Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Maart 2019, jaargang 10, nummer 1
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
In beweging
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Servicepunt Leren en Werken Rivierenland verrijkt regionale samenwerking
Leerwerkloketten en LOB
DOORZAAM wil duurzaam inzetbare uitzendkrachten
Leerwerkloket aan de slag voor statushouders
Gratis ontwikkeladvies nu voor alle 45-plussers
Pilots praktijkleren kunnen kansen op duurzaam werk vergroten
Achter de schermen: Lina Alloush
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2019
TOP  
In beweging
 
Het ziet er naar uit dat 2019 een boeiend jaar wordt. Door de Leerwerkloketten en hun partners is de dienstverlening rond leren en werken de afgelopen jaren stevig op de kaart gezet en waar nodig blijven zij deze vernieuwen. Daarnaast hebben we dit jaar ruimte gekregen voor pilots in enkele regio’s.
In Friesland, Twente en Rijnmond zijn we aan de slag met de invulling van deze pilots met een Leerwerkloket-plus, in nauwe samenspraak met SZW en OCW. Met deze ontwikkeling kunnen we in deze regio’s aan meer werkenden en werkzoekenden onafhankelijke loopbaaninformatie en -begeleiding bieden.

SBB heeft de intentie om tot een meer structurele inzet van uren te komen in alle regio’s. De producten en infrastructuur van SBB zijn onmisbaar bij het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt. Denk aan het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, de kwalificatiestructuur, stagemarkt en arbeidsmarktinformatie. Daarnaast levert SBB via zijn pilots en experimenten een bijdrage aan het opheffen van regionale knelpunten. In dit nummer van de INFO meer over de onlangs gestarte pilots praktijkleren. Een praktijkverklaring kan een opstap naar werk of verder leren zijn voor mensen voor wie het behalen van een regulier mbo-diploma (nog) niet haalbaar is.

Een doelgroep die nadrukkelijker in beeld komt bij Leren en Werken, zijn leerlingen die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. CINOP en KBA gaan in onze opdracht onderzoeken welke aanpakken wel en niet werken om hen toe te leiden naar duurzame arbeidsdeelname.

We blijven ook bouwen aan onze eigen deskundigheid. De Academie Leerwerkloketten biedt inmiddels vier modules, die waar nodig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Ook organiseren we dit voorjaar wederom regionale netwerkbijeenkomsten voor leerwerkadviseurs, met ditmaal als thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’.
Het mag duidelijk zijn: we blijven in beweging!

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • Westrom
 • Samen naar Werk Academie
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
 • Axent Groen
 • Diëtistenpraktijk HRC
 • FixPlan Bouw & onderhoud
 • Carrier Transicold Netherlands BV
 • Verstegen Spices & Sauces B.V.
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Berlitz
 • Code Goud
 • Stichting ABC
 • Hélène Bruins taaltraining & onderwijsadvies
 • Taalkracht
 • VU Oss
 • Samen naar Werk Academie

Participatiebedrijf Westrom maakt werk van taal
Op 8 januari 2019 reikte Astrid Julicher, projectleider Leren en Werken Midden-Limburg, het Taalakkoord-certificaat uit aan algemeen directeur Henriëtte Maas en medewerker Jeroen Rosbender van participatiebedrijf Westrom. Westrom zet zich in voor een taalvriendelijke werkomgeving. Medewerkers en deelnemers aan re-integratietrajecten worden gescreend op hun taalvaardigheid en krijgen zonodig taalscholing aangeboden. Er is intensieve samenwerking met de bibliotheek. Jeroen Rosbender volgde een taalcursus, en werd vervolgens door de bibliotheek benoemd tot taalambassadeur vanwege zijn enthousiasme. “Ik heb veel meer zelfvertrouwen. En ik kan mijn kinderen nu helpen met het maken van huiswerk.”
Lees hier meer over de taalinzet van Westrom.

Taalakkoord Werkgevers: highlights 2018

 • in november was uitzender Olympia de 250e ondertekenaar van het Taalakkoord Werkgevers
 • de teller stond eind 2018 op 256 aangesloten organisaties: 162 bedrijven, 19 branches en 78 taalaanbieders
 • in de regio’s vonden in totaal 35 bijeenkomsten over taal op de werkvloer plaats
 • in verschillende regio’s zijn inmiddels structurele samenwerkingsafspraken rond taalvaardigheid gemaakt, in een aantal gevallen in de vorm van een regionaal taalakkoord
 • de kerngroep rond het Landelijk Taalakkoord Werkgevers bestaat nu uit Joost Brinkhuis (Asito), Frank Smeets (DB Schenker), Faryda Hussein (SZW), Pieter de Boer (Aboma) en Eveline van Dijk (Bolletje)
 • binnen het Taalakkoord bestaan nu twee kennisgroepen: de kennisgroep Uitzendorganisaties en de kennisgroep SW-bedrijven
 • het Tel mee met Taal-festival van 19 november 2018 bood zes workshops rond taal op de werkvloer, waaronder ‘Taal op de werkvloer - de investering waard!’ door Leren en Werken
 • in 2018 waren er twee aanvraagronden van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het beschikbare bedrag is volledig benut
WERK-portal biedt gratis online leerprogramma’s
Op www.werk-portal.nl staan programma’s waarmee werkenden en werkzoekenden kosteloos kunnen oefenen om hun kansen op duurzaam en betaald werk te vergroten. De programma’s zijn gericht op taal, veilig en prettig werken, omgaan met computer en social media, en werk zoeken en solliciteren. De oefenstof is ook geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen. De WERK-portal biedt tevens ondersteunend materiaal voor begeleiders en leidinggevenden.

Subsidieregeling Tel mee met Taal: binnenkort nieuwe aanvraagronde
Met de subsidieregeling Tel mee met Taal willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Voorjaar 2019 start een nieuwe aanvraagronde. Meer informatie hierover is te vinden op www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen en contactgegevens www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Servicepunt Leren en Werken Rivierenland verrijkt regionale samenwerking

In de regio Rivierenland werken partijen intensief samen rond de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het servicepunt Leren en Werken wordt daarbij als onmisbaar beschouwd. Projectleider Petra Vervoorn: “Rivierenland is een overzichtelijk gebied met acht gemeenten, die allemaal niet erg groot zijn. Om slagkracht te ontwikkelen heb je elkaar dus al snel nodig.”
De projectleiding is gepositioneerd bij Werkzaak Rivierenland. “Werkzaak Rivierenland is sinds 2016 dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Er zijn veel raakvlakken met de taakopdracht van het Servicepunt Leren en Werken. Het is handig dat ik een dubbelfunctie heb: voor twee dagen in de week ben ik als projectleider van het Servicepunt gedetacheerd vanuit Werkzaak, en ik werk twee dagen als werkcoach en trainer bij Werkzaak.”

Lees verder

TOP  
Leerwerkloketten en LOB
In opdracht van OCW deed Euroguidance Nederland verkennend onderzoek naar de samenwerking tussen scholen, gemeenten, RMC en Leerwerkloketten in het kader van loopbaandienstverlening (LOB). Aanleiding voor het onderzoek was de Kamerbrief van het ministerie uit 2016 waarin gepleit werd voor betere informatie over beroepenveld en vervolgonderwijs door onder meer gebruik te maken van de expertise van de Leerwerkloketten.

Het rapport ‘Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten’ brengt in kaart waaruit de LOB-expertise van de Leerwerkloketten momenteel bestaat en wordt de praktijksituatie in vier regio’s beschreven. Als belangrijkste succesfactoren van de Leerwerkloketten komen naar voren: hun onafhankelijke positie, hun arbeidsmarktkennis en hun brede netwerken ook met werkgevers.

Expertgroep
De netwerkbijeenkomst-plus van 13 december 2018 was geheel gewijd aan LOB. Mede op basis van de onderzoeksresultaten gingen ruim zestig leerwerkprofessionals van de Leerwerkloketten en hun partners in de regio’s met elkaar nader in gesprek over succesfactoren, instrumenten, doelgroepen en de mogelijkheden van digitale dienstverlening. De volgende stap wordt het vormen van een expertgroep die als opdracht meekrijgt hoe de Leerwerkloketten nog sterker kunnen inzetten op loopbaandienstverlening. Het gaat dan zowel om wat de loketten zelf aan loopbaanoriëntatie en-begeleiding bieden als om hoe zij samen met partners tot een regionaal dekkend aanbod kunnen komen.

Het onderzoek ‘Loopbaandienstverlening in de Leerwerkloketten’ kun je hier downloaden.

