Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
September 2016 , jaargang 7, nummer 5
Zet in op Taal!Ditmaal een special van de INFO Leerwerkloketten over het Taalakkoord. Het Taalteam SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 overgedragen aan het Programma Leren en Werken met zijn landelijk dekkend netwerk van regionale Leerwerkloketten. De bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, branche- en koepelorganisaties en ambassadeurs bundelen hun krachten om de taalvaardigheid van werkenden te vergroten.

Deze special is per e-mail toegestuurd aan het vaste abonneebestand van de INFO Leerwerkloketten en aan de abonnees van de voormalige SZW-nieuwsbrief Taalakkoord. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Werk maken van taal
Coördinator Henk Bakker: “Een forse stap vooruit”
Praktische zaken uitvoering Taalakkoord
Wat kunnen Leerwerkloketten betekenen voor werkgevers?
Argumentenkaarten: waarom investeren in taalvaardigheid?
Taalakkoord in praktijk bij Schenker Logistics Nederland
Taalvaardigheid voorwaarde voor veilige bouwplaats
Regionaal taalakkoord Noord-Holland Noord
Subsidieregeling Tel mee met Taal: 4,7 miljoen voor bevorderen taalvaardigheid
September Maand van Leren en Werken
Links
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Colofon
TOP  
Werk maken van taal
 
Voor het programma Leren en Werken betekent de overdracht van het Taalakkoord dat we nog meer van betekenis kunnen zijn voor werknemers met taalachterstand en hun werkgevers. Taalvaardigheid is al een van onze aandachtspunten. Een minimale beheersing van de Nederlandse taal is immers een noodzakelijke basis om te functioneren als werknemer en om je te blijven ontwikkelen.

Bij het Taalakkoord zijn op dit moment ruim 70 bedrijven, branches en koepelorganisaties aangesloten. Daarbij is het van groot belang dat bedrijven die al positieve effecten ondervinden van taalvaardige medewerkers, bereid zijn hun ervaringen uit te dragen om anderen waar nodig over de streep te halen.

Bedrijven en instellingen die aan de slag willen met de taalvaardigheid van hun medewerkers, kunnen advies en ondersteuning krijgen van de Leerwerkloketten. Bij de Leerwerkloketten is veel expertise aanwezig om taalproblemen te signaleren en hiervoor oplossingen te bieden. Er zijn netwerken gevormd met taalaanbieders waardoor passende scholing snel gerealiseerd kan worden. In een groeiend aantal regio’s zijn inmiddels regionale taalakkoorden afgesloten.

Taalvaardigheid is onderdeel van de dienstverlening die de Leerwerkloketten bieden aan werkgevers. Zij adviseren ook over opleiding van personeel, leerbedrijf zijn, leerwerkbanen, social return on investment, subsidies en fiscale voordelen. Op www.lerenenwerken.nl is hierover meer te vinden. Inspirerende praktijkverhalen, tips en tools specifiek over taalvaardigheid op de werkvloer zijn te vinden op Taalakkoord.lerenenwerken.nl.

Henk Bakker, tot 1 juli 2016 werkzaam bij het Taalteam SZW, is overgestapt naar het landelijk programmateam Leren en Werken om zorg te dragen voor continuïteit in de aanpak en verdere uitbouw van de met het Taalakkoord opgedane kennis en informatie. Er is de afgelopen anderhalf jaar al veel gedaan door het ministerie van SZW, waardoor we niet bij nul hoeven te beginnen maar kunnen doorgaan op de ingeslagen weg. Met ons landelijk dekkend netwerk van Leerwerkloketten kunnen we de komende tijd ‘massa maken’ en bereiken dat een groeiend aantal werkgevers wil investeren in taalvaardigheid op de werkvloer. Werk maken van taal, wij gaan ervoor!

