Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Mei 2019, jaargang 10, nummer 2
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Gluren bij de buren
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Leerwerkloket Noord-Limburg verbindt en verwijst
Bedrijven in de boksring op BBL-markt Rijnmond
De bibliotheek als centrale ontwikkelplek
Solliciteren met het financieel cv
Gelderland schoolt voor technische arbeidsmarkt
Zij-instroom kan lerarentekort basisonderwijs helpen oplossen
Vernieuwde module Organisatie van leerwerktrajecten
Achter de schermen: Gera de Vries
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2019
TOP  
Gluren bij de buren
 
Eind maart kregen we van SZW en OCW groen licht voor de pilots met de Leerwerkloketten-plus zoals die werden aangekondigd in de Beleidsbrief Leven Lang Ontwikkelen. In Friesland, Twente en Rijnmond waren we al aan de slag met de voorbereiding van de pilots, en kunnen nu dus gaan doorpakken. Het doel van de pilots is, om in samenwerking met regionale partners aan meer werkenden en werkzoekenden onafhankelijke loopbaaninformatie en -begeleiding te kunnen bieden.

Onlangs was ik in Brussel op een conferentie over ontwikkeling van laagopgeleiden. Deze werd gehouden op een inspirerende locatie: het in maart 2018 geopende Cité de Métiers, oftewel Beroepenpunt. Dit is een centrale plek waar iedere Brusselaar gratis en zonder afspraak terecht kan voor advies over werk en opleiding. Ik citeer uit het persbericht: “In de nieuwe, interactieve ruimte van 1100 vierkante meter staan 60 computers waar Brusselaars hun zoektocht naar informatie kunnen starten. Daarnaast kunnen ze gratis advies van deskundigen krijgen. Door alle Brusselse spelers op het vlak van tewerkstelling, vorming en onderwijs samen te brengen, tracht het tweetalige loket de verschillende diensten minder in hokjes op te delen.” Vergelijkbaar met een Leerwerkloket, maar van jaloersmakende schaal en toegankelijkheid.


Door dit ‘gluren bij de buren’ weet ik zekerder dan ooit dat wij met Leren en Werken op de goede weg zijn. Hiervan getuigt ook deze INFO met informatieve artikelen en praktijkvoorbeelden. Ditmaal wordt de regio Noord-Limburg uitgelicht. Het Leerwerkloket daar is van recente datum maar al volledig op stoom.

Het ontwikkelen van leerwerktrajecten en het organiseren van zij-instroom kennen op de arbeidsmarkt van nu zijn eigen uitdagingen. Er is meer bereidheid van werkgevers om te investeren, maar het aantal kandidaten neemt af en het wordt steeds meer een kwestie van maatwerk om succesvolle toeleiding te realiseren. De vernieuwde module Organiseren van leerwerktrajecten in een krappe arbeidsmarkt’ van de Academie Leerwerkloketten geeft daarvoor de tools. Over deze module vind je in dit nummer meer informatie.

Taal op de werkvloer blijft een belangrijk actiepunt. Het is verheugend dat het aantal bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers nog steeds toeneemt, en belangrijker nog: dat zowel aangesloten als niet-aangesloten bedrijven zich inzetten voor de taalvaardigheid van hun werknemers. Bij het zetten van eerste stappen daarin zijn bibliotheken en andere taalaanbieders belangrijke partners.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • AB Werkt Zuid-Nederland
 • Irado
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Vlaardingen
 • Gemeente Maassluis
 • Gemeente Dordrecht
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Albeda
 • Taaltrainingen op maat
 • Timmer aan Taal
 • Vaktaalacademie (NLtraining)
 • Gilde Educatieactiviteiten BV

Internationale belangstelling voor Taalakkoord
Maandag 25 en dinsdag 26 februari 2019 organiseerde Tel mee met Taal (in het Engels:‘Count on Skills’) in Den Haag een internationale Peer Learning Activity. Het thema hiervan was ‘Coördinatie en samenwerking tussen betrokken partijen rondom basisvaardigheden’. Aan deze tweedaagse bijeenkomst namen 38 deelnemers uit 30 (EU-)landen deel. Het maandagmiddagprogramma bevatte korte pitches van Leren en Werken, de Koninklijke bibliotheek en Stichting Lezen en Schrijven.
Lees verder

Werkgeversbijeenkomst Den Bosch: waarom aandacht voor taal?
 Woensdag 27 maart 2019 organiseerden Cubiss, Het Bossche Taalnetwerk, Leren & Werken Noordoost-Brabant en Stichting Lezen & Schrijven in Den Bosch de werkgeversbijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid, het begint met taal’. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Frits Spits kregen de ruim zestig deelnemers informatie over het belang van investeren in taal op de werkvloer. In Noordoost-Brabant zijn zo’n 160.000 mensen laaggeletterd, van wie er 95.000 werken.
Lees verder

Subsidieregeling Tel mee met Taal: binnenkort nieuwe aanvraagronde
Met de subsidieregeling Tel mee met Taal willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Voorjaar 2019 start een nieuwe aanvraagronde. Meer informatie hierover is te vinden op www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen en contactgegevens www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.