Het verslag van de netwerkbijeenkomst-plus van 13 december 2018 vind je hier (in het besloten gedeelte van www.lerenenwerken.nl).
TOP  
DOORZAAM wil duurzaam inzetbare uitzendkrachten
DOORZAAM is de naam van de nieuwe stichting waarin STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en STOOF (Stichting voor Opleiding en Ontwikkeling van de Flexbranche) zijn samengevoegd. De doelstelling van DOORZAAM is om de Duurzame Inzetbaarheid van uitzendkrachten integraal aan te pakken om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Directeur Adriana Stel: “Uitzendkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal, met plezier en vaardig hun werk kunnen doen én als zij zichzelf blijven ontwikkelen.” Het nieuwe logo laat zien waar het om gaat. “De cirkels - tevens de twee O’s van O&O-fonds - verbeelden de verbinding tussen uitzender en opdrachtgever; daartussen staat de uitzendkracht om wie het draait bij DOORZAAM.”

Lees verder
TOP  
Leerwerkloket aan de slag voor statushouders
Statushouders een kans geven op werk, dat is waar Leerwerkloket Regio Amersfoort zich sterk voor maakt. Het Leerwerkloket werkt hierbij nauw samen met het centrum voor integratie en participatie NVA, de gemeente, UWV, bedrijven en scholen. De eerste opleidingen startten in de bouw, voorafgegaan door testweken. Dit blijkt een succesformule die nu wordt uitgebreid naar andere sectoren.
Met Bouwmensen, het samenwerkingsverband van bouw- en infrabedrijven voor het opleiden van personeel, organiseert het Leerwerkloket sinds 2017 testweken voor statushouders met vaktechnische ervaring in de bouw. In de tekstweken wordt gekeken of zij hier in Nederland een vakopleiding kunnen gaan volgen waarmee ze aan het werk kunnen. Hans Eijsink van Leerwerkloket Amersfoort: “De bouwsector wil graag gebruik maken van de vakbekwaamheid van statushouders die in hun thuisland stukadoor, timmerman of loodgieter waren.”

Lees verder

TOP  
Gratis ontwikkeladvies nu voor alle 45-plussers
 
Met ingang van 2019 is de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opengesteld voor alle 45-plussers. Voorheen konden alleen specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten hiervan gebruikmaken. SZW stelt in totaal 17 miljoen euro beschikbaar voor de regeling voor de periode tot 10 januari 2020.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het gaat erom dat zij actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is een persoonlijk ontwikkelplan dat inzicht geeft in het toekomstperspectief van het huidige werk en in de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer.
Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen. Er zijn ook middelen beschikbaar voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.

Meer informatie over de regeling Ontwikkeladvies 45-plussers vind je hier.
TOP  
Pilots praktijkleren kunnen kansen op duurzaam werk vergroten
SBB is in een aantal regio’s gestart met pilots praktijkleren. De pilots zijn bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (inclusief entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt.
Afhankelijk van de mogelijkheden van betrokkene en van het leerbedrijf gaat de werkende of werkzoekende aan de slag met delen van een mbo-opleiding. Voor de in de praktijk van het leerbedrijf opgedane vaardigheden ontvangt hij of zij een praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring kan de overgang naar werk versoepelen en de kans op duurzaam werk vergroten.

Lees verder

TOP  
Achter de schermen: Lina Alloush
“Leren en Werken past bij mij”

Lina Alloush (35) werkt sinds 1 november 2018 als taaltrainee bij het Landelijk Programmateam Leren en Werken. Samen met 18 andere statushouders wordt ze voorbereid op deelname aan het reguliere traineetraject van UWV, dat 8 maart van start gaat. De afgelopen vier maanden hebben de taaltrainees twee dagen per week bij UWV gewerkt en kregen zij twee dagen per week Nederlands op de UvA. Binnenkort gaat Lina bij het Programmateam Leren en Werken aan de slag als ‘gewone’ trainee. “Ik ben blij dat ik de kans krijg om mij in mijn nieuwe land nuttig te maken. Dat ik daarbij werken en verder leren kan combineren, vind ik erg fijn.”

Lees verder
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2019
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De laatstgehouden netwerkbijeenkomst was op donderdag 7 februari 2019.
De data van de komende netwerkbijeenkomsten in 2019 zijn:
 • donderdag 28 maart 2019
 • donderdag 9 mei 2019
 • donderdag 10 oktober 2019
 • donderdag 12 december 2019
Meer informatie over de geplande bijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.

www.dewerkwijzer.nl
Op Werkwijzer vinden vmbo’ers, mbo’ers en herintreders informatie over vacatures, solliciteren, rechten & plichten, stageplekken en nog veel meer zaken waardoor je wijzer wordt in werk
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Het Landelijk Programmateam Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl
Lina Alloush, trainee Taal

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Isolde Hoomans, 06-11263389, isolde.hoomans@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.