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Coördinator Henk Bakker: “Een forse stap vooruit”
Met de overdracht van het Taalakkoord naar het programma Leren en Werken is een duurzame basis gelegd onder de aandacht voor taalvaardigheid op de werkvloer. In het bijzijn van minister Asscher ondertekenden in januari 2015 29 werkgevers als eersten het Taalakkoord. Sindsdien is het aantal deelnemers gegroeid naar ruim 70. Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het programmateam Leren en Werken: “Het belang om te investeren in de taalvaardigheid van werknemers staat steeds duidelijker op de kaart: bedrijfsbelangen als kwaliteit en productiviteit varen er wel bij, evenals medewerkers zelf. De tijd is rijp voor een brede uitbouw, opdat we de ruim 700.000 werknemers in Nederland die onvoldoende taalvaardig zijn, bereiken.”

Lees verder
TOP  
Praktische zaken uitvoering Taalakkoord
Nu de uitvoering van het Taalakkoord bij de Leerwerkloketten ligt, zijn er wat praktische veranderingen.
Deelnemers aan en betrokkenen bij het Taalakkoord werden tot 1 juli 2016 bediend door het landelijk Taalteam van het ministerie van SZW en werden op de hoogte gehouden via een website en de Nieuwsbrief Taalakkoord. De uitvoering van het Taalakkoord door de Leerwerkloketten levert voor werkgevers een aantal belangrijke voordelen op: een grotere schaal van dienstverlening, expertise ten aanzien van scholing in het algemeen en taal in het bijzonder, en advisering op maat in de regio.

Het Programma Leren en Werken draagt vanaf 1 juli 2016 zorg voor:
  • de mogelijkheid voor geïnteresseerde bedrijven en instellingen om zich via een van de Leerwerkloketten aan te sluiten bij het landelijke netwerk Taalakkoord
  • advies en ondersteuning aan werkgevers bij het identificeren en bespreekbaar maken van onvoldoende taalvaardigheid in hun bedrijf en het zetten van stappen om het vraagstuk aan te pakken
  • voortzetting van de website over het Taalakkoord: Taalakkoord.lerenenwerken.nl met inspirerende praktijkvoorbeelden inclusief een korte informatiefilm over wat deelname aan het Taalakkoord voor bedrijven kan betekenen.
  • actieve informatievoorziening over taal op de werkvloer en over de voortgang van het Taalakkoord als onderdeel van de INFO Leerwerkloketten. Daarmee profiteren werkgevers ook van ander nieuws over leren en werken dat voor hen relevant kan zijn
  • halfjaarlijkse kennis- en netwerkbijeenkomsten over taalvaardigheid op de werkvloer voor aangesloten en nieuw toetredende bedrijven, branches en partners
Vragen over het Taalakkoord of meedoen? U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl; hier vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.
Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het Programmateam Leren en Werken, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl.

TOP  
Wat kunnen Leerwerkloketten betekenen voor werkgevers?
Bij een Leerwerkloket kan iedereen kosteloos terecht met vragen over opleiding en over werkend leren. Het Leerwerkloket is er voor werkenden, werkzoekenden, studenten en scholieren. Ook werkgevers kunnen zich wenden tot het Leerwerkloket in hun regio met vragen over bij- en omscholen van hun personeel, taalvaardigheid, erkend leerbedrijf worden, leerwerkbanen en voor informatie over subsidies en fiscale voordelen. De Leerwerkloketten werken nauw samen met de WerkgeversServicepunten van UWV, met gemeenten, ROC’s, SBB en het regionale bedrijfsleven.

In de brochure ‘Investeren in kennis loont’ wordt nader ingegaan op wat het Leerwerkloket voor werkgevers kan betekenen, geïllustreerd met enkele aansprekende praktijkvoorbeelden.
Verdere informatie en de adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl.
TOP  
Argumentenkaarten: waarom investeren in taalvaardigheid?
In opdracht van het Taalteam SZW zijn twee argumentenkaarten ontwikkeld waarin een overzicht wordt gegeven van de voordelen voor werkgevers en werknemers als zij investeren in Nederlands op de werkvloer. De argumentenkaarten zijn op basis van literatuur, onderzoek en ervaringen van bij het Taalakkoord betrokken werkgevers samengesteld.
In hoeverre voordelen als veiliger en gezonder werken of een hogere klanttevredenheid zich in een specifiek bedrijf voordoen, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de branche waarin iemand werkzaam is en de aard en de duur van de taaltraining.


