.

VSNU
The Association of Universities (VSNU), together with the partnership of university libraries and the National Library of The Netherlands (UKB) and the Dutch Research Council (NWO), has published a handy guide on Creative Commons for scientific publications and educational material. Click here for more information.


Call

The Job market connection zone is starting a focus group for the validation and further elaboration of recommendations for organising the cooperation between the educational sector and the professional field. The focus group will take place on Monday 1 February from 09.00-12.00hrs. All participants will receive a favour at their home address. Do you wish to know more, or would you like to register? Click here


Stay up-to-date!
Would you like to stay up-to-date with the Acceleration Plan more regularly? Follow us on Twitter and LinkedIn. The next newsletter, number 9 will be published in March 2021.

Unsubscribe

You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter?
Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.

     

 

 
...