Lees online
Nieuwsbrief no. 9 maart 2021 | Newsletter no. 9 March 2021
v  

For English please scroll down


Nieuws van het Versnellingsplan

De kop is eraf: sinds de start van 2021 zijn we alweer volop aan het versnellen. Er zijn niet alleen veel publicaties opgeleverd, ook achter de schermen is de versnelling ingezet. Waar de afgelopen twee jaar de nadruk lag op ontwikkelen van producten, staat de tweede helft van het Versnellingsplan in het teken van implementatie van onderwijsinnovatie met ICT bij instellingen. Zo staat ook in de onlangs gepubliceerde plannen van aanpak voor 2021 van de zones.  

In januari en februari verwelkomden we twee nieuwe aanvoerders: Nico Boot bij de zone Evidence-informed en Bram Enning bij de zone Studiedata. Met hun ruime ervaring binnen het hoger onderwijs zijn beide aanvoerders een aanwinst voor het Versnellingsplan. We wensen Bram en Nico succes de komende twee jaar!  

Altijd direct op de hoogte van het laatste Versnellingsplannieuws? Volg het Versnellingsplan op Twitter en LinkedIn


Nieuws uit de zones: producten en resultaten

Zone Docentprofessionalisering: Toolkit Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering
Donderdag 4 maart lanceerde zone Faciliteren en professionaliseren van docenten de Toolkit Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering - bedoeld voor het inrichten én evalueren van je docentprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Deze bevat een handreiking, kaartenset en Murals. Meer info >

Zone Aansluiting arbeidsmarkt: Uitkomsten focusgroep hybride leeromgevingen  
Onder het mom van ‘Op weg naar een stevig fundament voor betere aansluiting op de arbeidsmarkt' publiceerde de zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren de resultaten van hun focusgroep over hybride leeromgevingen. Meer informatie vind je hier >

Zone Flexibilisering: Publicaties flexibele studentroutes
De zone Flexibilisering van het onderwijs publiceerde onlangs twee publicaties, beide gericht op hun vier studentroutes: ‘Studeren in eigen tempo hoe ondersteun je dat?’ en ‘Impact van flexibele studentroutes op kwaliteitszorg’.

Zone Digitale (open) Leermaterialen: Open Education Week
De Open Education week 2021 die plaatsvond van 1 t/m 5 maart stond dit jaar in het teken van open onderwijs en open leermaterialen. In een wrap-up artikel zetten we de activiteiten van de zone Naar digitale (open) leermaterialen in die week voor je uiteen: van webinars tot een twitter take-over. Meer info >

Zone Evidence-informed: Inspiratie voor evidence-informed werken
Hoe organiseren instellingen onderwijsinnovatie en welke rol speelt evidence-informed hierin? Een interviewronde van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT geeft hier inzicht in. Meer hierover lees je hier >

Zone Studiedata: Lancering doe-meer-met-studiedata.nl
De zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten ging 2021 van start met de lancering van hun website doe-meer-met-studiedata.nl. Hoe die lancering er precies eruitzag? En waarom doe-meer-met-studiedata.nl tot stand is gekomen? Dat lees je hier >

Werkgroep Toetsen op afstand: vragenlijst ervaringen docenten
Ben je verantwoordelijk voor het opstellen en afnemen van toetsen? Dan is de werkgroep Toetsen op afstand benieuwd naar je ervaringen. De werkgroep heeft een vragenlijst opgesteld om een goed beeld te krijgen van vraagstukken die spelen bij docenten. Meer info >

Werkgroep Praktijkvaardigheden: Goede voorbeelden Online onderwijs in praktijkvaardigheden
De werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden is hard aan het werk om goede voorbeelden te verzamelen. Om zo oplossingen te bieden voor praktijkvaardighedenonderwijs en de overstap naar online onderwijs. Meer info >


Column

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. Welke rol speelde het onderwijs deze keer? In een column reflecteren Aukje de Ruijter (ISO) en Eline Terpstra (LSVb) op de verkiezingen en het onderwijs. Lees de column hier >


Nieuws van partners

Vraagbaak Online Onderwijs - online onderwijs na corona
In dit blog deelt student Charlotte Meijer haar perspectief op wat studenten graag willen behouden van online onderwijs na corona. Zij hield twee sessies met mede-studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) uit alle jaarlagen en studierichtingen en dook in het rapport van het Interstedelijk Studenten Overleg. Lees meer over 10 elementen van online onderwijs die studenten willen behouden >

VSNU
Aan de vooravond van de verkiezingen bespraken het VSNU en ISO het belang van investeren in het hoger onderwijs tijdens het Verkiezings-Kennisontbijt. Kwam dit belang voldoende tot recht in de verkiezingsprogramma's? Kijk snel hier >


Oproep

Digitale CompetentiePeiler 
De zone Aansluiting arbeidsmarkt start vanaf april met de agile ontwikkeling van de Digitale CompetentiePeiler. Dit wordt een product waarmee je direct aan de slag kunt met de digitale vaardigheden binnen je opleiding. Wil je meewerken aan de ontwikkeling? Meld je hier aan >

Vragenlijst samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 
Wordt er binnen je instelling gewerkt in een samenwerking van het onderwijs en het bedrijfsleven aan digitaliseringsvraagstukken? Vul dan hier de vragenlijst in > van de zone Aansluiting arbeidsmarkt.
 
