Nummer 1 •  januari 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Mondzorg
  

Via de nieuwsbrief geven wij u periodiek een update van de ontwikkelingen rondom de NZa-regels voor de mondzorg. Centraal in deze nieuwsbrief staan de ambities die we samen met beroepsverenigingen in de mondzorg, met cliënten- en patiëntenorganisaties en met zorgverzekeraars hebben opgesteld. De komende maanden werken we samen met de betrokken organisaties verder aan het uitwerken van deze ambities. De volgende update kunt u in mei 2020 verwachten.
Direct naar ambities mondzorg
Jeugd: inventarisatie doelgroepen en mogelijke bekostiging
We doen onderzoek naar de verschillende doelgroepen binnen de jeugd. Daarna bekijken we op welke manier bekostiging per doelgroep een zinvolle behandeling kan stimuleren. Ook brengen we in kaart welke fasen een jeugdige doorloopt en welke manier van bekostiging daarbij past.
Ouderen: inventarisatie doelgroepen en kenmerken
We willen toe naar meer maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen. In de eerste fase gaan we de groep (omvang en kenmerken) kwetsbare ouderen in kaart brengen om zo meer inzicht te krijgen in de zorgbehoefte van deze groep.
Preventie: onderzoek en interventies
We verzamelen de komende maanden een overzicht van lopende preventieprojecten in de mondzorg. Welke interventies zijn relevant voor welke doelgroepen patiënten? Welke interventies zijn effectief gebleken? Is het mogelijk om deze interventies breed toe te passen, of zien we daarvoor knelpunten? We houden u in onze volgende update op de hoogte van de voortgang van dit onderzoek. 
Transparantie: informatiebehoefte patiënten
Een extern onderzoeksbureau voert in opdracht van de NZa de komende maanden een onderzoek uit naar de informatiebehoefte van patiënten. Op basis van de onderzoeksresultaten werken we concrete acties uit die de informatievoorziening van de patiënten moeten verbeteren. Over de onderzoeksresultaten informeren wij u in onze volgende update.
Toegankelijkheid: onderzoek Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsorgaan doet de komende maanden onderzoek naar het aantal benodigde opleidingsplekken voor tandheelkunde en adviseert hierover aan de minister van VWS. We volgen de ontwikkelingen van het onderzoek op de voet en bekijken vanuit onze gezamenlijke ambities welke aanvullende acties eventueel nodig zijn na het onderzoek.
Meer ruimte voor innovatie: visie
De komende maanden werken we aan een gezamenlijke visie voor innovaties in de mondzorg. Welke soorten innovaties zijn er? Wat vinden we met elkaar innovaties in mondzorg? En welke knelpunten zijn er om innovaties toe te passen en te bekostigen? 
Esthetiek: definities uitwerken 
We werken aan gezamenlijke definities voor de termen ‘esthetiek’ en ‘cosmetiek’. Daarnaast brengen we voor deze behandelingen de wensen van patiënten en knelpunten voor mondzorgverleners en patiënten in kaart. 
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...