Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
24 april 2020
Nieuwsbericht 24 april 2020
Testen gedurende het komende weekend
Mocht u dit weekend tijdens een consult- of visitedienst een patiënt willen testen, dan gebeurt dit  met de aanwezige testen van STAR-SHL. Deze testen moeten in de koelkast op de Corona Huisartsenpost HAGA Leyweg gelegd worden. Eenmaal per dag, rond 13.30 uur, brengt een medewerker van het Rode Kruis de ingeleverde testen naar het laboratorium in Rotterdam.

De uitslagen van deze testen worden naar de eigen huisarts verstuurd. Patiënten kunnen dinsdag hun eigen huisarts bellen voor de uitslag. Mocht u als aanvragend huisarts van mening zijn dat het noodzakelijk is dat de uitslag eerder bekend is (met name als de uitslag dit weekend nog invloed heeft op het behandel- of verzorgbeleid van patiënt), noteer dan op het formulier het telefoonnummer: 088-0025098.

De uitslag wordt dan doorgebeld aan de dienstdoende huisarts van het Hadoks COVID-team. Ons verzoek is om goed in Topicus te registreren wat de reden is om de uitslag door te bellen en aan wie wij deze uitslag kunnen doorgeven.
Werkwijze plaatsing VVT
Regelmatig worden er vragen gesteld over de capaciteit van en toeleiding naar bedden buiten het ziekenhuis (ELV-laag, ELVH-hoog, palliatief en WLZ spoed). Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd in samenspraak met de VVT instellingen.  
 
  1. De specialist ouderengeneeskunde (SO) is dagelijks bereikbaar via ons Triagecentrum om elke vraag naar zorg laagdrempelig te overleggen en te triëren naar de juist zorg. Dus ook voor alle aanvragen van een ELV-laag bed gedurende de dag!  
  2. Het TIP zorgt nu naast ELV hoog complex en WLZ bedden ook voor de plaatsing naar ELV-laag bedden na triage door SO (tip-haaglanden.nl). 
  3. De huidige capaciteit is veel beter inzichtelijke gemaakt via POINT (vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl).  
 
De VVT instellingen geven aan op dit moment voldoende ruimte te hebben. Pas als de capaciteit onvoldoende blijkt zal worden besloten om extra zorgplekken te creëren in bijvoorbeeld een zorghotel. Om de vraag vanuit de 1e lijn goed in kaart te hebben is het essentieel dat alle zorgvragen centraal binnenkomen. Dus meld vooral alle patiënten centraal bij het Triagecentrum aan! 

Huidige werkwijze aanmelden patiënt voor ELV of WLZ-zorg tijdens de Corona-crisis: 
  1. Triage welke bed geschikt is: Huisarts overlegt met specialist ouderengeneeskunde (SO) via Triagecentrum: 070-3640576. De SO’s hebben dagelijks bereikbaarheidsdienst van 08.30-22.00 uur. 
  2. SO stelt in samenspraak met huisarts vast welke zorg nodig is (ELV-Laag, ELV-hoog, palliatief in verpleeghuis  of WLZ spoed zorg) 
  3. Met uitkomst triage belt de huisarts TIP (070-7561666) 
  4. De dienstdoende VVT-organisatie draagt verder zorg voor plaatsing
  5. De huisarts levert de gegevens aan betrokken zorginstelling aan (overdag via zorgdomein, in ANW overdracht vanuit Topicus)
NB: ook transferverpleegkundigen bellen via het Triagecentrum voor triage. Dit gaat om patiënten die op de SEH zijn en niet opgenomen hoeven te worden, maar wel buitenshuis zorg nodig hebben. 
Mogelijkheid voor praktijkhouders om dienst op naam gezet te krijgen
Afgelopen maandag hebben we in de nieuwsbrief gecommuniceerd hoe de financiering van de corona dag-HAP voorlopig georganiseerd wordt. In deze nieuwsbrief is ook melding gemaakt dat praktijkhouders de mogelijkheid hebben zich in te schrijven voor 1 dienst per 6 weken. Mocht u als praktijkhouder hier gebruik van willen maken, kan u dit kenbaar maken via corona@hadoks.nl.
Geef in dit bericht ook uw voorkeur qua dag en tijd aan. Voor zover mogelijk zullen we hier rekening mee proberen te houden.
Reguliere zorg 
Afgelopen week is gebleken dat de zorg rondom Corona patiënten iets rustiger lijkt te worden. Hierdoor krijgen we wat meer ruimte om in de ANW-uren op de HAP van het HAGA weer reguliere acute zorgvragen te behandelen.  
 
Wat houdt dit voor u in:  
Vanaf dinsdag 28 april worden de COVID verdachte patiënten op de Corona Huisartsenpost gezien worden in het achterste deel. (Dit is het deel wat extra ‘gebouwd’ is voor de opvang van COVID patiënten.) Hierdoor kunnen we patiënten die geen COVID klachten hebben op de HAP weer ontvangen op het gewone deel van de HAP.  

Op dit moment gaan we er van uit dat er 1 dokter op onze reguliere HAP gaat werken, uit een agenda die voor de gewone spoedzorgvragen is. De andere ingeroosterde dokters zullen de dienst vanuit het tweede HAP-deel gaan doen. De agenda wordt hiervoor goed in de gaten gehouden.  

De coördinerend VS heeft nog steeds de leiding op de HAP, zodat de patiëntenstroom goed blijft doorstromen.  
Wij wensen u een fijn Koningsweekend
 
...