 
TOP  
Leerwerkloket Noord-Limburg verbindt en verwijst

De Leerwerkloketten in de arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden-Limburg zijn vrij recent totstandgekomen op basis van een gezamenlijk businessplan. Eind 2017 ging Leerwerkloket Midden-Limburg van start, begin 2018 dat van Noord-Limburg. Coördinator Caroline Tebbens van Servicepunt Leren en Werken Noord-Limburg: “Beide arbeidsmarktregio’s zijn nauw met elkaar verweven. We hebben daarom gekozen voor een vergelijkbare opzet van het Leerwerkloket: geen nieuwe instantie vormen, maar gebruik maken van wat er al is. Het Servicepunt vervult voornamelijk een verbindende en verwijzende rol en maakt gebruik van de expertise die de partners bieden.”

Lees verder

 
TOP  
Bedrijven in de boksring op BBL-markt Rijnmond
Op 19 maart 2019 vond in het World Trade Center in Rotterdam voor de tiende maal de BBL-informatiemarkt plaats. Jongeren die een leerbaan zoeken en potentiële werkgevers konden elkaar hier ontmoeten. De markt trok maar liefst duizend bezoekers. De middag ging van start met een heuse ‘battle’ waarbij werkgevers in de boksring hun bedrijven konden pitchen aan de bezoekers.

Gerichte informatie
Tijdens deze markt presenteerden zich zo’n tachtig potentiële werkgevers uit de sectoren dienstverlening, horeca, haven, techniek, voeding, leefomgeving, zorg en welzijn. Ook kregen de bezoekers tips voor solliciteren en konden ze een cv-check laten doen.
Harry Nuys, projectleider Leren en Werken Rijnmond en betrokken bij de organisatie van de BBL-markt, kijkt tevreden terug op de middag: “Jongeren die aan een BBL-opleiding willen beginnen maar niet goed weten hoe ze aan een leerbaan kunnen komen, krijgen gerichte informatie waar deze banen te vinden zijn, in welke sector de kansen het grootst zijn en wat zo’n leerwerktraject precies inhoudt. Er zijn goede gesprekken gevoerd. De eerste contacten zijn gelegd, vervolgafspraken gepland en zelfs een aantal matches gemaakt.”

De BBL-informatiemarkt is een samenwerkingsverband van Albeda, HMC vakschool, Lentiz onderwijsgroep, STC mbo college, Techniek College Rotterdam, Wellant College, Zadkine, SBB, Leren en Werken Rijnmond en de Gemeente Rotterdam.

Lees het verslag van de BBL-markt

 
TOP  
De bibliotheek als centrale ontwikkelplek
Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 28 maart 2019 gaat Anne-Marie van der Poel, adviseur bij Probiblio, in op de groeiende maatschappelijke rol van de bibliotheken en hun groeiende betekenis voor Leven Lang Ontwikkelen. “De bibliotheek is tegenwoordig veel meer dan een plek waar je boeken kunt lenen, maar heeft ook een educatieve, culturele en ontmoetingsfunctie.“ Bibliotheken richten zich op de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers. “Tegengaan van laaggeletterdheid en het verbeteren van digitale vaardigheden zijn taken die samen met partners worden opgepakt, in de vorm van een digiTaalhuis. Hier kunnen mensen vrijwillig terecht om hun basisvaardigheden te verbeteren.”

Lees verder

TOP  
Solliciteren met het financieel cv
Sinds medio maart 2019 kunnen werkzoekenden voortaan naast hun gewone cv ook een zogeheten financieel cv aan de werkgever laten zien. Op het financieel cv staat beschreven welke regelingen of subsidies de werkgever kan krijgen als hij de sollicitant in dienst neemt.
Minister Koolmees van SZW hoopt dat deze mogelijkheid eraan bijdraagt dat ouderen, gehandicapten en langdurig zieken gemakkelijker een baan vinden. Veel werkgevers weten namelijk vaak niet op welke regelingen ze recht hebben en zijn daarom huiverig om mensen uit kwetsbare groepen aan te nemen.

Werkzoekenden kunnen via een online regelhulp hun gegevens invullen. De tool produceert vervolgens automatisch een brief waarin staat op welke regelingen en subsidies een werkgever recht heeft als hij de betreffende werkzoekende in dienst neemt. Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.
 
TOP  
Gelderland schoolt voor technische arbeidsmarkt
 
Via het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wil de provincie Gelderland het functioneren van de technische arbeidsmarkt verbeteren, intersectorale mobiliteit bevorderen en stimuleren dat medewerkers in de technische branches zich blijven ontwikkelen. Het actieplan is een samenwerking van Gelderse bedrijven en scholen, landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen.
Arbeidsmarktcoaches ondersteunen werkzoekenden (ook niet-uitkeringsgerechtigden) bij het vinden van werk. Hierbij kunnen ook scholingsvouchers (van 1000 tot 3000 euro) worden aangevraagd door werkzoekenden, werkenden en ZZP’ers.

Haske van Aken, Manager Leren en Werken Stedenvierkant: “De techniek heeft een grote behoefte aan nieuwe instroom en aan het up-to-date houden van personeel. Het actieplan bundelt de krachten om hieraan te werken. Bij de monitoring van het plan wordt specifiek gekeken naar de toeleiding van kwetsbare jongeren, 45+, statushouders en vrouwen.”
De vouchers zijn een groot succes: er zijn er in de periode mei-oktober 2018 al ruim 800 verstrekt. Daarnaast brengen de opleidingsfondsen OOM, A&O, OTIB en Bouwend Nederland hun ondersteuningsmogelijkheden voor scholing in. “Het Leerwerkloket speelt een actieve rol in dit geheel, vooral om MKB-bedrijven te bereiken.”

Bekijk de actuele factsheet over het actieplan Leve(n)lang Gelders Vakmanschap
TOP  
Zij-instroom kan lerarentekort basisonderwijs helpen oplossen
Het basisonderwijs kampt met een groot lerarentekort. Naast groeiende uitstroom door onder meer de vergrijzing is de toestroom van nieuwe leerkrachten fors afgenomen. Steeds minder jongeren kiezen voor de PABO: daar daalde de jaarlijkse instroom van 7000 naar 3500 studenten.
Zij-instroom kan een oplossing zijn. Maarten Lamé van de PO-Raad (de landelijke sectororganisatie van het primair onderwijs) zette in de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 28 maart 2019 uiteen hoe dat in zijn werk gaat. Regionale samenwerking kan behulpzaam zijn bij de werving.

Lees verder

TOP  
Vernieuwde module Organisatie van leerwerktrajecten
De Academie Leerwerkloketten biedt opnieuw de module Organisatie van leerwerktrajecten aan. Deze is op onderdelen herzien om goed te kunnen inspelen op de huidige krappe arbeidsmarkt. De komende tijd wordt de module tweemaal gehouden.

Voor het realiseren van succesvolle leerwerktrajecten is regionale samenwerking onontbeerlijk. De module ‘Organisatie van leerwerktrajecten in een krappe arbeidsmarkt’ staat daarom niet alleen open voor leerwerkadviseurs en projectleiders van de Leerwerkloketten, maar ook voor adviseurs en accountmanagers van WerkgeversServicepunten, ROC’s en SBB.

De module geeft je inzicht, overzicht en handvatten om aan de slag te gaan in je regio. Je leert hoe je in jouw werksetting en voor jouw doel succesvolle leerwerktrajecten kunt realiseren en financieren (financial engineering). De praktijk staat centraal en er is ruimte voor uitwisseling en inbreng van eigen voorbeelden. Lees voor meer over het programma de flyer.

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de training van 30 juli en 5 augustus. Aanmelden kan via het besloten gedeelte van www.lerenenwerken.nl of via academie@lerenenwerken.nl.
TOP  
Achter de schermen: Gera de Vries
“Leren is niet voor iedereen vanzelfsprekend”

Gera de Vries (39) is sinds augustus 2017 landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers. “Ik ondersteun de Leerwerkloketten bij hun activiteiten rond taalvaardigheid op de werkvloer. Landelijk onderhoud ik contacten met de ambassadeurs en met grote bedrijven. Daarnaast word ik binnen het landelijk programmateam ook ingezet op andere beleidsmatige taken, zoals onlangs bij het maken van notities voor de Leerwerkloketten-plus. Ik heb een ontzettend leuke baan die me op het lijf geschreven is.”

Lees verder
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2019
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

De laatstgehouden netwerkbijeenkomst was op donderdag 9 mei 2019.
De data van de komende netwerkbijeenkomsten in 2019 zijn:
 • donderdag 10 oktober 2019
 • donderdag 12 december 2019
Noteer ook in je agenda: maandag 4 november 2019 Leerwerkdag

Meer informatie over de geplande bijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.

www.dewerkwijzer.nl
Op Werkwijzer vinden vmbo’ers, mbo’ers en herintreders informatie over vacatures, solliciteren, rechten & plichten, stageplekken en nog veel meer zaken waardoor je wijzer wordt in werk
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Het Landelijk Programmateam Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Teamsecretaresse
Liz Rijkse, 06-25127527, liz.rijkse@lerenenwerken.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Isolde Hoomans, 06-11263389, isolde.hoomans@uwv.nl

Trainee

Lina Alloush, 06-14895414, lina.alloush@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2019 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.