Er is een kaart gemaakt met de baten voor werknemers (bijvoorbeeld zelfvertrouwen en kansen op de arbeidsmarkt) en een met de baten voor werkgevers (zoals veiligheid en duurzame inzetbaarheid). Ook is een uitgebreide toelichting opgesteld ter ondersteuning.
De kaarten kunnen worden gedownload:
Argumentenkaart taalvaardigheid perspectief werknemer (blauwe kaart)
Argumentenkaart taalvaardigheid perspectief werkgever (roze kaart)
Toelichting argumentenkaarten taalvaardigheid
TOP  
Taalakkoord in praktijk bij Schenker Logistics Nederland
“Wij zijn een mensenbedrijf”

Schenker Logistics, in Nederland een van de marktleiders in de sector transport en logistiek, behoort tot de eerste groep werkgevers die op 27 januari 2015 het Taalakkoord ondertekenden. Al jarenlang is taalvaardigheid een belangrijk aandachtspunt binnen dit bedrijf. HR-adviseur Vera Kuijsters van Schenker Logistics Breda: “In onze vestiging werken mensen van 43 nationaliteiten. De voertaal op de werkvloer is Nederlands. Inwerkcoaches en leidinggevenden houden daar strikt de hand aan. Want goed met elkaar kunnen communiceren is een kwaliteitsaspect dat in onze bedrijfscultuur ‘ingebakken’ zit. Sinds het Taalakkoord zetten we nog bewuster in op taalvaardigheid, ook om medewerkers te laten (door)groeien.”

Lees meer
TOP  
Taalvaardigheid voorwaarde voor veilige bouwplaats
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal ernstige ongevallen in de bouw in de eerste helft van 2016 met 16 procent is toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2015. Een van de oorzaken is stijging van de productie.
Bij een kwart van de ongevallen ontbrak het aan direct toezicht op de werkvloer. Voor veilig werken is het van groot belang dat de direct leidinggevenden, zoals de uitvoerder, bouwvakkers aanspreken op hun gedrag als zij bijvoorbeeld hun helm niet dragen of de beschermingskap van een machine afhalen omdat dat makkelijker werkt. Of dingen laten slingeren of een gat in de vloer niet goed afdichten, waardoor anderen struikelen of vallen. Gebrek aan taalvaardigheid kan hierbij een rol spelen. Bouwvakkers die moeite hebben met lezen en schrijven, begrijpen de veiligheidsvoorschriften vaak niet. Ook kan spraakverwarring ontstaan tussen medewerkers onderling of tussen medewerker en leidinggevende.

Misverstanden
Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, geeft aan: “Schaalvergroting en bouwplaatsen die veranderen in een conglomeraat van leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp'ers, vergroten de kans op ongevallen. Op een bouwplaats worden naast Nederlands ook veel talen gesproken zoals Pools, Roemeens en Engels. Daardoor ontstaan misverstanden in de communicatie. We zien op de bouwplaatsen dat er steeds meer bouwvakkers rondlopen waarvoor niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Ook ontbreken goede samenwerkingafspraken tussen de partijen.” De Inspectie SZW heeft de bouwprocesbepalingen voor opdrachtgevers aangescherpt; zij moeten onder meer een veiligheids- en gezondsheidplan opstellen waarin de afspraken staan die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt.

Handreiking
Voor het aanpakken van taalproblemen als oorzaak van onveilige situaties heeft TNO in opdracht van de Stichting van de Arbeid de handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ ontwikkeld. Deze handreiking geeft praktische oplossingen voor situaties waarin taal een veiligheidsrisico vormt.

Het volledige nieuwsbericht van de Inspectie SZW vind je hier.

De handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ van TNO kun je  hier downloaden.
TOP  
Regionaal taalakkoord Noord-Holland Noord
Om de taalvaardigheid in de regio te bevorderen hebben in totaal 24 organisaties op 5 september 2016 in Stadskantoor Alkmaar het regionaal taalakkoord Noord-Holland Noord ondertekend. Ondertekenaars zijn onder meer gemeenten, bedrijfsleven, scholen, UWV, bibliotheken en welzijnsinstellingen. Deze partijen zien elke dag hoe belangrijk taalvaardigheid is in het dagelijks leven, maar ook op de werkvloer: denk aan klantcontacten, veiligheid, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Taalambassadeur Michel stelde tijdens de bijeenkomst kort maar krachtig: “Je moet de Nederlandse taal bewust beheersen, anders ga je Nederland niet leuk vinden.”