ICTO-coach 
Vertel ons: wat is de meerwaarde van de inzet van een ICTO-coach of ICTO-adviseur in het hoger onderwijs? Deel via dit formulier > je ervaringen, inzichten, expertise en suggesties met de zone Docentprofessionalisering.


Op de hoogte blijven

Wil je vaker op de hoogte blijven van het Versnellingsplan? Volg ons dan op Twitter en LinkedIn! Nieuwsbrief nummer 10 verschijnt in juni 2021.
 
Afmelden
Je ontvangt deze mail omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Wil je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@versnellingsplan.nl

 

English version

We kickstarted 2021! Since the start of the new year, we've not only launched many publications, we've also accelerated behind the scenes. Whereas the emphasis during the past two years was on developing products the second half of the Acceleration Plan is devoted to implementing educational innovation with IT in institutions. This will also be the focus of the teams behind the zones, in their yearly Action Plans, you can read what they're planning on doing in 2021.

In January and February, we've welcomed two new leaders: Nico Boot joined the team leader of the Evidence-informed zone and Bram Enning started as team leader for the Learning analytics zone. With their extensive experience in higher education, both leaders are an asset to the Acceleration Plan. We wish Bram and Nico all the best for the coming two years! Good luck!

Do you wish to continuously stay informed about the latest news from the Acceleration Plan? Follow us on Twitter en LinkedIn


Products and publications

Field lab (Digital) Formative Assessment
The Facilitating professional development for lecturers zone has developed the Formative Assessment field lab in collaboration with the University of Twente. This field lab is designed for lecturers in higher education who want to integrate the process of formative evaluation into their education. Read more >

Job market connection zone: Results of the focus group on hybrid learning environments
Under the guise of 'Towards a solid foundation for better labour market fit', the zone Job market connection fit published the results of their focus group on hybrid learning environments. For more information, have a look here >

Flexible education zone: Publications flexible student routes
The Flexible Education zone recently launched two publications, both focusing on one of their four student routes (in Dutch): "How to: support studying at your own pace?" and "The impact of flexible student routes on quality assurance".

Digital (open) education resources zone: Open Education Week
This year's Open Education Week, which took place from 1 to 5 March, focused on open education and OERs. In this wrap-up article, we look at the activities of the Towards digital (open) educational resources zone undertook during the week: from webinars to a Twitter takeover. More info (in Dutch) >

Evidence-informed zone: Inspiration for evidence-informed working 
How do institutions organise educational innovation and what role does evidence-informed working play in this? In an interview round, the Evidence-informed education innovation with IT zone gained insight into this. You can read more here (in Dutch) >

Learning analytics zone: Launching doe-meer-met-studiedata.nl 
The Learning analytics zone got off to a flying start in 2021 with the launch of their website doe-meer-met-studiedata.nl. What exactly did that launch look like? And why did doe-meer-met-studiedata.nl come about? More info (in Dutch) >

Remote testing working group: questionnaire experiences lecturers 
Are you responsible for setting and administering tests? If so, the working group Remote ditgital assessment is interested in your experiences. The working group has drawn up a questionnaire in order to get a good picture of the issues currently concerning lecturers working on remote testing in this time of online and remote teaching. To share your experiences, please go here (in Dutch) >

Practical skills working group: Good examples: Online education of practical skills
The working group on online education of practical skills is working hard to collect good examples. In order to provide solutions for practical skills education and the transition to online education. More info (in Dutch) >


Column elections

In the The Dutch elections took place on March 17. What role did education play this time? In this piece, Aukje de Ruijter (ISO) and Eline Terpstra (LSVb) reflect on the elections, the outcomes, and education. Read the column here >


News from partners

Online education after COVID-19
In this blog, student Charlotte Meijer shares her perspective on what students would like to keep from online education after corona. She held two sessions with fellow students at the VU Amsterdam from all year levels and fields of study and dove into the report of the Dutch National Student Association (ISO). Read more about 10 elements of online education that students want to keep (in Dutch) >

Election Knowledge Breakfast
On the evening of the elections, during the Election Knowledge Breakfast, the Association of Universities in The Netherlands (VSNU) and the Dutch National Student Association (ISO) discussed the importance of investing in higher education. Was this importance sufficiently reflected in the election programmes? Have a look here (in Dutch) >


Call

Digital Competency Barometer
The Labour market connection zone will start with the agile development of the Digital Competency Barometer in April. The Barometer will be a product with which you'll be able to get started immediately to work on the digital skills within your degree programme. Would you like to participate in the development? More info (in Dutch) >

Questionnaire cooperation education and job market
Does your institution work on digitalisation issues in a partnership between education and job market? If so, fill in the questionnaire (in Dutch) > of the Job market connection zone.

ICTO coach
Please tell us: what is the added value of employing an ICTO coach or ICTO advisor in higher education? More info (in Dutch) >


Stay up-to-date!

Would you like to stay up-to-date with the Acceleration Plan more regularly? Follow us on Twitter and LinkedIn. The next newsletter, number 10 will be published in June 2021.

Unsubscribe
You're receiving this newsletter as you've subscribed to receive the Acceleration plan newsletter. Would you like to unsubscribe from this newsletter? Please send an email to communicatie@versnellingsplan.nl to be removed from the mailing list.