Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsbrief | 23 maart 2021
Update Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie
Ruim een jaar geleden is het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie gepubliceerd, en inmiddels is er door verschillende partnerschappen ervaring mee opgedaan. Zes partnerschappen hebben met veel energie meegewerkt aan pilots om het gehele proces van peer review te doorlopen. De komende maanden werken de bij de pilots betrokken experts aan een handreiking en gaat de schrijfgroep aan de slag om het Kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review gereed te maken voor bestuurlijke vaststelling (voor 1 augustus 2021).
Meer lezen
Bestuurlijke ambitie Samen Opleiden als koninklijke route
‘Samen Opleiden als koninklijke route’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden. Uitgangspunt bij de ambitie is om de meerwaarde van Samen Opleiden breder te benutten en binnen 10 jaar alle aanstaande leraren op te leiden in partnerschappen van scholen, besturen en instituten. Wat betekent die ambitie voor de praktijk van Samen Opleiden? Wat wordt er gevraagd of verwacht van bestaande partnerschappen en welke mogelijkheden zijn er om nieuwe partnerschappen op te richten? Praat u mee over dit onderwerp? Meld u hier aan voor de  werkbijeenkomst op 21 april a.s. gericht op vraagstukken rond groei van Samen Opleiden.
Meer lezen
Save the date | De week van Samen Opleiden

‘Samen Opleiden in een veranderende omgeving’, hét thema van De week van Samen Opleiden. Een week vol sprekers, sessies, PET Talks, podcasts en webinars. Van 31 mei tot en met 3 juni 2021 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk online programma, waarin kennisdeling en ontmoeting centraal staan.
> Meer lezen

PET Talks | Oproep aan leraren-in-opleiding
Bent of kent u een leraar-in-opleiding die graag op video wil vertellen over een expertise, project, onderzoek of ontwikkeling? Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Themabijeenkomst Werkplekbegeleiding bij Samen Opleiden en de rol van medestudenten’
Vrijdag 23 april        09:30 - 12:00
De bijeenkomst op 23 april start met een lezing van Chris Kroeze, waarin hij zijn inzichten uit onderzoek combineert met zijn ervaring als opleider die hij heeft opgedaan in de praktijk van partnerschappen. Vervolgens presenteert Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek de wijze waarop zij de werkplekbegeleiding organiseren en als afsluiting gaan de deelnemers in subgroepen met elkaar in gesprek over werkplekbegeleiding.
Meer lezen & aanmelden
Subsidie Pilots ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’ | PO
Leraren in het primair onderwijs die een goede begeleiding willen in de eerste drie jaar na hun opleiding, kunnen vanaf 1 september 2021 deelnemen aan de pilot ‘doorlopende begeleiding startende leraren’. Het doel van de pilot is om een vloeiende overgang te creëren van de begeleiding tijdens de opleiding naar de startfase. De pilot is bestemd voor startende leraren in het primair onderwijs, bijvoorbeeld leraren afkomstig van de (academische) pabo of voormalig zij-instromers in het beroep. Vier partnerschappen PO kunnen deelnemen aan deze pilot. Aanvragen is vanaf 1 mei mogelijk via de site van DUS-I.
Meer lezen
Verder op onze website
Oproep Volg ons ook op LinkedIn
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is nu ook te vinden op LinkedIn. Klik hier om ons te volgen, zodat we samen de kennis in het onderwijsveld over Samen Opleiden en Professionaliseren kunnen vergroten!
Volg ons op LinkedIn
Bekijk onze agenda
31 maart 2021
Webinar | De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding
21 april 2021

Werkbijeenkomst | Groei van Samen Opleiden

23 april 2021
Themabijeenkomst | Werkplekbegeleiding bij Samen Opleiden en de rol van medestudenten
20 mei 2021
Netwerkbijeenkomst Platform Samen Opleiden MBO
31 mei 2021
Save the date | De week van Samen Opleiden 2021
9 juni 2021
Werksessie | Otwikkelplannen aspirant-partnerschappen 2021
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden