Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
20 april 2020
Nieuwsbericht maandag 20 april
Veranderingen financiering Corona Huisartsenpost
De afgelopen weken hebben we met elkaar hard gewerkt om de COVID-zorg in onze regio goed neer te zetten en dat is aardig gelukt! De centrale Corona Huisartsenpost zorgt voor rust, doordat daar de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen worden gegarandeerd en de patiëntenstromen maximaal worden gescheiden. We krijgen hier erg veel enthousiaste reacties op. 
 
Financiering COVID dag-HAP
Zoals jullie ongetwijfeld gelezen hebben in de communicatie van LHV, Ineen en VPH mag de financiering van de COVID dag-HAP niet langer in de huidige vorm. Alle praktijkhoudende huisartsen gaan 10 euro per ingeschreven patiënt ontvangen. Hiervoor wordt echter wel verwacht dat de extra dagdiensten op de Corona Huisartsenpost zonder declaratie worden verricht door de praktijkhouders. Voor de extra diensten in de ANW uren blijft wel een vergoeding bestaan. Het passantentarief waarover in de regeling van LHV, VPH en Ineen wordt gesproken is alleen ter dekking van de extra kosten van de organisatie en overig personeel, niet ter vergoeding van de huisartsenuren. 
 
Vanuit de veiligheidsregio hebben we de opdracht gekregen de zorg voor COVID-verdachte patiënten centraal te regelen. Dat betekent dat het opzetten van een eigen COVID-spreekuur in onze regio niet is toegestaan en dus ook niet voor vergoeding in aanmerking zal komen.  
 
Werkbare oplossing
Het COVID-huisartsenteam is op zoek gegaan naar een eerlijke en werkbare oplossing, waarbij we proberen zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van praktijkhouders en waarnemers. De diensten zouden vanuit Hadoks aan alle praktijkhouders kunnen worden toebedeeld. Nadeel hiervan is dat we hierbij geen rekening kunnen houden met de individuele voorkeuren van de praktijkhouders (vakantie, vrije dagen, beperkingen tgv gezondheid en leeftijd etc). Ook zou dit betekenen dat waarnemers, die nu het grootste deel van de COVID-diensten voor ons verzorgen en weinig op de dagpraktijken aan het werk zijn, nog minder werk zouden hebben. Tot slot zijn we ook bang dat deze keuze bij eventuele doorverkoop zal leiden tot grote verschillen in tarieven. In onze ogen een onwenselijke oplossing. 
 
Na raadpleging van de ledenraad heeft het COVID-huisartsenteam besloten om de diensten te blijven aanbieden aan waarnemers en praktijkhouders zoals we de afgelopen weken hebben gedaan, alleen voor een iets lager tarief dan we tot nu toe hebben gehanteerd, namelijk € 70,- euro per uur. De kosten om dit te financieren moeten we dan wel met alle praktijkhouders dragen. Met de huidige bezetting van de dag-HAP zal dit omgerekend een bedrag zijn van ongeveer € 0,025 per patiënt per week. Voor een normpraktijk van 2150 patiënten zou dat ongeveer € 55,- per week betekenen. Het verschuldigde bedrag zal worden verrekend met uw volgende uitbetaling van uw diensten. Met deze relatief kleine bijdrage vanuit de dagpraktijken kunnen we de beoordeling van COVID verdachte patiënten op de huidige manier centraal blijven aanbieden!
 
Aan alle praktijkhouders die bovenstaande oplossing bezwaarlijk vinden wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor 1 dienst per 6 weken via corona@hadoks.nl . Zij worden hiermee gecompenseerd voor de kosten die ze bijdragen aan dit systeem. 
Wij zullen wekelijks evalueren of de bezetting van de Corona Huisartsenpost afgeschaald kan worden, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Verder zullen wij over 4 weken de situatie evalueren en zo nodig met een alternatieve aanpak komen. 
 
Tot slot
Wij beseffen dat we aan alle betrokkenen een klein offer vragen, maar zien dit voorstel als de beste manier de centrale beoordeling van uw COVID verdachte patiënten voort te kunnen zetten.
 
Bovenstaande afspraken op een rij:
  • Vanaf 28 april mag er nog maar € 70,- per uur worden gedeclareerd bij Hadoks voor de COVID-diensten op de dag-HAP (Cov HC2a, Cov HC2b, Cov HC3a, Cov HC3b, Cov HC 4a, Cov HC4b, Cov CT1 en CovHV).
  • De andere COVID-diensten (Cov HC5a en CovHCW 6) mogen nog voor € 85,- per uur worden gedeclareerd.
  • Alle praktijkhouders die een dienst willen doen ter compensatie van de kosten voor deze werkwijze kunnen hiervoor een verzoek doen via corona@hadoks.nl. Let wel: als deze artsen al een dienst hebben uitgekozen uit het rooster dat wekelijks online komt, zal dit verzoek komen te vervallen.
  • Bij de volgende betaling van uw reguliere diensten zal er een verrekening plaatsvinden conform uitleg.
 
...