Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Februari 2016 , jaargang 7, nummer 1
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan de districtsmanagers, regio- en vestigingsmanagers van UWV WERKbedrijf en contactpersonen SBB. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
We zijn in beeld
Van de redactie
Leerwerkloket+ voor betere instroom vluchteling-studenten in het mbo
Pilot SBB geeft vruchtbare eerste resultaten
Aanpak ‘Laagopgeleiden in de regio’
Stevige doorstart Leerwerkloket Midden-Brabant
Leerwerkloket regio Zwolle slaat vleugels uit
17 maart 2016 workshop SROI ‘Tussen de regels’
Leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’: inschrijven kan weer
CBS: Nederland in Europese top 5 ‘leven lang leren’
Actuele kennis over onderwijssysteem
Achter de schermen: Kaat Schreuders
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2016
Word lid van de Community Leren en Werken
Arbeidsmarktinformatie
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Links
Colofon
TOP  
We zijn in beeld
 
Inmiddels is 2016 ruim van start gegaan, het ‘uitloopjaar’ van de huidige financiering. Hoe het zal gaan in de jaren daarna is nog niet zeker. Wel zijn er positieve ontwikkelingen. We zijn in overleg met het ministerie van SZW over vervolgfinanciering. Mogelijk zelfs voor een langere termijn. Ook nu geldt, net als een aantal jaren eerder, dat zonder beslissing geen zekerheid gegeven kan worden, maar ik vertrouw erop dat de uitkomst over een vervolg in het verlengde van de Evaluatie zal zijn. We merken de laatste tijd dat beleidmakers de Leerwerkloketten een rol toedenken bij vele doelgroepen en arbeidsmarktvraagstukken. Zo is er voor het in onze opdracht opgestelde rapport van KBA Nijmegen over het perspectief van 23-plus jongeren op de arbeidsmarkt veel landelijke en regionale aandacht.

Om de Leerwerkloketten nog krachtiger te profileren wordt gebouwd aan een netwerk van landelijke en regionale ambassadeurs en aan een bestand van rolmodellen: mensen die mede dankzij het Leerwerkloket een positieve leer- of loopbaanstap gemaakt hebben.
Ikzelf heb onlangs de Leerwerkloketten in international verband mogen uitdragen via een presentatie op 17 februari tijdens de EU-conferentie ‘Skills for a Lifetime’ in Amsterdam. We waren uitgenodigd om tijdens een workshop de Leerwerkloketten als best practice van Nederland te presenteren onder de titel ‘The power of cooperation in the regions’. Een belangrijke uitkomst die gedeeld werd was: de regionale partners zijn aan zet; als je iets samen met hen wilt bereiken moet je dat organiseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Het jaarlijkse Festival van het Leren in september is een gelegenheid bij uitstek om het belang van een leven lang leren onder de aandacht te brengen. Als altijd zullen er ook dit jaar weer ‘Toppers’ worden gehuldigd. Houd je ogen en oren vast open om daarvoor als Leerwerkloketten overtuigende kandidaten voor te dragen! Mensen die door persoonlijke inspanning en opleiding een plaats op de arbeidsmarkt veroveren of weer gaan participeren, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. De festivalorganisatie heeft mij wederom gevraagd namens het Programma Leren en Werken zitting te nemen in de jury. Dus zorg dat ik veel werk krijg!

Marianne ZoetmulderHet is goed te constateren dat het thema Leren en Werken nog onverminderd actueel is, en de waarde van samenwerken om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio door steeds meer partijen wordt erkend. We hebben voorlopig meer dan genoeg te doen!
 
Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Van de redactie
De Info Leerwerkloketten is al haar zevende jaargang ingegaan! Het landelijk programmateam en de redactie hebben zich beraden op de functie van de Infomail (INFO) Leerwerkloketten in relatie tot de berichtgeving in de Community, het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl.

Toen de INFO Leerwerkloketten indertijd startte was de Community er nog niet en was de Infomail de enige digitale nieuwsvoorziening voor de professionals leren en werken. De INFO verschijnt vijf keer per jaar en biedt vooral achtergrondartikelen, context en nieuws van iets langere termijn. De Community biedt steeds de actuele berichten. Daarnaast wordt op deze besloten site informatie bewaard en bijgehouden, waarbij zowel de webredactie als de leden input kunnen leveren. De Community is imiddels goed gevuld en er wordt steeds meer gebruik van gemaakt.

De conclusie: INFO en Community vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daarnaast is de lezersgroep van de INFO is breder dan die van de Community.

Voor 2016 is het plan in de komende edities van de INFO extra aandacht te besteden aan markante ontwikkelingen bij de afzonderlijke Leerwerkloketten, met de schijnwerper telkens op een of meerdere provincies.
Heeft jouw loket een inspirerend succes te melden? Meld het aan de redactie: Marianne Zoetmulder, Kaat Schreuders of Saskia den Broeder.
TOP  
Leerwerkloket+ voor betere instroom vluchteling-studenten in het mbo
De Leerwerkloketten Haaglanden, Groningen en Zeeland zijn sinds eind 2015 betrokken bij een pilot gericht op een verbeterde in- en doorstroom van mbo-studenten met een vluchtelingenstatus. Het middel hiervoor is bundeling van expertise tussen alle organisaties die een bijdrage leveren aan de instroom van vluchtelingen in het mbo, onder de werktitel ‘Leerwerkloket+’.

Vanwege hun leeftijd, achtergrond en taalproblemen hebben (vaak in het land van herkomst hoger opgeleide) vluchteling-studenten behoefte aan een maatwerk-aanpak. In de pilot wordt onder meer geëxperimenteerd met voortrajecten waarin vluchtelingen de kans krijgen om zich gedegen voor te bereiden op een reguliere mbo- of hbo-opleiding. Hierbij gaat het vooral om Nederlandse taal en rekenen op het vereiste ingangsniveau, beroepenoriëntatie en snuffelstages. 
Marianne Zoetmulder, programmamanager Leren en Werken: “Het project legt niet zozeer een nieuwe taak neer bij de Leerwerkloketten, maar is vooral gericht op een goede samenwerking in de keten. Zeker nu de instroom van vluchtelingen zo is toegenomen, is het bijzonder actueel en relevant om goed ingespeeld te zijn op de leerbehoeften van deze doelgroep.”


Het project ‘Verbetering instroom vluchteling-studenten in het mbo’ wordt uitgevoerd in opdracht van het UAF, VluchtelingenWerk Nederland en de MBO-raad. Mery Redjopawiro (UAF) en Bas Schuiling (VWN) zijn de kwartiermakers van deze opdracht.

In de nieuwsbrief van Leerwerkloket Haaglanden lees je meer over vormgeving en inhoud van de pilot.

TOP  
Pilot SBB geeft vruchtbare eerste resultaten
Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 4 februari 2016 rapporteerde Theo Wehkamp over de pilot SBB die door hem is geïnitieerd. “De pilot SBB is bedoeld om de samenwerking tussen Leerwerkloketten en SBB op strategisch en uitvoerend niveau verder vorm te geven. SBB kende al strategische regiocoördinatoren; nu per 1 augustus 2015 de kenniscentra zijn overgegaan naar SBB, zijn intussen ook 24 regiocoördinatoren praktijkleren aangesteld. De pilot levert tot dusver veel inzicht in elkaars rollen en taken op waardoor concreet zichtbaar wordt op welke punten SBB en de Leerwerkloketten elkaar kunnen versterken.”

Momenteel nemen twaalf Leerwerkloketten deel aan de pilot. Daarvan zijn Tilburg, Zeeland-West-Brabant, Drechtsteden, Rijn-Gouwe, Zaanstreek, Eindhoven en Zwolle daadwerkelijk gestart. Drenthe, Den Bosch, Friesland en Utrecht volgen later. In Utrecht wordt de pilot gekoppeld aan enkele andere projecten waar de Leerwerkloketten en hun partners bij betrokken zijn, zoals de aansluiting vmbo-mbo.
TOP  
Aanpak ‘Laagopgeleiden in de regio’
 
 Foto: www.dewerkmarkt.nl
De gemeente Tilburg heeft met ondersteuning van PSW en Cinop een aanpak ontwikkeld om laagopgeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt aantrekkelijk te maken voor werkgevers in speerpuntsectoren in de regio. Ongeschoolde en laaggeschoolde werkzoekenden komen moeilijk aan het werk vanwege het ontbreken van een startkwalificatie, verouderde opleiding of werkervaring, medische en sociale belemmeringen of doordat zij een vak hebben geleerd waar geen vraag naar is. Vanuit een analyse van het bestand en verkenning van kansrijke arbeidsmogelijkheden in samenspraak met (MKB-)werkgevers kan direct actie worden ondernomen om laagopgeleiden te plaatsen en waar nodig een passende leerroute te bieden.
Deze publiek-private aanpak is door CINOP beschreven en beschikbaar gesteld aan het Programma Leren en Werken. Door twee Leerwerkloketten wordt de aanpak momenteel opgepakt: Leerwerkloket regio Zwolle en Leerwerkloket Noord-Holland Noord.

TOP  
Stevige doorstart Leerwerkloket Midden-Brabant
De gemeente Tilburg, UWV, Onderwijsgroep Tilburg en Midpoint Brabant tekenden 25 februari 2015 een akkoord voor een Leerwerkloket in de regio Midden-Brabant. Het akkoord werd samen met een 'business model' aangeboden aan landelijke programmamanager Leren en Werken Marianne Zoetmulder.
Ingrid Berens is per 1 mei 2015 gestart als projectleider en kwartiermaker voor het nieuwe loket. “Het Leerwerkloket Midden-Brabant heeft als belangrijkste opdracht om ‘een leven lang leren' te stimuleren. Door jezelf constant te laten (bij) scholen ben en blijf je klaar voor de arbeidsmarkt. Partijen zetten in op een stevige doorstart voor de lager opgeleiden en niet-werkenden in de regio Tilburg. Het MKB is daarin een belangrijke partner en klantgroep. Verder willen we laagdrempelig bereikbaar zijn voor klanten van alle leeftijdsgroepen.”
Lees verder
TOP  
Leerwerkloket regio Zwolle slaat vleugels uit
Moniek Bom, projectleider van Leerwerkloket regio Zwolle: “Door de leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’ ben ik me gaan realiseren dat elke regio anders is. In het verlengde van de leergang heb ik samen met vertegenwoordigers van UWV en enkele gemeenten een werkbezoek gebracht aan het Leerwerkloket Utrecht-Amersfoort. In die regio waren leerwerktrajecten een ‘niche’ die het Leerwerkloket kon oppakken en waarmee het zich stevig op de kaart heeft gezet. Daarnaast hebben zij een koppeling gemaakt met de aanpak en middelen Jeugdwerkloosheid, waardoor hun werkgeversbenadering en de mogelijkheden voor directe matching meer body hebben gekregen. In onze regio ligt het anders: daar worden leerwerktrajecten georganiseerd vanuit het WerkgeversServicepunt, en werd tot voor kort het Leerwerkloket vooral gezien als een instantie voor scholings- en loopbaanadvies. We zijn ons inmiddels breder gaan profileren. De STOOF-vouchers maakten het mogelijk om 22 personen een opleiding voor heftruckchauffeur te laten volgen. De kandidaten daarvoor zijn aangeleverd door UWV en gemeenten. Ook nemen we deel aan de aanpak Laagopgeleiden van de Leerwerkloketten in samenwerking met CINOP en UWV. We doen een haalbaarheidsonderzoek en leggen de verbinding naar kansrijke sectoren. Al met al zijn we nu veel duidelijker in beeld als samenwerkingspartner en verbindende schakel.”

Over de leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’ wil Moniek Bom nog kwijt: “Het is positief dat de verschillen in uitgangssituatie tussen regio’s zichtbaar worden en de ervaringen landelijk worden gedeeld. Ook is het fijn dat ik Erik de Graaf ook achteraf nog kan bellen als ik ergens tegenaan loop.”
TOP  
17 maart 2016 workshop SROI ‘Tussen de regels’
Foto: www.rotterdam.nl
Samen met de gemeente Rotterdam en het Leerwerkloket Rijnmond organiseert Theo Wehkamp een workshop over de samenwerking met gemeenten rond Social Return On Investment (SROI). SROI houdt in dat gemeenten bij inkoop- en aanbestedingstrajecten de voorwaarde opnemen dat opdrachtnemers een bijdrage leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Theo Wehkamp: “Leerwerkloketten kunnen een strategische rol vervullen bij SROI via optimale  samenwerking met de gemeente en het WerkgeversServicepunt.”
Theo roept geïnteresseerde leerwerkadviseurs op zich aan te melden en hun gemeentelijke en onderwijspartners mee te nemen. Aanmelden bij theo.wehkamp@lerenenwerken.nl.
TOP  
Leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’: inschrijven kan weer
Erik de Graaf meldt tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 4 februari 2016 een grote belangstelling voor de leergang ‘Organisatie van leerwerktrajecten’. Inmiddels hebben tien Leerwerkloketten deze gevolgd. Erik: “De training is praktisch gericht. Deelnemers kunnen direct met de opgedane inzichten aan de slag. Zij krijgen waar nodig ook achteraf nog ondersteuning bij de implementatie. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van succesvolle praktijkvoorbeelden.”
De ervaringen van de deelnemers zijn positief. Ter plekke wordt onder meer aangegeven: “De training is heel methodisch, ik krijg veel handvatten om aan de slag te gaan.” “Wij konden een vruchtbare koppeling maken met de Aanpak Jeugdwerkloosheid.” Elders in deze INFO lees je meer over de ervaringen van het Leerwerkloket regio Zwolle.

Voor de zomer vinden een derde en vierde editie van de training plaats, in het najaar nog een vijfde. De inschrijving hiervoor staat nu open.
De training wordt gegeven door Erik de Graaf, Jolien Klein Wassink en Reinier Wardenaar. De training omvat vijf modules gespreid over drie dagen: leerwerkvacatures, financial engineering, projectplan, kandidaten en resultaten.

Inschrijven kan via programmateam@lerenwerken.nl.
TOP  
CBS: Nederland in Europese top 5 ‘leven lang leren’
Nederland staat wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen (leven lang leren) op de vijfde plaats binnen de Europese Unie. Dit maakte het CBS bekend op 15 februari 2016. Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd.

Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar gaf aan dat ze in 2014 een opleiding of cursus hebben gevolgd voor werk of privé. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Het kan gaan om een workshop, een cursus Spaans of kunstgeschiedenis maar ook een complete opleiding in bijvoorbeeld het hoger onderwijs.
In 2014 volgden in Nederland relatief meer hoogopgeleiden een opleiding of cursus dan laagopgeleiden. Naar leeftijd zijn er ook grote verschillen: eind-twintigers en dertigers gaven vaker aan deel te nemen aan een opleiding of cursus dan ouderen. Werkenden noemen als belangrijke redenen voor het volgen van een opleiding of cursus: het werk beter kunnen doen en het verbeteren van de loopbaanperspectieven. Informeel leren is in de vergelijking niet meegenomen; dit valt niet onder de Europese indicator voor leven lang leren.

Lees het complete CBS-artikel hier.
TOP  
Actuele kennis over onderwijssysteem
 
Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 4 februari 2016 hield Jan Bijvank een presentatie over het Nederlandse onderwijssysteem en een aantal actuele ontwikkelingen daarin. Nieuwe ontwikkelingen zijn:
  • per 1 augustus 2016 moeten vmbo-leerlingen een bovenbouwprofiel kiezen; er is keuze uit 10 profielen (in HAVO en VWO zijn dat er 4);
  • in het MBO zijn AKA en assistentenopleiding nu vervangen door de zogeheten entreeopleiding. Deze is drempelloos en wordt soms geïntegreerd met taalonderwijs;
  • er is een nieuw gestroomlijnd Crebo-systeem ingevoerd met veel minder codes dan in het oude systeem. Op de site van SBB staat een ‘Crebo-converter’ die de oude codes vertaalt naar de nieuwe.
Jan benadrukt het belang van actuele kennis over het onderwijssysteem. Uit de recente Evaluatie Leerwerkloketten kwam dit naar voren als een van de aandachtspunten. Bronnen zijn onder meer de tweemaal per jaar verschijnende Nieuwe Gids voor School en Beroep (de ‘Martens’) en de scholingsgidsen van de ROC’s.

De presentatie van Jan Bijvank is te vinden in het Community-gedeelte van Lerenenwerken.nl.
Een schematisch overzicht van het huidige onderwijssysteem staat op het openbare gedeelte van Lerenenwerken.nl; je vindt het hier.
TOP  
Achter de schermen: Kaat Schreuders
 
“Ik heb ‘een leven lang leren’ in mijn DNA”
Kaat Schreuders (49) werkt sinds 1 december 2015 als secretaresse bij het programma Leren en Werken. “Mijn voornaamste taak is de ondersteuning van programmamanager Marianne Zoetmulder. Ik regel afspraken voor haar en bewaak haar planning. Ik organiseer en bereid vergaderingen voor en van sommige maak ik het verslag. Omdat Marianne regelmatig ‘en route’ is probeer ik ook haar ogen en oren te zijn en verbinding te houden met de rest van het team.
Lees verder
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2016
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zowel informatie gegeven over inhoudelijke zaken rondom leren en werken als over de Leerwerkloketten en de dienstverlening in de regio. Ook zijn de bijeenkomsten een prima gelegenheid om onderling informatie uit te wisselen.

De netwerkbijeenkomsten worden gehouden van 9.30-12.30 uur in Utrecht, inloop vanaf 9.00 uur. Na de gezamenlijke lunch is er doorgaans een middagbijeenkomst voor projectleiders van 13.30-16.00 uur; parallel daaraan kan tevens een bijeenkomst voor leerwerkadviseurs worden gehouden.
Let op de agenda!

De laatstgehouden netwerkbijeenkomst Leren en Werken was op donderdag 4 februari 2016. Een kort verslag en de presentaties vind je in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl onder ‘Bijeenkomsten’.

De overige data in 2016 zijn:
  • donderdag 7 april in Seats to Meet (n.b. dus niet in Meeting Plaza), met middagprogramma
  • donderdag 26 mei in Meeting Plaza
  • donderdag 7 juli in Meeting Plaza
  • donderdag 15 september in Meeting Plaza
  • donderdag 3 november in Meeting Plaza
  • donderdag 22 december in Meeting Plaza
Zie ook ‘Geplande bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 
Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het inloggedeelte van lerenenwerken.nl. In dit besloten gedeelte vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren.

In de Community vind je de dienstverleningsmodellen voor werkzoekenden/werkenden/jongeren en voor werkgevers, handreikingen voor en inspirerende voorbeelden van diensten en instrumenten, informatie over bijeenkomsten voor professionals, het laatste nieuws en het archief van deze nieuwsbrief Info Leerwerkloketten.
Leden van de Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op  www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
UWV WERKbedrijf levert via Werk.nl actuele arbeidsmarktinformatie die ook van nut kan zijn voor de Leerwerkloketten.

Informatie over de regionale arbeidsmarkt kun je vinden in de basissets met algemene regionale arbeidsmarktinformatie. Hier tref je de laatste gegevens over de werkloosheid, de openstaande vacatures en een vergelijking tussen de vraag en aanbod van arbeid in jouw regio aan.
UWV WERKbedrijf verstrekt tevens informatie over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de diverse sectoren en branches.


Rechtstreeks naar de arbeidsmarktinformatie:

Regionale arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie sectoren en branches
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretariaat
Kaat Schreuders, 06-11734119, kaat.schreuders@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit
Reinier Wardenaar, 06-51520215, reinier.wardenaar@uwv.nl

Controller
Mildred Johns, 06-46291445, mildred.johns@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@uwv.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Samenwerking Leerwerkloketten en SBB
Theo Wehkamp, 06-43235699, t.wehkamp@s-bb.nl / theo.wehkamp@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Projectsecretaris/Evenementen
Mary Goossens, 06-55183092, mary.goossens@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

Ontwerp Beheer dienstverlening Werkpleinen (OBW)
Gerda Kouwenhoven, 06-51133984, gerda.kouwenhoven@uwv.nl

E-dienstverlening WERK (EDW)
Paul van Gent, 06-55870481, paul.vangent@uwv.nl

Strategisch beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie en bijeenkomsten
Margot van Engen, 06-25269617, margot.vanengen@uwv.nl
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Kaat Schreuders, secretaresse
Saskia den Broeder, tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2016 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.