Nummer 1 •  juli 2019
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Huisartsenzorg
 

Tarieven en regels voor huisartsenzorg per 2020 bekend
Meer weten?
Grote regionale verschillen in contractering huisartsenzorg en samenwerkingsverbanden
De afspraken die huisartsen en zorgverzekeraars maken over samenwerking in de regio lopen sterk uiteen. Ook blijkt de behoefte aan zorg in de regio nog niet overal voldoende in kaart gebracht. Dat blijkt uit de Monitor contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit voor de 1e keer publiceert. In deze monitor bekijken we de afspraken tussen huisartsen en zorgverzekeraars in het licht van het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022. 
Lees het hele bericht op NZa.nl
Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat goede digitale zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Daarom hebben we ook dit jaar de regels voor digitale zorg verruimd. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 geven we een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020
Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen per 2020 in Zvw
Per 1 januari 2020 komt de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten in de Zorgverzekeringswet. Deze artsen zijn, na of naast de huisarts, bij uitstek in staat om de complexiteit van de zorg aan deze patiënten af te wegen en om te zetten in een behandelplan met een geneeskundig doel, gericht op herstel en/of omgaan met beperkingen. Zij leveren deze zorg vaak in samenwerking met ander zorgverleners in een multidisciplinair team (bv. met de gespecialiseerde psycholoog, paramedici en de vaktherapeut).
Meer weten? Kijk op nza.nl
Veelgestelde vraag:
Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van een e-consult?
Binnen de regels voor huisartsenzorg mag u een consult declareren, ook als er geen face-to-face-contact is. Naast het fysieke spreekuurconsult mag u dus ook een e-consult declareren. Voor het declareren van een e-consult geldt wel dat er sprake moet zijn van een zorginhoudelijk contact waarbij de zorgverlening qua inhoud en tijdsbesteding vergelijkbaar is met een regulier spreekuurconsult. Het e-consult dient dus duidelijk ter vervanging van een regulier spreekuurconsult te zijn.

Meer informatie?
In artikel 1.2 van de Tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03) leest u meer over de voorwaarden voor het declareren van een consult zonder face-to-face contact. Daarnaast hebben de beroepsgroepen 
aanvullende voorwaarden gesteld in de KNMG-richtlijn. De KNMG-richtlijn voor online dienstverlening vindt u op de website van de KNMG.
Overzicht veelgestelde vragen op nza.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief