Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
26 januari 2021

Agentschap NL

De Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten is eind 2020 afgerond. De 27 deelnemers hebben inzichten gedeeld en ideeën ontwikkeld om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving. Dit afsluitingsmagazine geeft een terugblik op dit traject en de belangrijkste resultaten van de Green Deal.

Bekijk het magazine van begin tot eind

Niet al te veel tijd? Klik dan op het artikel dat jou interesseert door op onderstaande links te klikken.

Veel plezier met lezen!
Voorwoord SG Lidewijde Ongering
Een luisterend oor kan bijdragen aan draagvlak, maar dat is niet waar het mij primair om gaat. Ik ben ervan overtuigd dat het goed inpassen van een energieproject simpelweg niet mogelijk is zonder inzicht in de belangen, wensen en ideeën van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.’
Lees meer
Nieuwe gedragscodes
In een gedragscode leggen partners vast over hoe zij de omgeving goed willen betrekken bij de projecten. In deze Green Deal zijn 3 gedragscodes opgesteld voor Zon op Land, Wind op Land en Geothermie. Lees over het gebruik van de gedragcodes in concrete projecten en bekijk de video’s.
Zon op Land
Wind op Land 
Geothermie
Interview over Kaders voor Participatie
Wat is de juiste wijze om partijen te laten participeren? Wanneer is participatie bij duurzame energieprojecten effectief en wanneer draagt het bij aan draagvlak?
Marc Rijnveld van Public Mediation vertelt over hoe de Participatiekaders initiatiefnemers helpen bij het vormgeven van hun participatiestrategie.
Lees meer
Interview Ieke Benschop: ‘Maak geen trucje van participatie’
Het is van belang om de omgeving écht bij projecten te betrekken en oprecht in gesprek te gaan. De samenwerkende Natuur en Milieufederaties ontwikkelden speciaal voor gemeenten een handreiking voor hoe zij dat kunnen doen.

Lees meer
Interview Bas Rüter: ‘Ik kijk terug op constructief proces’
Voor financiers is het van belang om te weten of de omgeving op een correcte wijze betrokken is bij de ontwikkeling van de duurzame energieprojecten en bijvoorbeeld of er voldoende afstand tot de bebouwing is en op welke manier de omgeving kan meeprofiteren van het project.
De Nederlandse Vereniging van Banken maakte een aanscherping van de bestaande checklists op bij de financiering, die nu door alle Nederlandse banken gebruikt kan worden.

Lees meer
Lees ook over andere resultaten van de Green Deal


 
Colofon
Deze mailing over de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten is bedoeld voor alle deelnemers aan de deals en iedereen die geïnteresseerd is participatie.

Kijk voor meer informatie over de Green Deal Participatie op de site en voor een overzicht deals van alle Green Deals op www.greendeals.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
...