Lees online  |  Afmelden
 
Rijnkade nieuwsbrief 
Oktober 2020
 
MER-beoordelingsbesluit provincie Gelderland
Voordat het project Rijnkade wordt uitgevoerd, moet in beeld worden gebracht wat de mogelijke effecten voor het milieu zijn. In de nieuwsbrief van juni hebben we u al geïnformeerd over het proces waarin de verwachte effecten van het project op het milieu in beeld worden gebracht met een MER-beoordeling (MER staat voor milieueffectrapportage). Er wordt op hoofdlijnen bekeken welke milieueffecten (positief of negatief) er zouden kunnen zijn voor aspecten als bijvoorbeeld natuur, waterhuishouding, archeologie en de leefkwaliteit van de omwonenden.
Lees meer
 
 
Planning project Rijnkade
Het project bevindt zich momenteel in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde voorkeursalternatief technisch uitgewerkt naar een referentieontwerp. Dit geeft een beeld van hoe de waterkering van de Rijnkade er straks uit komt te zien. Het referentieontwerp wordt vervolgens vertaald naar een projectplan Waterwet waarin de aanleiding van de versterking van de kade, het ontwerp van de versterkte kade en de manier waarop deze gerealiseerd moet worden staan omschreven. Het projectplan Waterwet gaat vervolgens samen met de verschillende benodigde vergunningen ter inzage, zodat u hier formeel op kunt reageren.
  Lees meer
 
 
Puzzelen met bomen
Een groene levendige Rijnkade, dat is de titel van het voorkeursalternatief (VKA) dat we nu verder technisch uitwerken. Dat we de Rijnkade groener gaan maken, betekent niet dat er geen bomen zullen verdwijnen. Bij het Roermondsplein wordt, net zoals nu al bij het provinciehuis, een groen talud gecreëerd. Hiervoor moet het bestaande maaiveld schuin worden afgegraven. De bomen die hier op dit moment nog staan, zullen verdwijnen.

Lees meer
 
 
Onderzoeken
De komende maanden ronden we het referentieontwerp af. Dit referentieontwerp vormt de basis voor het projectplan Waterwet wat we volgend jaar in procedure brengen. Om het ontwerp verder uit te werken voor de aannemer die het werk straks uit gaat voeren, zijn er extra gegevens nodig van de ondergrond van de Rijnkade. Deze gegevens zullen de komende maanden worden verkregen door middel van het uitvoeren van een sonderingsonderzoek.
Lees meer
 
 
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl
 
 
 
...