Lees online
  |  Afmelden
 
Rijnkade nieuwsbrief 
April 2021
 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de terinzagelegging. Om de versterking van de Rijnkade te mogen uitvoeren, moet er eerst een aantal formele procedures worden doorlopen. Een onderdeel van deze procedure is dat alle ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Voor u is de terinzagelegging het officiële moment om op de plannen te reageren.

Het proces in grote lijnen
 
De provincie coördineert de terinzagelegging van alle ontwerpbesluiten volgens de Waterwet (artikel 5.8), zodat deze tegelijk ter inzage liggen en u in één keer kunt reageren. U kunt dit doen door een zienswijze in te dienen.

Wat ligt er ter inzage?

1. Projectplan Waterwet
Het plan bestaat uit tekeningen, dwarsdoorsnedes en een beschrijving van de manier waarop we de dijk gaan versterken. Op basis van deze informatie vraagt het waterschap de vergunningen aan.

2. M.e.r.-beoordelingsbesluit
De effecten die het project heeft op het milieu zijn in beeld gebracht met een m.e.r.-beoordeling (m.e.r. staat voor milieueffectrapportage). Hierin wordt op hoofdlijnen bekeken welke milieueffecten (positief of negatief) er als gevolg van de dijkversterking kunnen optreden voor de natuur, waterhuishouding, archeologie en de leefkwaliteit van de omwonenden. Op basis van deze beoordeling besluit de provincie met een m.e.r.-beoordelingsbesluit of de milieueffecten uitvoeriger onderzocht moeten worden met een Milieueffectrapportage (MER).

3. Vergunningen
Op basis van het projectplan Waterwet en bijbehorende documenten vraagt het waterschap de (hoofd)vergunningen voor het uit te voeren werk aan. Denk hierbij aan de omgevingsvergunning bouwen en de vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Deze vergunningen worden verleend door de gemeente.

4. Leggerbesluit
In de legger van het waterschap is aangegeven waaraan een waterkering minimaal moet voldoen als het gaat om richting, vorm, afmeting en constructie. Met het project Rijnkade verschuift de waterkering en de bijbehorende zoneringen. Dit moet worden aangepast in de Legger.

Zienswijze indienen?
Bent u het niet eens met één van de genomen besluiten? Dan kunt u van 8 april tot en met 20 mei een zienswijze indienen.
Zienswijze indienen  
 
Hoe en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien? 
 
U kunt de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken zowel digitaal als op papier inzien van 8 april 2021 tot en met 20 mei 2021.

Stukken fysiek inzien?
De ontwerpbesluiten liggen fysiek ter inzage op de volgende locaties:

Provinciehuis Gelderland: Markt 11, Arnhem.
Gemeentehuis Arnhem: Koningsstraat 38, Arnhem.
Kantoor Waterschap Rijn en IJssel: Liemersweg 2, Doetinchem.

In verband met maatregelen tegen het Corona-virus vragen wij u om een afspraak te maken om de stukken in te zien.

Stukken digitaal inzien?
Alle documenten zijn digitaal te raadplegen vanaf 8 april via onderstaande button.
Bekijk stukken digitaal
 
 
 
Informatiebijeenkomst 13 april
 
Dinsdag 13 april 2021
19:30 uur
In verband met het corona-virus kunnen wij geen fysieke informatiebijeenkomst organiseren in de periode van de terinzagelegging. Om u toch goed te informeren, organiseren we een digitale bijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 13 april vanaf 19.30 uur. Dat gaat heel makkelijk, zonder ingewikkelde software via de projectpagina: www.wrij.nl/rijnkade.
Naar de projectpagina
 
 
 
Verkeersbesluit
 
De gemeente Arnhem publiceert in de komende periode een verkeersbesluit. Hierin is onder andere de gewijzigde verkeerssituatie op- en rondom de Rijnkade vastgelegd als een gevolg van de versterking van de kade. Daarnaast is er in het besluit een aantal andere verkeerskundige maatregelen vastgelegd die geen directe relatie hebben met het project Rijnkade. Daarom wordt dit besluit niet in de gecoördineerde procedure voor het project meegenomen, maar wordt deze apart door de gemeente bekend gemaakt.

 
Onderzoeken voordat we kunnen starten
 
Voordat we straks aan de slag kunnen met de realisatie van het project Rijnkade moeten er nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Zo moet er een aantal kabels en leidingen worden verlegd. We zijn nu in overleg met de verschillende kabel- en leidingbeheerders om deze verleggingen voor te bereiden. Om onaangename verrassingen te voorkomen, graven we de komende weken een aantal proefsleuven om de exacte ligging te bepalen. Deze werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. Ook wordt er milieukundig onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of er bepaalde verontreinigingen in de grond zitten.

 
Planning
 
Met de publicatie van het ontwerp-projectplan Waterwet wordt een belangrijke stap gezet in de planuitwerkingsfase voor het project Rijnkade. Tegelijkertijd wordt er de komende maanden gewerkt aan een contract voor de volgende fase in het project, de zogenaamde realisatiefase. Vervolgens wordt na een aanbesteding een bedrijf geselecteerd die het project gaat uitvoeren. Wanneer de werkzaamheden exact starten en hoelang deze zullen duren, is nu nog niet duidelijk. Dit hangt af van de aanpak van het bedrijf dat het project gaat uitvoeren.

Globaal hanteren we de volgende planning:

  • 2021: Procedure besluiten project Rijnkade, opstellen contract en starten aanbesteding.
  • 2022: Selectie aannemer realisatiefase, voorbereidingstijd en start uitvoering.
  • 2022 en verder: Uitvoering project Rijnkade.


 
Vragen?
 
Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u terecht bij Basten Heeg van Waterschap Rijn en IJssel, telefoon: (06) 1257 0806.

Voor vragen over de gecoördineerde procedure kunt u terecht bij de provincie Gelderland, mevrouw E. Voorsluijs, coördinator procedures, telefoon: (026) 359 99 99. 
 
 
 
Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl