Hadoks Online lezen  |  Afmelden
Nieuwsbericht voor huisartsen
26 mei 2020
Nieuwsbericht dinsdag 26 mei
Testen COVID-19
Per 1 juni kunnen alle Nederlanders met klachten zich via een landelijk nummer melden voor een test bij de GGD en een afspraak plannen. De GGD, RIVM en VWS werken aan het opzetten van publiekscommunicatie over het testen en bron- en contactonderzoek zodat voor iedereen duidelijk is waar ze zich kunnen aanmelden voor een test, waar ze terecht kunnen om te testen en hoe het testen werkt. De GGD Haaglanden heeft zelf voorbereidingen getroffen om de capaciteit te vergroten.

In combinatie met een afnemend beloop van de pandemie is de verwachting dat ondersteuning van de MCP in afname- en testcapaciteit vanaf dat moment niet langer noodzakelijk zal zijn. Per 1 juni zal er een overbruggingsperiode starten en de MCP zal uiterlijk 12 juni sluiten. In de rapportage van volgende week zullen de laatste details hierover volgen.
Beleid inzet tweede visite auto tijdens nachtdiensten
Vanaf de start van de Coronacrisis hebben we gekozen om gedurende de gehele nacht zowel een consult dokter beschikbaar te hebben op de schone als op de Covid-verdachte kant. Dat betekende dat de NHCV arts niet beschikbaar was voor het rijden van visites bij drukte en de E1 dienst hiervoor laagdrempeliger kon worden opgeroepen.

De laatste weken zien wij dat de consult drukte ’s nachts meevalt. Daarbij is de schaarste in PBM niet meer zoals in het begin. Om die redenen hebben we besloten de situatie weer terug te brengen naar het oude:
NHC dienst: consulten
NHCV dienst: consulten ( en visites indien noodzakelijk vanwege drukte en/of veel hoog-urgente visites)
NHV: visites
Voorschrijven PBM voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg
Indien thuiswonende kwetsbare mensen besmet lijken te zijn met COVID-19 moeten ze worden getest, zodat de zorgverleners van deze personen zich met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen beschermen tegen besmetting. Het gaat om zorgverleners die zorg verlenen:
- Aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 én
- waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging.

Het betreft de volgende groepen zorgverleners:
 - Mantelzorgers, die intensieve mantelzorg verlenen;
- Vrijwilligers in palliatieve zorg;
- PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van of in opdracht werken voor een zorginstelling of zorgaanbieder

Meer informatie over het voorschrijven hiervan vindt u hier.
Post COVID-19 longzorg in Haga en HMC   
Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt, houden vaak longklachten (dyspnoe, hoesten, moeheid). Dit kan wijzen op persisterende longafwijkingen zoals fibrose vorming. Ook longembolie heeft een verhoogde incidentie bij COVID-19 en in de periode erna.
Om deze post-COVID-19 patiënten in kaart te brengen en verder te helpen hebben de Longartsen van Haga en HMC een speciaal traject opgezet. Hierbij zullen de patiënten, die longklachten houden 8 weken na de acute ziekte gezien worden op de polikliniek Longziekten. Van tevoren doen we een longfunctie onderzoek. Zo nodig zal dan een CT-thorax volgen en therapie indien mogelijk.

U verwijst uw patiënt naar deze post-COVID longzorg via ZorgDomein
 
...