In het regionaal taalakkoord Noord-Holland Noord worden de afspraken voor het realiseren van de ambities op het gebied van laaggeletterdheid vastgelegd, met duidelijke werkafspraken en taakverdeling. Marianne Zoetmulder, landelijk programmamanager Leren en Werken: “De komende tijd zullen ook elders in het land regionale taalakkoorden worden gesloten. Het is een goede zaak op regionaal niveau de krachten te bundelen, zodat overal waar onvoldoende taalvaardigheid speelt of geconstateerd wordt, passende acties kunnen worden ondernomen.”

Meer informatie over het Taalakkoord Noord-Holland Noord is te verkrijgen bij Anita Metzelaar, telefoon 06-21235227 of e-mail anita@leerwerkloketnhn.nl.
TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal: 4,7 miljoen voor bevorderen taalvaardigheid
 
Op 9 september 2016 is de subsidieregeling Tel mee met Taal gepubliceerd in de Staatscourant. Via deze regeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers. Dat maakt het voor bedrijven nog aantrekkelijker om de taalvaardigheid van hun medewerkers te vergroten. Meer taalvaardigheid betekent immers: minder ongelukken, meer tevredenheid bij werknemers en een hogere productiviteit. De subsidies zijn bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn.
Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, bibliotheken, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties profiteren van de subsidies. Via de regeling Tel mee met Taal kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen voor de uitvoering van projecten als onderdeel van hun gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid en leesbevordering. De subsidie is bedoeld voor trajecten die niet onder de WEB of Inburgering vallen.

De regeling heeft een looptijd van 2 jaar met 2 aanvraagperioden: een eerste ronde in 2017 en een tweede ronde in 2018. Voor 2017 is het beschikbare budget 2,6 miljoen euro, voor 2018 2,1 miljoen euro. Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend. Per aanvraag kan tot maximaal 50.000 euro subsidie worden aangevraagd, waarbij de subsidie maximaal tweederde van de subsidiabele kosten bedraagt.

De uitvoering van de regeling is door het ministerie van OCW neergelegd bij Dus-i. Via de website van het  Steunpunt Basisvaardigheden kan de volledige tekst van de regeling worden gedownload. Op korte termijn verschijnt er meer informatie over de regeling op deze website, inclusief een ‘veelgestelde vragen en antwoorden’-lijst en een contactadres voor vragen.
TOP  
September: Maand van Leren en Werken
 
De Maand van Leren en Werken is een initiatief van het Programma Leren en Werken om aandacht te genereren voor een Leven Lang Leren. Gedurende deze maand organiseren de Leerwerkloketten en hun partners overal in het land activiteiten. Dit mede in het licht van drie grote evenementen die in september worden gehouden: het Festival van het Leren (12 t/m 23 september), de Week van de Alfabetisering (5 t/m 11 september) en de Week van de Loopbaan (19 tot en met 25 september).

Meer informatie over de activiteiten tijdens de Maand van Leren en Werken is te vinden op:
www.lerenenwerken.nl/evenementen
www.festivalvanhetleren.nl
www.weekvandealfabetisering.nl
www.noloc.nl/week-van-de-loopbaan-2016
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.

www.telmeemettaal.nl
Site over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretariaat
Kaat Schreuders, 06-11734119, kaat.schreuders@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl
Nitish Prihtipal, 06-29423377, nitish.prithipal@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@uwv.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Samenwerking Leerwerkloketten en SBB
Theo Wehkamp, 06-43235699, t.wehkamp@s-bb.nl / theo.wehkamp@lerenenwerken.nl

Coördinator Taalakkoord
Henk Bakker, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Kaat Schreuders, secretaresse
Saskia den Broeder, tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2016 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.